Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 209/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Raciborzu z 2016-07-07

Sygn. akt I C 209/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lipca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Michał Olszewski

Protokolant: sekretarz Krzysztof Pawera

po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2016 roku w Raciborzu

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo akcyjnej w W.

przeciwko: R. W.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powódki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo akcyjnej w W. na rzecz pozwanego R. W. kwotę 617,00 (sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1000/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 24 lipca 2015 roku powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna w W. wniosła o zasądzenie od pozwanego R. W. kwoty 4.575,72 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 lipca 2015 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu powódka podniosła, że nabyła od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wierzytelność wynikającą z niezapłaconych faktur za świadczone usługi telekomunikacyjne. Dodatkowo powódka podniosła, że domaga się zapłaty kwoty 3.517,49 złotych tytułem odszkodowania za jednostronne rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przyczyn leżących po stronie abonenta oraz kwoty 1.058,23 złotych tytułem skapitalizowanych odsetek od kwoty głównej (k. 123-124).

Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 31 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie uwzględnił żądanie pozwu w całości.

W dniu 23 listopada 2015 roku pozwany R. W. wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym domagał się oddalenia powództwa w całości (k. 7v, 94-97). W uzasadnieniu pozwany podniósł, że powód celowo wprowadził go w błąd, gdyż zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a następnie odmówił przeniesienia sygnału do R.. Ponadto pozwany podniósł, że wypowiedział skutecznie umowę z winy poprzednika prawnego powódki. Ponadto pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczenia.

Na rozprawie w dniu 23 czerwca 2016 roku pozwany R. W. podniósł, że powódka nie wykazała sposobu obliczeni dochodzonej pozwem kwoty, która nie widomo z czego wynika. Ponadto pozwany wniósł o zasądzenie zwrotu kosztów procesu.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 13 października 2011 roku R. W. i (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W § 3 ust. 7 umowy przewidziano opłatę nakładaną na abonenta za jednostronne rozwiązanie umowy przez abonenta przed upływem terminu określonego w umowie. Wysokość i sposób obliczenia opłaty został określony w regulaminie promocji (...)

Dowody:

- umowa – k. 34-35.

Następcą prawnym (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. była (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W..

Dowody:

- informacja z rejestru przedsiębiorców – k. 54-65.

W roku 2012 R. W. jednostronnie rozwiązał umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 13 października 2011 roku.

Dowód:

- pismo – k. 101.

W dniu 11 grudnia 2012 roku (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. ustaliła R. W. opłatę za jednostronne rozwiązanie przez R. W. umowy przed upływem terminu określonego w umowie na kwotę 3.517,49 złotych.

Dowód:

- nota obciążeniowa – k. 36.

W dniu 13 kwietnia 2015 roku (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeniosła na rzecz (...) Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę (...) w W. wierzytelność (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wobec R. W., wynikającą z zawartej w dniu 13 października 2011 roku umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Dowody:

- umowa sprzedaży wierzytelności – k. 37-50,

- pełnomocnictwo – k. 51.

Pismem z dnia 06 maja 2015 roku (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zawiadomiła R. W. o przeniesieniu wierzytelności, wynikającej z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 13 października 2011 roku, na rzecz w (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki (...) w W..

Dowód:

- pismo – k. 52.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stan faktyczny ustalono na podstawie powołanych powyżej dowodów z dokumentów.

Mając na uwadze ustalony w sprawie stan faktyczny Sąd Rejonowy uznał powództwo za bezzasadne w całości. Dochodząc do powyższej konstatacji Sąd Rejonowy kierował się następującym rozumowaniem.

Strony łączył umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, uregulowana przepisami art. 56 i nast. ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j.: Dz. U. z 2014, poz. 243 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. to na powódce spoczywał obowiązek udowodnienia, że przysługuje jej wierzytelność w określonej w pozwie wysokości. Powódka nie przedstawiła dowód na okoliczność przysługiwania jej wierzytelności oraz jej wysokości. Wierzytelność miała wynikać z umówionej przez strony opłaty za przedterminowe rozwiązanie umowy przez abonenta R. W.. Powódka nie udowodniła na jaki okres została zawarta umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W szczególności okres ten nie wynika z przełożonej umowy z dnia 13 października 2011 roku. Powyższe uniemożliwia weryfikację, czy pozwany rzeczywiście rozwiązał umowę przed terminem. Rozwiązanie umowy przed terminem miało być podstawą naliczenia opłaty, czyli źródłem roszczenia powódki. Ponadto powódka nie udowodniła w jaki sposób ustaliła wysokość opłaty. W tym zakresie wskazana powyżej umowa odwoływała się do regulaminu promocji (...). Powódka nie przedstawiła dowód na okoliczność treści regulaminu promocji. Brak treści regulaminu promocji uniemożliwiał ustalenie, czy opłata została naliczona zgodnie z obowiązującą strony umową.

Mając na uwadze powyższe Sąd Rejonowy oddalił powództwo.

Orzeczenie w przedmiocie zwrotu kosztów procesu uzasadniał art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 109 § 1 i 2 k.p.c. Zgodnie z art. 98 § 1 i 3 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, a do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd stawiennictwa strony. W niniejszej sprawie niezbędne koszty procesu pozwanego wyniosły 6.17,00 złotych, w tym: 600,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa udzielonego powodowi przez adwokata (§ 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu <t. j.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 461 z późn. zm.>) oraz 17,00 złotych tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Mając na uwadze powyższe Sąd Rejonowy zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 617,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 209/16

ZARZĄDZENIE

- odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powódki.

R., 29.08.2016 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kaludia Markowski-Wedelstett
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Raciborzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Olszewski
Data wytworzenia informacji: