Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X GC 284/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2019-10-24

Sygn. akt X GC 284/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Leszek Guza

Protokolant:

Karolina Dudziak

po rozpoznaniu w dniu 24 października 2019 r.

na rozprawie sprawy

z powództwa: (...) Spółki z o.o. Spółki k. w Z.

przeciwko: Szpitalowi (...) w B.

o zapłatę

1)  zasądza od pozwanego Szpitala (...) w B. na rzecz powoda (...) Spółki z o.o. Spółki k. w Z.:

- kwotę 96.550,87 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 31 maja 2019 r. do dnia zapłaty;

- odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty 47.552,09 zł (czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote dziewięć groszy) za okres od dnia 31 maja 2019 r. do dnia 10 czerwca 2019 r.

- kwotę 2.782,97 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt siedem gorszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 maja 2019 r. do dnia zaplaty;

2)  oddala powództwo w pozostałej części;

3)  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 12.762 zł (dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia Leszek Guza

Sygn. akt X GC 284/19

UZASADNIENIE

Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Z. pozwem wniesionym w dniu 31 maja 2019 r. wniosła o zasądzenie od pozwanego Szpitala (...) w B. kwoty 146 885 , 93 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż pozwany zakupił u powódki materiały medyczne za które nie zapłacił.

Dochodzona kwota obejmuje należność z tego tytułu oraz skapitalizowane odsetki na dzień 29 maja 2019 r.

W odpowiedzi na doręczony mu w dniu 15 lipca 2019 r. pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa co do kwoty 47 552 , 09 zł względnie umorzenie postępowania w przypadku ograniczenia pozwu oraz polubowne rozwiązanie sporu poprzez uzgodnienie i zawarcie przez strony ugody sądowej.

Pozwany podniósł zarzut zapłaty części należności tj. kwoty 47 552 , 09 zł przelewami z dnia 10 czerwca 2019 r.

Wskazał, że brak realizacji zobowiązań jest spowodowany jego sytuacją finansową.

Podniósł , że częściowej spłaty dokonał przed doręczeniem pozwu.

Mimo zobowiązania doręczonego w dniu 19 sierpnia 2019 r. powódka nie zajęła żadnego stanowiska wobec twierdzeń odpowiedzi na pozew. .

Na rozprawę w dniu 24 października 2019 r. żadna ze stron nie stawiła się.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Było między stronami bezsporne, że pozwany zakupił u powódki materiały medyczne za kwotę 144 102 , 96 zł.

Skapitalizowane odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych od tych należności na dzień 29 maja 2019 r. wynosiły kwotę 2 782 , 97 zł .

Pozwany w dniu 10 czerwca 2019 r. zapłacił powodowi kwotę 47 552 , 09 zł. Ta okoliczność nie została zaprzeczona przez powódkę a pozwany na poparcie swoich twierdzeń złożył potwierdzenia przelewu na wskazana kwotę (k. 38-40).

Dlatego uznał Sąd tę okoliczność za bezsporna i udowodnioną przez stronę pozwaną.

Biorąc powyższe pod uwagę i opierając się na art. 535 k.c. oraz art. 481 k.c. i art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 96 550 , 87 zł tytułem pozostałej niezapłaconej należności głównej wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia wniesienia pozwu oraz odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty zapłaconej za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tej kwoty.

Ponadto w oparciu o treść art. 481 k.c. i art. 482 k.c. zasądzono od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2 782 , 97 zł tytułem skapitalizowanych odsetek od należności głównych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu.

Uznał Sąd, że żądanie powódki zasądzenia od wskazanej kwoty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych nie znajduje oparcia w przepisach prawa.

W części w jakiej pozwany zapłacił należności główne po wniesieniu pozwu powództwo oddalono.

Odnosząc się do żądania pozwanego polubownego rozwiązania sporu poprzez uzgodnienie i zawarcie przez strony ugody sądowej, wskazać jedynie można, że bez udziału pełnomocników obu stron w rozprawie nie jest możliwe uzgodnienie i zawarcie ugody sądowej.

O kosztach procesu orzekł Sąd zgodnie z art. 100 k.p.c. obciążając pozwanego całością kosztów poniesionych przez powódkę. Uznał Sąd, że dokonując częściowej zapłaty po wniesieniu pozwu, również w tej części musi być pozwany uznany za stronę przegrywającą spór. Powódka przegrała więc sprawę jedynie w niewielkiej części dotyczącej stopy odsetek za opóźnienie od kwoty skapitalizowanych odsetek. Uzasadnia to obciążenie strony pozwanej całością kosztów procesu.

Na koszty poniesione przez powódkę złożyły się:

- opłata sądowa - 7 345 zł

- opłata skarbowa 17 zł,

- wynagrodzenie pełnomocnika - 5 400 zł. Wysokość wynagrodzenia ustalono zgodnie z § 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Razem 12 762 zł które zasądzono od pozwanego na rzecz powódki.

SSO Leszek Guza

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Czyż-Bogacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Leszek Guza
Data wytworzenia informacji: