Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII U 1336/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2019-11-19

Sygn. akt VIII U 1336/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 listopada 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący

sędzia Patrycja Bogacińska-Piątek

Protokolant

Iwona Sławińska

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2019 r. w Gliwicach

sprawy R. K. (K.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o prawo do emerytury

na skutek odwołania R. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 3 czerwca 2019 r. nr (...)

oddala odwołanie.

(-) sędzia Patrycja Bogacińska-Piątek

Sygn. akt VIII U 1336/19

UZASADNIENIE

Decyzją z 3 czerwca 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. odmówił ubezpieczonemu R. K. prawa do emerytury. W uzasadnianiu organ rentowy podał, że ubezpieczony nie udokumentował 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

W odwołaniu ubezpieczony domagał się zmiany zaskarżonej decyzji i przyznania mu prawa do emerytury. W uzasadnieniu podniósł, że legitymuje się stażem 29 lat, 9 miesięcy i dni pracy.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania i podtrzymał dotychczasowe stanowisko.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

R. K. urodził się (...).

W ocenie ZUS na dzień 31 grudnia 1998 roku ubezpieczony legitymował się stażem 22 lat, 9 miesięcy i 3 dni okresów składkowych i nieskładkowych. Organ rentowy uznał, że ubezpieczony wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pracę w warunkach szczególnych w ilości 10 lat, 8 miesięcy i 7 dni.

R. K. rozpoczął pracę zawodową w Zakładach (...), gdzie pracował w okresie od 1 września 1974 roku do 1 sierpień 1978 roku, w tym od 1 września 1974 roku do 12 czerwca 1977 roku jako uczeń tokarski – ten okres został zaliczony przez organ rentowy. Zatem staż ubezpieczeniowy został uwzględniony od 15 roku życia. Przy dacie urodzenia ubezpieczonego w dniu 17 maja 1959 roku nie ma możliwości matematycznej aby ubezpieczony wykazał 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych do 31 grudnia 1998 roku. Przy rozpoczęciu zatrudnienia w wieku 15 lat - od 1 września 1974 roku, R. K. mógł maksymalnie wykazać 24 lata i 4 miesiące – do 31 grudnia 1998 roku.

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie akt organu rentowego.

Sąd w całości oparł się na powyższych dowodach.

Sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków ponieważ brak ogólnego stażu pracy w wymiarze 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych wyklucza możliwość przyznania ubezpieczonemu prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

Sąd zważył, co następuje:

odwołanie nie było zasadne.

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 748) ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 roku przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, 33, 39 i 40, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymagany w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27. Zgodnie z art. 184 ust. 2 tej ustawy emerytura przewidziana powyżej przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w tym funduszu, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa. Przepis § 4 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 ze zm.) stanowi, że emerytura przysługuje pracownikowi, który wykonywał prace w szczególnych warunkach wymienione w wykazie A, jeżeli osiągnął wiek emerytalny wynoszący 55 lat dla kobiety i 60 dla mężczyzny, ma wymagany okres zatrudnienia (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia okresami pracy uzasadniającymi prawo do emerytury są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Organ rentowy uwzględnił ubezpieczonemu do stażu pracy do 31 grudnia 1998 roku 22 lata, 9 miesięcy i 3 dni okresów składkowych i nieskładkowych. Stanowisko to jest słuszne. Okoliczność powyższa wyklucza możliwość uwzględnienia odwołania.

Mając powyższe na uwadze sąd na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie.

(-) sędzia P. B. - P.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Helena Kalinowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Patrycja Bogacińska-Piątek
Data wytworzenia informacji: