Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 819/16 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Wieliczce z 2016-10-05

Sygnatura akt C 819/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 13 września 2016r.

Powód (...) spółka z o.o. w N. wniosła o zasądzenie od pozwanej B. J. kwoty 1.296,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 261,41 zł od dnia 25 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty, od kwoty 290,14 zł od dnia 31 lipca 2012 r. do dnia zapłaty, od kwoty 76,31 zł od dnia 24 października 2012 r. do dnia zapłaty, od kwoty 166,96 zł od dnia 25 stycznia 2013 r. do dnia zapłaty, od kwoty 121,28 zł od dnia 3 maja 2013 r. do dnia zapłaty, od kwoty 9,78 zł od dnia 16 lipca 2013 r. do dnia zapłaty, od kwoty 370,70 zł od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dostarcza wodę i odprowadza ścieki do nieruchomości położonej w W. 634/3 na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nr (...) z dnia 28 października 2002 r. Z dniem 17 października 2009 r. powstała spółka (...) sp. z o.o. która rozpoczęła świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy N.. Poprzednik (...) Zakład (...) oraz Usług (...) w N. oraz pozwana zawarli w dniu 1 listopada 2009 r. cesje umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Z tytułu świadczonych usług strona powodowa wystawiła pozwanej faktury nr (...) wraz z fakturą korygującą nr (...), fakturę (...) i notę odsetkową z dnia 22 lutego 2016 r., które miały być płatne w terminach w nich zakreślonych. Pozwana nie zapłaciła stronie powodowej faktur o łącznej wartości 1.296,58 zł objętej niniejszym pozwem, pomimo wezwania do zapłaty z dnia 25 lutego 2016 r., które było próbą pozasądowego załatwienia sporu. (k.2-27) Nakazem zapłaty z dnia 13 kwietnia 2016r. wydanym w postępowaniu upominawczym w sprawie o sygn. akt I Nc 959/16 Sąd Rejonowy w Wieliczce orzekł zgodnie z żądaniem pozwu. (k. 29) Sprzeciwem z dnia 28 kwietnia 2014 r. pozwana zaskarżyła nakaz zapłaty w całości i wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania, zgłosiła również zarzut przedawnienia roszczenia. W uzasadnieniu pozwana wskazała, iż strona powodowa dostarcza wodę i odprowadza ścieki do nieruchomości położonej w W. 634/3 na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nr (...) z dnia 28 października 2002 r. Jak wskazała pozwana płatności z tytułu wystawionych przez stronę powodową faktur VAT podlegają przedawnieniu w terminie 2 letnim. Z tego też względu na podstawie art. 117 § pozwana uchyliła się od spełnienia świadczenia oraz wniosła o oddalenie powództwa w całości. Ewentualnie, w razie zakwalifikowania roszczenia strony powodowej, jako podlegającemu 3-letniemu terminowi przedawnienia (roszczenie z działalności gospodarczej), pozwana wniosła o oddalenie powództwa w kwocie 1.165,52 zł, obejmującej przedawnione faktury oraz noty odsetkowe. (k. 32-35).

W odpowiedzi na sprzeciw pozwanej, powódka w piśmie z dnia 23 maja 2016r. ograniczyła żądanie pozwu do kwoty 469,66 zł tj. jedynie o zapłatę wynagrodzenia za odbierane ścieki, wskazując że składają się na nią następujące kwoty: 136,08 zł wymagalna od dnia 24 kwietnia 2012 r., 151,63 zł wymagalna od dnia 30 lipca 2012 r., 35,07 zł wymagalna od dnia 23 października 2012r., 86,40 zł wymagalna od dnia 233 stycznia 2013 r. oraz 60,48 zł wymagalna od dnia 2 maja 2013 r..(k. 41-44)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 28 października 2002 r. Zakład (...) oraz Usług (...) w N. zawarł z pozwaną B. J. na czas nieokreślony umowę na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków do nieruchomości położonej w W. 634/3. Umowa przewidywała m.in. że usługobiorca dokona zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie podanym na fakturze VAT. Za termin dokonania zapłaty poczytuje się datę faktycznej wpłaty środków pieniężnych na konto, do kasy strony powodowej lub w innym miejscu wskazanym przez stronę powodową (par. 4 pkt 10 umowy).

Dowód: umowa na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków z 28.10.2002r. nr (...) k. 17

W dniu 1 listopada 2009 r. Zakład (...) oraz Usług (...) w N. oraz powódka (...) spółka z o.o. w N. zawarli umowę cesji wszelkich praw wynikających z powołanej wyżej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nr (...).

Dowód: umowa cesji (...).11.2009r. k.16

Z tytułu sprzedaży wody pozwanej i odprowadzenia ścieków powódka wystawiła następujące faktury:

-w dniu 3 kwietnia 2012 r. fakturę VAT nr (...) na kwotę 261,41 zł tytułem zużycia wody i odprowadzenia ścieków, a, z odroczonym do dnia 24 kwietnia 2012 r. terminem płatności,

-w dniu 9 lipca 2012 r. fakturę VAT nr (...) na kwotę 290,14 zł tytułem zużycia wody i odprowadzenia ścieków, z odroczonym do dnia 30 lipca 2012 r. terminem płatności

-w dniu 12 października 2012 r. fakturę VAT nr (...) na kwotę 76,31 zł tytułem zużycia wody i odprowadzenia ścieków, z odroczonym do dnia 23 października 2012 r. terminem płatności

-w dniu 3 stycznia 2013 r. fakturę VAT nr (...) na kwotę 166,96 zł tytułem zużycia wody i odprowadzenia ścieków, z odroczonym do dnia 24 stycznia 2013 r. terminem płatności

-w dniu 11 kwietnia 2013 r. fakturę VAT nr (...) na kwotę 174,57 zł tytułem zużycia wody i odprowadzenia ścieków, z odroczonym do dnia 2 maja 2013 r. terminem płatności

-w dniu 27 czerwca 2013 r. korygującą fakturę VAT nr (...) na kwotę 53,29 zł tytułem zwrotu, z odroczonym do dnia 18 lipca 2013 r. terminem płatności

-w dniu 24 czerwca 2013 r. fakturę VAT nr (...) na kwotę 9,78 zł tytułem zużycia wody i odprowadzenia ścieków, z odroczonym do dnia 15 lipca 2013 r. terminem płatności

-w dniu 22 lutego 2016 r. notę odsetkową na kwotę 370,70 zł

Dowód: faktury przedłożone przez powódkę k. 19-26

Pozwana została wezwana do zapłaty kwoty 1.296,58 zł w terminie do dnia 7 marca 2016 r.

Dowód: wezwanie do zapłaty 25.02.2016r. k.27

W oświadczeniu z 26.05.2013r. pozwana zadeklarowała, iż spłaci zaległości wynikające z zaległych płatności za korzystanie z wody w ratach miesięcznych po 200 zł każda

Dowód: „deklaracja” z 25.06.2013r. k.45

Sąd ustalił stan faktyczny w niniejszej sprawie na podstawie powołanych powyżej dokumentów prywatnych, które były czytelne, podpisane, nie było wiec wątpliwości co do ich treści, nadto żadna ze stron nie kwestionowała ich wiarygodności.

Sąd zważył, co następuje:

Umowa, którą strony zawarły w dniu 28 października 2002r. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, a która była podstawą wystawiania opisanych wyżej faktur VAT, ma charakter umowy mieszanej tzn. zawiera w sobie elementy dwóch umów nazwanych pozostających ze sobą w związku funkcjonalnym. Wspomniana umowa łączy więc w sobie elementy umowy sprzedaży, której przedmiotem jest woda oraz umowy o świadczenie usług, której z kolei przedmiotem było odprowadzanie ścieków. W zakresie żądania dotyczącego zapłaty za sprzedaż wody powód uznał zasadność zarzutu przedawnienia (vide pismo z 23.05.2016r. karta 43) i cofnął powództwo w tym zakresie zrzekając się roszczenia. Przedmiotem postepowania pozostało więc roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za świadczenie usługi w zakresie odprowadzania ścieków. Wyjaśnić wiec należy, że zgodnie z art. 750 kc do umów o świadczenie usług, które nie zostały odrębnie uregulowane stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Odesłanie to znajdzie zatem zastosowanie gdy przedmiotem umowy jest wykonanie czynności faktycznej jako usługi, a nie jest ona unormowana w przepisach dotyczących umów nazwanych w samym kodeksie cywilnym oraz w innych aktach prawnych. Tymczasem usługa polegająca na odprowadzaniu ścieków jest szczegółowo regulowana przez przepisy zawarte w ustawie z 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, w konsekwencji czego przedawnienie roszczeń związanych z wynagrodzeniem za te usługi, poddane jest ogólnym regułom wskazanym w art. 118 kc i wynosi 3 lata jak dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W niniejszym postępowaniu, terminy wymagalności świadczeń objętych przez powoda ostatecznie sprecyzowanym żądaniem (pismo z 25.04.2016r. k-41) upływały w następujących dniach, co do kwoty 136,08 zł z dniem 24.10.2012r., co do kwoty 151,63 z dniem 30.07.2012r., co do kwoty 35,07 zł z dniem 23.10.2012r., co do kwoty 86,40 zł z dniem 23.01.2013r., oraz co do kwoty 60,48 zł z dniem 02.05.2013r. Skoro wiec pozew w niniejszej sprawie został wniesiony w dniu 4 kwietnia 2016r. to roszczenie o zapłatę ww kwot uległy przedawnieniu z wyjątkiem jedynie kwoty 60,48 zł, której termin 3 letniego przedawnienia upływał z dniem 4 maja 2016r. W konsekwencji Sąd uwzględnił powództwo jedynie w zakresie kwoty 60,48 zł, w pozostałym zakresie oddalając powództwo, z powodu przedawnienia roszczenia. Wyjaśnić, przy tym należy, że oświadczenie pozwanej z dnia 25 czerwca 2013r., w którym uznała zadłużenie zobowiązując się do „ zapłaty rachunków za korzystania z wody”, dotyczyło jedynie opłat za sprzedaż wody, przedmiotem zaś niniejszego postępowania, zgodnie z oświadczeniem powódki zawartym w piśmie z dnia 23 maja 2016r. (karta 41) było wynagrodzenie za odprowadzanie ścieków, a nie za sprzedaż wody. W konsekwencji oświadczenie to nie miało znaczenia dla końcowego rozstrzygnięcia, gdyż nie przerywało biegu przedawnienia roszczenia o wynagrodzenia za odprowadzanie ścieków.

Znosząc koszty postępowania wzajemnie Sąd stosował art. 100 kpc, mając na uwadze, że powództwo zostało uwzględnione jedynie w części.

Sekretariat:

1.  odnotować uzasadnienie;

2.  odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda;

3.  kal. 21 dni z d.d.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agata Gdowik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wieliczce
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Paweł Styrna
Data wytworzenia informacji: