Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 680/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Nowym Targu z 2019-06-06

Sygn. akt I C 680/17 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 czerwca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Przemysław Mościcki

Protokolant:

sekretarka Paulina Wach

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2019 r. w Nowym Targu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.

przeciwko M. K.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego M. K. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 329,48 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 48/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 245,69 zł (dwieście czterdzieści pięć złotych 69/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSR Przemysław Mościcki

Sygn. akt I C 680/17

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 6 czerwca 2019 r.

Strona powodowa (...) sp. z o.o. w W. domagała się od pozwanego M. K. zapłaty kwoty 295,02 zł tytułem nieopłaconej składki z polisy (...) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu (22 czerwca 2017 r.) do dnia zapłaty oraz kwoty 34,46 zł tytułem skapitalizowanych odsetek ustawowych od nieopłaconej polisy za okres od 30 października 2015 r. do 20 czerwca 2017 r. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Kurator pozwanego nieznanego z miejsca pobytu wniósł o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany M. K. zawarł z (...) Towarzystwo (...) S.A. umowę ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych nr (...) dot. pojazdu (...) O. 50, nr rej. (...) na okres od 29 października 2015 r. do 28 października 2016 r. Pozwany nie uiścił należnej składki w wysokości 295,02 zł.

dowód: polisa (...) – k. 31, wezwanie do zapłaty – k. 32.

(...) Sp. z o.o. nabyła wierzytelność w stosunku do pozwanego od (...) S.A. na podstawie umowy cesji z 29 grudnia 2016 r.

dowód: umowa cesji z wykazem wierzytelności w stosunku do pozwanego – k. 26-29.

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych dokumentów, które uznał za wiarygodne.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest uzasadnione.

Strona powodowa wykazała dokumentem umowy cesji, że nabyła wierzytelność w stosunku do pozwanego M. K.. Do ważności cesji wierzytelności nie jest konieczna ani zgoda dłużnika, ani też powiadomienie go o dokonanej cesji. Sama umowa cesji przenosi na nabywcę wierzytelności – w tym przypadku na powoda – wierzytelność przysługującą zbywcy ( (...) S.A.). Powyższe wynika z treści art. 509 i 510 k.c.

Obowiązek zapłaty składki przez ubezpieczającego wynika z art. 805 § 1 k.c. Dokumenty załączone do pozwu pozwalają na ustalenie, że pozwany nie uiścił wymaganej składki, co uzasadnia uwzględnienie powództwa wraz z żądanymi odsetkami na podstawie art. 481 § 1 k.c.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c., zaliczając do nich opłatę od pozwu, wynagrodzenie pełnomocnika według stawki minimalnej, opłatę skarbową od pełnomocnictwa oraz wydatki związane z ustanowieniem kuratora a ponadto 31 zł tytułem kosztów opłat za wniosek o udostępnienie danych ze zbioru PESEL oraz 3,69 zł tytułem kosztów przesyłki poleconej.

SSR Przemysław Mościcki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Firfas
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Mościcki
Data wytworzenia informacji: