Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 59/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gorlicach z 2016-06-02

Sygn. akt: I C 59/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Joanna Zaryczny

Protokolant:

st. sekr. sądowy Piotr Kamiński

po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2016 r. w Gorlicach

sprawy z powództwa (...) w K.

przeciwko G. P., D. P., E. W., A. W., W. W. (1) oraz małoletnim N. W., J. W., S. W. – reprezentowanym przez przedstawicieli ustawowych W. i A. W., małoletniemu F. W. reprezentowanemu przez przedstawiciela ustawowego E. W.

o eksmisję

I.  nakazuje pozwanym G. P., D. P., E. W., A. W., W. W. (1) oraz małoletnim N. W., J. W., S. W. – reprezentowanym przez przedstawicieli ustawowych W. i A. W., małoletniemu F. W. reprezentowanemu przez przedstawiciela ustawowego E. W., aby opuścili i opróżnili z osób i rzeczy ich prawa reprezentujące i wydali stronie powodowej (...) w K. lokal mieszkalny położony w G. przy ul.(...);

II.  orzeka o uprawnieniu pozwanych: G. P., E. W., A. W., W. W. (1) oraz małoletnich N. W., J. W., S. W. – reprezentowanych przez przedstawicieli ustawowych W. i A. W., małoletniego F. W. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego E. W. - do otrzymania lokalu socjalnego, który zobowiązana jest dostarczyć Gmina Miejska G. wstrzymując wykonanie eksmisji orzeczonej w pkt. I do czasu złożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego;

III.  orzeka o braku uprawnienia pozwanego D. P. do lokalu socjalnego;

IV.  odstępuje od obciążenia pozwanych kosztami procesu.

SSR Joanna Zaryczny

ZARZĄDZENIE

- odn.wyr.

- kal. 3 tygodnie

G., dnia 02.06.2016r.

UZASADNIENIE

do wyroku Sądu Rejonowego w Gorlicach

z dnia 02.06.2016r.

do sygn. akt I C 59/14

o eksmisję

Strona powodowa (...) w K. wystąpiła z pozwem o nakazanie pozwanym G. P., D. P., E. P. (1), E. W. i A. W., małoletnim N. W., J. W., S. W. – reprezentowanym przez przedstawicieli ustawowych W. i A. W. oraz małoletniemu F. W. reprezentowanemu przez przedstawiciela ustawowego E. W., aby opuścili i opróżnili z ich rzeczy lokal mieszkalny położony przy ul. (...) w G. stanowiący własność strony powodowej. Pierwotnie żądanie pozwu dotyczyło tylko G. P., D. P., E. P. (1), E. W. i A. W.. Ponieważ w toku postepowania okazało się, że pozostałe osoby także zajmują lokal, zostały wezwane do udziału w postępowaniu.

Pozwani zajmowali lokal na podstawie umowy najmu zawartej przez pozwaną G. P. w dniu 01.11.1996r. z Zarządem Miejskim w G.. Nieruchomość budynkowa, w której położony jest lokal, przeszła na własność strony powodowej na podstawie orzeczenia Komisji Regulacyjnej ds. (...).

Ponieważ pozwana G. P. jako najemca lokalu nie wywiązywała się z obowiązku uiszczenia opłat za lokal, strona powodowa kilkukrotnie wzywała ją do zapłaty oraz opuszczenia lokalu (pismo z dnia 19.06.2013r. i 06.09.2013r. wzywające do dobrowolnego opuszczenia lokalu, pismo z dnia 23.09.2013r. wzywające do zapłaty z zapowiedzią rozwiązania umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia i wypowiedzenie umowy ze skutkiem na dzień 31.01.2013r.). Lokal nie został opróżniony i wydany. (k.1)

Ponad przesłanki faktyczne i prawne orzeczenia eksmisji strona powodowa powołała się także na interes publiczny w uwzględnieniu powództwa, ponieważ stan techniczny budynku zagraża życiu i zdrowiu osób go zajmujących. Kamienica, w której znajduje się lokal została zakwalifikowana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. do kapitalnego remontu. Miasto G. zaś zadeklarowało lokale socjalne dla pozwanych. (k.90, 121, 149, 165)

W piśmie z dnia 19.03.2015r. strona powodowa cofnęła pozew w stosunku do pozwanej E. P. (1) (k.165)

Interwencję uboczną po stronie powodowej zgłosiło Miasto G. (k.104). Orzeczenie o uprawnieniu do lokalu socjalnego dla pozwanych pozostawił do uznania Sądu. Wniósł o nieorzekanie powyższego uprawnienia wobec pozwanego D. W., który zamieszkuje w Wielkiej Brytanii i tam dysponuje lokalem mieszkalnym. Wystąpił o zasądzenie kosztów procesu.

Pozwani G. P., E. P. (2) osobiście oraz imieniem małoletniego F. W., A. i W. W. (1) osobiście oraz imieniem małoletnich J., N. i S. W. - wnieśli o przyznanie lokalu socjalnego.

Postępowanie zostało zawieszone postanowieniem z dnia 21.11.2014r. (k.146) i podjęte postanowieniem z dnia 05.06.2016r. wraz z wezwaniem do udziału w sprawie W. W. (1) i małoletnich N. i J. W. (k.204). Podczas rozprawy w dniu 02.06.2016r. Sąd postanowił wezwać do udziału w sprawie w charakterze pozwanych małoletnich F. W., S. W. reprezentowanych przez przedstawicieli ustawowych, tj. W. i A. W. oraz E. W.. (k.225)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 01.11.1996r. pozwana G. P. zawarła umowę o najem lokalu mieszkalnego z Zarządem Miejskim w G. dotyczącą lokalu mieszkalnego położonego w G. przy ul. (...), który składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i innych pomieszczeń o pow. użytkowej 51,10m 2, w tym 23,10m 2 pow. mieszkalnej. Jako najemca obowiązana była do uiszczania czynszu oraz opłat za mieszkanie (§1). Czynsz został ustalony na podstawie ustawy z dnia 02.07.1994r. o najmie lokali mieszkalnych oraz uchwały nr 218/XXVIII/96 Rady Miasta G. z dnia 05.07.1996r. Za opłatę czynszu i innych opłat najemca był odpowiedzialny solidarnie wspólnie z zamieszkującymi z nim pełnoletnimi domownikami (§3). Wynajmujący mógł wypowiedzieć umowę najpóźniej na miesiąc na przód na koniec miesiąca kalendarzowego, m.in. jeżeli najemca był w zwłoce z zapłatą czynszu lub opłat co najmniej przez dwa pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczeniu dodatkowego terminu zapłaty zaległych i bieżących zaległości (§10). Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

(dowód: umowa o najem lokalu mieszkalnego z dnia 01.1.1996r. – k.7- 9)

Na podstawie orzeczenia Komisji Regulacyjnej ds. (...) z dnia 10.08.2010r. znak W.KŻ-I- (...) nieruchomość budynkowa przy ul. (...) stała się własnością strony powodowej (...) w K..

(dowód: zawiadomienie o wpisie do KW nr (...) – k.10-11, orzeczenie Komisji Regulacyjnej ds. Gmin W. znak W.KŻ-I- (...) – k.132-136, wydruk KW nr (...) – k.137-144, 205-206)

Pozwana G. P. oraz zamieszkujący z nią pełnoletni domownicy nie regulowali opłat za czynsz oraz innych należności za lokal. W związku z powyższym strona powodowa jako właściciel kilkukrotnie wzywała pozwaną G. P. do zapłaty:

- pismem z dnia 28.12.2012r. kwoty w wysokości 4.436,96zł w terminie do 14.10.2013r.,

- pismem z dnia 29.05.2013r. kwoty w wysokości 6.453,76zł w terminie do 05.06.2013r.

(dowód: przedsądowe wezwanie do zapłaty z dnia 28.12.2012r. z pełnomocnictwem i listą księgowań za okres 01.01.-31.12.2012r. i potwierdzeniem nadania – k.12-15, przedsądowe wezwanie do zapłaty z dnia 29.05.2013r. z pełnomocnictwem i listą księgowań za okres 01.01.-31.12.2013r. i 01.01.-31.05.2013r., potwierdzeniem nadania – k.16-20)

Ponieważ zaległości w opłatach nie zostały uregulowane, strona powodowa wystosowała do G. P. oraz osób z nią zamieszkujących wezwanie do opróżnienia z rzeczy, opuszczenia oraz wydania lokalu właścicielowi:

- w piśmie z dnia 19.06.2013r. doręczonym dnia 21.06.2013r. zakreślającym obowiązek wydania do 31.07.2013r.,

- w piśmie z dnia 06.09.2013r. doręczonym dnia 10.09.2013r. zakreślającym obowiązek wydania do 16.09.2013r.

(dowód: ostateczne wezwanie do opuszczenia i opróżnienia lokalu z dnia 19.06.2013r. z pełnomocnictwem i potwierdzeniem odbioru – k.21-23, ostateczne wezwanie do opuszczenia i opróżnienia lokalu z dnia 06.09.2013r. z pełnomocnictwem i potwierdzeniem odbioru – k.24-26)

Ostateczne wezwanie do dobrowolnego opuszczenia i opróżnienia lokalu z dnia 06.09.2013r. zostało nadane także do pozwanych: A. W. (doręczone 10.09.2013r.), E. W. (doręczone 10.09.2013r.), E. P. (1) (przesyłka awizowana), D. P. (przesyłka awizowana).

(dowód: ostateczne wezwanie do opuszczenia i opróżnienia lokalu z dnia 19.06.2013r. z pełnomocnictwem i potwierdzeniem odbioru – k.27-29, 30-32, 33-35, 36-38)

W kolejnym piśmie z dnia 23.09.2013r., doręczonym dnia 26.09.2013r., strona powodowa wezwała pozwaną G. P. do zapłaty zaległości w wysokości 1.613,44zł za okres od maja 2013r. w terminie miesiąca od otrzymania wezwania. W piśmie zawarta została także zapowiedź rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w razie nieuiszczenia zaległości czynszowych w zakreślonym terminie miesiąca – na podstawie art.11 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów. Pozwana G. P. została ponadto wezwana do zapłaty kwoty 7.032,04zł z odsetkami ustawowymi od dnia 10.06.2013r. do dnia zapłaty oraz kwoty 2.505,00zł – wynikających z nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Gorlicach z dnia 03.07.2013r. sygn. I Nc 411/13.

Do pozostałych pozwanych powyższe pismo także zostało nadane: A. W. (doręczone 27.09.2013r.), E. W. (przesyłka awizowana), E. P. (1) (przesyłka awizowana), D. P. (przesyłka awizowana).

(dowód: ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty z dnia 23.09.2013r. z pełnomocnictwem, lista księgowań za okres 01.01.-30.09.2013r. i potwierdzeniem odbioru – k.39-42, 43-46, 47-50, 51-54, 55-58)

Ostatecznie w piśmie z dnia 03.12.2013r. strona powodowa dokonała wypowiedzenia umowy z dnia 01.11.1996r. ze skutkiem na dzień 31.01.2014r. z powodu zaległości w zapłacie czynszu za ponad trzy pełne okresy płatności, m.in. za miesiące maj-sierpień 2013r. w kwotach po 403,36zł za miesiąc. Pismo doręczono pozwanej G. P. 10.12.2013r., do A. W., E. W., E. P. (1), D. P. przesyłki zostały awizowane.

(dowód: wypowiedzenie umowy o najem lokalu mieszkalnego z dnia 03.12.2013r. z pełnomocnictwem, potwierdzeniem odbioru – k.59-61, 62-64, 65-67, 68-70, 71-73)

Kamienica, w której położony jest lokal zajmowany przez pozwanych wymaga kapitalnego remontu. W postanowieniu z dnia 06.12.2013r. (...) w G. znak (...)532-12/12 zobowiązał właściciela budynku do przedłożenia ekspertyzy technicznej przedstawiającej zakres i sposób naprawy i remontu m.in.: więźby dachowej, elewacji, pokrycia dachu, usunięcia nieprawidłowości dotyczących instalacji. Budynek jest w złym stanie, stwarza zagrożenie, na ścianach jest grzyb

(dowód: pismo (...) z dnia 17.06.2014r. – k.91, pismo K. C. z dnia 28.01.2016r. – k.201, zeznania pozwanej E. W. od 00:33:30 k.224, A. W. od 00:48:48 k.224)

Pozwana G. P. ma 52 lata, bez zawodu, nie pracuje, dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności, ma zasiłek z MOPS w kwocie 329,00zł miesięcznie. Nie posiada żadnego majątku. Nie dysponuje innym lokalem, do którego mogłaby się przenieść.

Pozwany D. P. od około 2013r. przebywa w Anglii, jest zameldowany w mieszkaniu w G. ul. (...), ale faktycznie tam nie przebywa, w mieszkaniu są jego rzeczy. W Wielkiej Brytanii najmuje mieszkanie, pracuje. Jest kawalerem, nie ma dzieci, nie zamierza wracać do kraju.

Razem z pozwaną w lokalu przy ul. (...) w G. zamieszkują: córka E. W. z małoletnim synem F. W., syn A. W. z żoną W. W. (1) oraz małoletnimi dziećmi J., N. i S..

(dowód: zeznania pozwanej G. P. od 00:20:45 k.223/2, E. W. od 00:50:54 k.224/2)

Pozwana E. P. (1) w dniu 14.02.2014r. zawarła związek małżeński i przybrała nazwisko męża W.. Pod adresem ul. (...) była zameldowana do 30.10.2014r., przebywa na stałe w Wielkiej Brytanii.

(okoliczność bezsporna: dane PESEL Sad – k.213-214)

Pozwana E. W. ma 23 lata, z zawodu jest kucharzem, utrzymuje się ze świadczenia rodzinnego w wysokości 1.000,00zł miesięcznie, które będzie otrzymywać przez okres roku (do lutego 2017r.) w związku z urodzeniem syna F. W. w dniu 03.02.2016r. Przed urodzeniem syna utrzymywała się z prac doraźnych. Nie zawarła związku małżeńskiego z ojcem dziecka. Nie mieszkała nigdy z ojcem dziecka. Jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna, nie ma innego lokalu, do którego mogłaby się przenieść. Ojciec małoletniego F. zamieszkuje w S. w domu stanowiącym własność jego rodziców, ojciec uznał dziecko i łoży na nie dobrowolnie 400,00zł miesięcznie. Nie ma możliwości zamieszkania w domu ojca dziecka. Łącznie na dziecko pozwana otrzymuje 1.489,00zł. Składała wniosek o przyznanie lokalu socjalnego.

(dowód: zeznania pozwanej E. W. od 00:27:46 k.223/2)

Pozwana W. W. (1) ma 21 lat, z zawodu kucharz, jest żoną A. W.. Zamieszkuje w lokalu przy ul. (...) od około 2002r. W związku małżeńskim jest od 2013r. Utrzymuje się ze świadczenia rodzinnego w wysokości 1.370,00zł miesięcznie na trójkę dzieci z małżeństwa z A. W., tj. J., N. oraz S.. Oprócz tego nie ma innych dochodów. Nigdy nie pracowała, jest zarejestrowana jako bezrobotna. Wraz z dziećmi jest zameldowana w Ł. w domu rodzinnym matki B. B., ale nie ma możliwości faktycznie tam zamieszkać, ponieważ w lokalu matki zameldowane są 24 osoby, a faktycznie zamieszkuje tam około 20 osób. Dom liczy 11 pokoi, które są zajęte.

(dowód: zeznania pozwanej W. W. (1) od 00:35:37 k.224)

A. W. ma 22 lata, bez zawodu, pracuje dorywczo, jako robotnik budowlany, miesięcznie zarabia około 500-600,00zł. Nie ma możliwości przeniesienia się do innego lokalu. Składał wniosek o lokal socjalny. Jest zarejestrowany jako bezrobotny, poszukuje stałej pracy, ale bezskutecznie.

(dowód: zeznania pozwanego A. W. od 00:44:12 k.224)

Na podstawie Uchwały nr 208/ (...) Rady Miasta G. z dnia 23.02.2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta G. prawo do lokalu socjalnego przysługuje m.in. osobom, które posiadają prawomocny wyrok sądu orzekający o przymusowym opróżnieniu lokalu i sąd przyznał prawo do takiego lokalu (§6 pkt 4), dochód gospodarstwa domowego uzasadniający przyznanie lokalu socjalnego nie może przekraczać przy gospodarstwie wieloosobowym 40% najniższej emerytury.

(dowód: Uchwała nr 208/ (...) Rady Miasta G. z dnia 23.02.2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta G. – k.106-112)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przedłożonych przez strony dokumentów, których wiarygodność i autentyczność nie zostały przez strony podważone, nie wzbudziły także podejrzeń Sądu, dowodu z zeznań stron ograniczonego do słuchania pełnoletnich stawających pozwanych.

Treść zeznań pozwanych (G. P. od 00:20:45 k.223/2, E. W. od 00:27:46 k.223/2, W. W. (1) od 00:35:37 k.224, A. W. od 00:44:12 k.224), która ograniczała się do opisu ich sytuacji rodzinnej, majątkowej i mieszkaniowej nie stworzyła podstaw do ich zakwestionowania.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo co do zasady zasługuje na uwzględnienie.

Powództwo w stosunku do pozwanej E. P. (1) zostało cofnięte ze zrzeczeniem roszczenia. Z ustaleń poczynionych przez Sąd na podstawie systemu PESEL SAD oraz oświadczeń pozwanych Sąd ustalił, że E. P. (1) zamieszkuje na stałe w Wielkiej Brytanii. Nie zamieszkuje w lokalu przy ul. (...) w G., skąd została wymeldowana w dniu 30.10.2014r. Przybrała nazwisko męża W. po wstąpieniu w związek małżeński w dniu 14.02.2014r.

W związku z powyższym na zasadzie art.203 k.p.c. w zw. z art.355 k.p.c. Sąd postępowanie w stosunku do pozwanej E. P. (1) (obecne nazwisko W.) umorzył.

Na zasadzie art.222§1 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Strona powodowa (...) w K. wykazała prawo własności do nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny przy ul. (...) w G..

Pozwani zajmowali lokal na podstawie umowy o najem lokalu mieszkalnego zawartej na czas nieokreślony przez pozwaną G. P. z poprzednim właścicielem, tj. Zarządem Miejskim w G. dnia 01.11.1996r.

Na podstawie art.678§1 k.c. w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Strona powodowa wstąpiła w stosunek najmu, do grudnia 2013r. nie dokonała wypowiedzenia umowy.

Najemca obowiązany był do opłacania czynszu oraz należności za lokal. Umowa najmu w §10 przewidywała, że wynajmujący może wypowiedzieć umowę najpóźniej na miesiąc na przód na koniec miesiąca kalendarzowego, m.in. jeżeli najemca pozostaje w zwłoce z zapłatą czynszu lub opłat co najmniej przez dwa pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczeniu dodatkowego terminu zapłaty zaległych i bieżących zaległości. Regulacja ta stanowi powtórzenie art.32 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 02.07.1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 1994/105/509) oraz art.11 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2014/150 – dalej w skrócie u. o o.p.l.), z tą zmianą, iż ostatnia ustawa (obecnie obowiązująca) wskazuje zaległość na co najmniej trzy pełne okresy płatności). Rzeczona ustawa znajduje zastosowanie do stosunków prawnych powstałych przed dniem jej wejścia w życie (art.27 ust.1).

Obowiązanymi do zapłaty czynszu oraz innych opłat za mieszkanie była pozwana G. P. oraz współzamieszkujące z nią osoby pełnoletnie.

Nie było sporu co do tego, że pozwani zajmujący lokal przy ul. (...) zalegali z zapłatą czynszu za co najmniej trzy pełne okresy płatności. Pozwani zostali skutecznie drogą korespondencyjną wezwani do uiszczenia zaległości w terminie miesiąca pod rygorem wypowiedzenia umowy. Ponieważ należności uregulowane nie zostały, strona powodowa skutecznie dokonała wypowiedzenia umowy najmu. Wypowiedzenie zostało dokonane z powołaniem na zaległości czynszowe, tj. art.11 ust.2 pkt 2 u. o o.p.l. Wypowiedzenie dokonane względem pełnoletnich domowników odnosi skutek względem małoletnich dzieci zajmujących lokal, których W. i A. W. oraz E. W. są przedstawicielami ustawowymi. W związku ze skutecznym dokonaniem wypowiedzenia pismem z dnia 03.12.2013r. od dnia 31.01.2014r. pozwani zajmują lokal powoda bez tytułu prawnego. Nie wykazali, by przysługiwał im skuteczny względem właściciela tytuł prawny do lokalu.

W związku z powyższym żądanie windykacyjne strony powodowej, tj. nakazania pozwanym, aby opróżnili z rzeczy, opuścili i wydali lokal mieszkalny przy ul. (...) w G. jest uzasadnione. Z tego powodu przy zastosowaniu art.222§1 k.c. Sąd orzekł jak w pkt I.

Art.15 ust.1 u. o o.p.l. statuuje współuczestnictwo konieczne po stronie pozwanych: jeżeli w sprawie o opróżnienie lokalu okaże się, że w razie uwzględnienia powództwa obowiązane do opróżnienia lokalu mogą być jeszcze inne osoby, które nie występują w sprawie w charakterze pozwanych, sąd wezwie stronę powodową, aby w wyznaczonym terminie oznaczyła te osoby w taki sposób, by ich wezwanie było możliwe, a w razie potrzeby, aby wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora. W ocenie Sądu ma ono także charakter współuczestnictwa jednolitego (przynajmniej w zakresie dotyczącym obowiązku opuszczenia lokalu) – art.73§2 k.p.c., ponieważ z przepisu ustawy wynika, że wyrok dotyczyć ma niepodzielnie wszystkich zajmujących dany lokal. Zatem czynności procesowe współuczestników działających są skuteczne wobec niedziałających. Z tego powodu, pomimo iż pozwany D. P. nie zajął stanowiska w sprawie i nie stawił się na rozprawę, a prawo swoje wywodził od matki – pozwanej G. P., która zajęła w sprawie stanowisko – wyrok względem D. P. nie jest zaoczny.

Na podstawie art. 14 ust.1 u.o p.l. w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną (ust.3). Ponieważ pozwani przed wypowiedzeniem zajmowali lokal na podstawie umowy najmu zawartej przed 01.01.2005r. zastosowanie znajduje ust.4 obligujący Sąd do orzeczenia o lokalu socjalnym m.in. wobec małoletniego, niepełnosprawnego, osoby posiadającej status bezrobotnego, osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały - chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Pozwana G. P. dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności, utrzymuje się ze świadczeń pomocy społecznej, E. W. jest osobą bezrobotną, uzyskuje tylko świadczenie z tytułu urodzenia syna F. W.. F. W. jest małoletni, otrzymuje tylko alimenty od ojca. A. i W. W. (1) są bezrobotni, A. podejmuje prace dorywcze, W. otrzymuje świadczenia na dzieci. J., N. i S. W. są małoletni.

Żadna z wymienionych osób nie dysponuje innym lokalem, do którego mogłaby się przeprowadzić. Wszyscy uzyskują dochód niższy od 40% najniższej emerytury – 353,02zł (najniższa emerytura od 01.03.2016r. 882,56zł Komunikat Prezesa ZUS z dnia 15.02.2016r. www.zus.pl). Wszyscy też wymienieni pozwani zamieszkują faktycznie w lokalu przy ul. (...) w G. od co najmniej kilku lat i wykorzystują ten lokal w celach mieszkaniowych.

Reasumując, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania z lokalu oraz szczególną sytuację materialną i rodzinną, jak również obowiązek orzeczenia o lokalu socjalnym względem określonych kategorii osób, do których pozwani się zaliczają – Sąd orzekł o uprawnieniu do lokalu socjalnego dla pozwanych G. P., E. W., A. W., W. W. (1) oraz małoletnich N. W., J. W., S. W. – reprezentowanych przez przedstawicieli ustawowych W. i A. W., małoletniego F. W. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego E. W. - do otrzymania lokalu socjalnego, który zobowiązana jest dostarczyć Gmina Miejska G. wstrzymując wykonanie eksmisji orzeczonej w pkt. I do czasu złożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

W ocenie Sądu ocena przesłanek do przyznania lokalu socjalnego winna być dokonywana indywidualnie. Z tego powodu Sąd powziął osobne rozstrzygnięcie co do lokalu socjalnego dla D. P. – orzekając o braku takiego uprawnienia. D. P. od co najmniej trzech lat nie zaspokaja swoich potrzeb mieszkaniowych w lokalu przy ul. (...) w G.. Według twierdzeń rodziny zamieszkuje w Wielkiej Brytanii, tam dysponuje lokalem mieszkalnym, zarabia. Wobec powyższego w ocenie Sądu nie zachodzą przesłanki do przyznania mu uprawnienia do lokalu socjalnego określone w art.14 u.o p.l. Z tego powodu Sąd orzekł jak w pkt III.

Powództwo zostało uwzględnione w całości. Strona powodowa działała przez zawodowego pełnomocnika ustanowionego z wyboru, uiściła opłatę od pozwu 200,00zł (k.76). Za interwenienta ubocznego działał zawodowy pełnomocnik, uiścił opłatę od interwencji 40,00zł (k.113). Pomimo iż pozwanych potraktować należy jako przegranych w sprawie, a rozliczenie w przedmiocie kosztów w takiej sytuacji reguluje art.98 k.p.c., w ocenie Sądu zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek z art.102 k.p.c. dający podstawę do odstąpienia od obciążenia pozwanych kosztami procesu. Pozwani nie posiadają stałych zarobkowych źródeł dochodu, niniejsza sprawa wynika z posiadanego przez nich zadłużenia za lokal, który muszą opuścić. Z tego powodu Sąd orzekł o kosztach jak w pkt IV.

SSR Joanna Zaryczny

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować uzasadnienie

2.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełn. interwenienta

3.  K.. 2 tygodnie

G., dnia 17.06.2016r.

SSR Joanna Zaryczny

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Zabierowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gorlicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Zaryczny
Data wytworzenia informacji: