Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1642/16 - wyrok Sąd Okręgowy w Kielcach z 2016-08-31

Sygn. akt: I C 1642/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Agnieszka Paw

Protokolant:

starszy protokolant Ewelina Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 r. w Kielcach

sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz KI 2

przeciwko D. C.

o zapłatę

oddala powództwo

I C 1642/16 Uzasadnienie

W pozwie wniesionym w dniu 29 lutego 2016r. powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz KI 2 domagał się orzeczenia nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwany D. C. ma zapłacić powodowi 50 000,00 CHF (franków szwajcarskich) wraz z odsetkami naliczanymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty według zmiennej stopy procentowej w wysokości 1,5 stopy procentowej ustalanej w oparciu o stopę referencyjną L. 3M zaokrągloną do czwartego miejsca po przecinku, przy uwzględnieniu marży Banku w wysokości 1,25 pp. w stosunku rocznym, nie wyższymi niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie oraz koszty procesu. W przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty o orzeczenie zgodnie z treścią zgłoszonego żądania.

W uzasadnieniu podnosił, iż w dniu 6 grudnia 2007r. pomiędzy Bankiem (...) S.A. a pozwanym zawarta została umowa kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej. W dniu 30 października 2012r. Bank wystawił przeciwko pozwanemu Bankowy tytuł egzekucyjny, stwierdzając, że ujęta w nim wierzytelność wynikająca z umowy zawartego kredytu jest wymagalna. Powyższy tytuł został opatrzony klauzulą wykonalności przez Sąd Rejonowy w Kielcach. Na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 29 października 2014r. Bank dokonał na rzecz powoda przelewu wierzytelności wobec pozwanego z tytułu przedmiotowej umowy kredytu hipotecznego z dnia 6 grudnia 2007r. Wraz z wierzytelnością przeszły na powoda wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki oraz prawo do naliczania dalszych odsetek. Na całość zadłużenia pozwanego składają się: kapitał w kwocie 96 714,99CHF, odsetki umowne naliczane przez Bank w kwocie 6 703,54CHF, odsetki karne naliczane przez Bank w kwocie 388,75CHF, odsetki karne naliczane przez powoda w kwocie 5 927,71 CHF, koszty poprzedniego wierzyciela w kwocie 364,01CHF. Wysokość oprocentowania kredytu wynika z treści umowy.

Nakazem zapłaty z dnia 15 marca 2016r. w postępowaniu upominawczym w sprawie sygn. akt I Nc 115/16 Sąd nakazał pozwanemu D. C., aby zapłacił na rzecz powoda (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty- Subfundusz KI 2 kwotę 50 000CHF z odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości 1,5 stopy procentowej ustalanej w oparciu o stopę referencyjna L. 3M zaokrąglona do czwartego miejsca po przecinku, przy uwzględnieniu marży w wysokości 1,25 punktu procentowego w stosunku rocznym, jednak nie wyższymi niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonymi od dnia 24 lutego 2016r. do dnia zapłaty oraz kwotę 13 324zł. tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 10800zł. kosztów zastępstwa procesowego w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo wniósł w tym terminie sprzeciw.

Pozwany D. C. w sprzeciwie od powyższego nakazu zapłaty wniósł o oddalenie powództwa podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia. (k.73)

W odpowiedzi na sprzeciw powód wniósł o nieuwzględnienie zarzutu przedawnienia. Podniósł, iż roszczenie z tytułu umowy kredytu hipotecznego stało się wymagalne z upływem okresu wskazanego w piśmie z dnia 29 marca 2011r. Termin przedawnienia roszczenia przerwany został poprzez złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, co nastąpiło postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 29 marca 2013r. Pozew wniesiony został do Sądu w dniu 24 lutego 2016r., a zatem przed upływem terminu przedawnienia roszczenia z tytułu umowy dochodzonej pozwem.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Na mocy umowy z dnia 6 grudnia 2017r. Nr (...) kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej pomiędzy Bankiem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. a D. C., Bank udzielił pozwanemu kredytu w łącznej kwocie 115 708,91 CHF na okres do dnia 6 grudnia 2027r. W umowie ustalono, iż oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane o stopę referencyjną 3M L., zaokrągloną do czwartego miejsca po przecinku, obowiązującą w Banku w dniu podpisania umowy kredytu oraz przy uwzględnieniu marży banku w wysokości 1,25 punktów procentowych. W przypadku, gdy stopa oprocentowania będzie wyższa w okresie kredytowania niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, Bank pobiera odsetki naliczone według stopy równiej czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Z tytułu niespłaconego w terminie kredytu (raty kredytu) Bankowi przysługują odsetki za opóźnienie spłaty w wysokości 1,5 stopy oprocentowania kredytu obowiązującego w terminach zalegania z zapłatą, nie więcej niż czterokrotność wysokości 1,5 stopy oprocentowania kredytu obowiązującego w terminach zalegania z zapłatą, nie więcej niż czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Bank zastrzegł sobie prawo wypowiedzenia umowy kredytu w przypadku stwierdzenia, że warunki udzielenia kredytu nie zostały dotrzymane, w szczególności naruszenia postanowień umowy lub regulaminu. Kredytobiorca zobowiązał się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach umownych oraz innych należności wynikających w umowy w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty.

(dowód: umowa kredytu hipotecznego k. 7-10)

W dniu 30 października 2012r. Bank (...) w W. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny Nr (...), na podstawie ksiąg Banku stwierdzając istnienie wymagalnego zadłużenia Pana D. C. z tytułu kredytu hipotecznego z dnia 6 grudnia 2007r., które według staniu na dzień 1 października 2012r. wyniosło kwotę 104 929,96 CHF oraz 41,28 PLN. Na zadłużenie składało się: kwota 101 714,99 CHF niespłaconego kapitału, kwota 388,75 (...) odsetek zapadłych naliczonych od 07.02.2011r. do 12.05.2011r., kwota 2 826,22CHF odsetek karnych naliczonych od 21.12.2011r. do 30.09.2012r., kwota 41,28PLN kosztów upomnień. oraz dalsze należne odsetki od dnia 01.10.2012r. do dnia zapłaty, od należności z tytułu wymagalnego kapitału, naliczane według zmiennej stopy procentowej w wysokości 1,5 stopy procentowej ustalanej w oparciu o stopę referencyjną (...), zaokrąglonej do czwartego miejsca po przecinku, powiększoną o marżę Banku w wysokości 1,25pp. w stosunku rocznym. Zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) dłużnik poddał się egzekucji zapłaty do kwoty 173 563,37 CHF.

(dowód: bankowy tytuł egzekucyjny k.11)

Pismem z dnia 29 marca 2011r. Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wypowiedział D. C. umowę kredytu hipotecznego z zachowaniem 30- dniowego terminu wypowiedzenia.

(dowód: wypowiedzenie umowy kredytu k. 64)

Postanowieniem z dnia 29 marca 2013r. wydanym w sprawie sygn. akt I Co 292/13 Sąd Rejonowy w Kielcach nadał na wniosek Banku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. nadał klauzulę wykonalności bakowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia 30 października 2012r. wystawionemu przeciwko dłużnikowi D. C. w oparciu o umowę kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej Nr (...)/2000z dnia 6 grudnia 2007r. i zasądził do D. C. na rzecz Banku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 136,84zł. kosztów postępowania. Postanowienie opatrzone zostało klauzulą wykonalności w dniu 26 kwietnia 2013r.

(dowód: postanowienie z 29 marca 2013r. k. 12-13

W dniu 29 października 2014r. pomiędzy Bankiem (...) z siedzibą w W. a (...) Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym - Subfunduszem KI 2 wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie doszło do przelewu bezspornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych stanowiących kapitał (wraz z odsetkami, prowizjami, i kosztami) udzielonych przez Bank i nie spłaconych kredytów przysługujących Bankowi w stosunku do dłużników szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. W załączniku nr 1 do umowy pod poz. 43 figuruje wierzytelność w stosunku do pozwanego D. C. wynikająca z umowy (...) obejmująca kapitał w kwocie 101 714,99CHF, odsetki umowne w kwocie 388,75CHF, odsetki karne w kwocie 6 703,54CHF, koszty w kwocie 322,73zł.

(dowód: umowa przelewu wierzytelności oraz załącznik do umowy k. 34-40, 45-46)

W dniu 27 listopada 2014r. (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty- Subfundusz KI 2 reprezentowany przez zarządzającego (...) S.A. Centrum Operacyjne w Z. wystosował do D. C. wezwanie do zapłaty długu wynikającego z umowy kredytu hipotecznego z dnia 7 grudnia 2007r., którą Fundusz nabył na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 29 października, stwierdzając, iż kwota długu na dzień 25 października 2014r. wynosi 108 807,28 CHF. Pismem z dnia 29 października 2014r. Bank (...) S.A. z siedzibą w W. poinformował pozwanego D. C. , iż zgodnie z umową przelewu wierzytelności z dnia 29 października 2014r. dokonał przeniesienia na (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty- Subfundusz KI 2 wierzytelności banku z tytułu umowy kredytu Kredyt Hipoteczny i budowlany z dnia 07.12.2007r. wraz z prawami z tytułu umowy.

(dowód: pisma k. 14-19)

Przytoczone okoliczności faktyczne nie były kwestionowane przez strony.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo jako niezasadne podlega oddaleniu z uwagi na podniesiony i uzasadniony zarzut przedawnienia roszczenia, aczkolwiek z innych przyczyn, aniżeli wskazane w sprzeciwie.

Stosownie do art. 120 §1 k.c. bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Roszczenie z tytułu umowy kredytu hipotecznego z dnia 6 grudnia 2007r. stało się wymagalne po upływne 30 dni od daty doręczenia pozwanemu wypowiedzenia umowy kredytu, co nastąpiło pismem z dnia 29 marca 2011r. Powód nie wykazał, w jakiej dacie pozwanemu doręczone zostało wypowiedzenie umowy kredytu, a zatem należy przyjąć, iż roszczenie stało się wymagalne po upływie 30 dni od daty wypowiedzenia, to jest 30 kwietnia 2011r.

Stosownie do dyspozycji art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- trzy lata. Roszczenia banku wynikające z umowy kredytu przedawniają się z upływem trzech lat.

Art. 123 § 1 k.c. stanowi , iż bieg przedawnienia przerywa się: przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; przez wszczęcie mediacji.

Okolicznością bezsporną jest, iż poprzednik prawny powoda- Bank (...) z siedzibą w W. wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Kielcach o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przeciwko pozwanemu. Postanowieniem z dnia 29 marca 2013r. Sąd nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z dnia 30 października 2012r. wystawionemu przez Bank (...) z siedzibą w W. przeciwko dłużnikowi D. C. w oparciu o umowę kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej z dnia 6 grudnia 2007r. Nie można zgodzić się jednak z twierdzeniem powoda, iż nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, jako czynność podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia przez Bank, przerwało termin przedawnienia roszczenia także w stosunku do powoda, będącego następcą prawnym banku z tytułu umowy cesji wierzytelności. Procedura wystawiania i stosowania bankowych tytułów egzekucyjnych była szczególna, zastrzeżona z mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 128) wyłącznie dla banków, a zatem nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, czy tez wszczęcie na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzule wykonalności mogło skutkować wyłącznie wobec banku przerwaniem biegu przedawnienia. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 29 czerwca 2016r., sygn.. IIICZP 29/16, stwierdzając, ze nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postepowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzule wykonalności (art.123 §1 pkt 2 k.c.).

Mając na uwadze powyższe uznać należy, iż roszczenie wynikające z umowy kredytu z dnia 6 grudnia 2007r. uległo przedawnieniu z dniem 30 kwietnia 2014r.

Z tych też względów powództwo jako niezasadne podlega oddaleniu.

Z: odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełn. powoda.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Wołowiec
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kielach
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Paw
Data wytworzenia informacji: