Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII U 1244/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2017-10-24

Sygn. akt VIII U 1244/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 października 2017 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Grzegorz Tyrka

Protokolant:

Igor Ekert

po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. w Gliwicach

na rozprawie

sprawy A. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

o emeryturę pomostową

na skutek odwołania A. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z.

z dnia 18 maja 2017 r. nr (...)

oddala odwołanie.

(-) SSO Grzegorz Tyrka

Sygn. akt VIII U 1244/17

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 18 maja 2017r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. odmówił ubezpieczonemu A. K. ( K. ) prawa do emerytury pomostowej.

W uzasadnieniu organ rentowy podał, że ubezpieczony nie spełnił kumulatywnie przesłanek zawartych:

- w art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (tj. Dz.U.
z 2015r., poz. 965 ze zm.), gdyż po dniu 31 grudnia 2008r. nie wykonywał prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art.3 ust.1 i 3 niniejszej ustawy, a nadto nie udowodnił rozwiązania stosunku pracy,

- w art.4 w związku z art.49 w/w ustawy, gdyż ubezpieczony na dzień 1 stycznia 2009r. nie udowodnił okresu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze wynoszącego co najmniej 15 lat w rozumieniu art.3 ust.1 i 3 ustawy
o emeryturach pomostowych
( to jest pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w załącznikach nr 1 i nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych ).

Organ rentowy dodał, że do stażu pracy w szczególnych warunkach zgodnie
z art.4 w związku z art.49 ustawy o emeryturach pomostowych, nie uwzględnił okresu od dnia 1 października 1991r. do dnia 31 grudnia 2008r., ponieważ w zakładzie pracy (...) S.A. w G. za osoby zajmujące stanowisko „ brygadzista kadzi ” od dnia 1 stycznia 2009r. nie są odprowadzane składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ubezpieczony w odwołaniu od decyzji sprecyzowanym piśmie procesowym z dnia
31 sierpnia 2017r. domagał się jej zmiany przez przyznanie prawa do emerytury pomostowej, a także złożył wniosek o zasądzenie od organu rentowego zwrotu kosztów sądowych, w tym kosztów udzielonego zastępstwa adwokackiego według norm prawem przepisanych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska ubezpieczony podniósł, że brak odprowadzania przez firmę (...) S.A. składek na Fundusz Emerytur Pomostowych nie powinien mieć znaczenia dla sprawy, bo w tej firmie ubezpieczony był zatrudniony dopiero od dnia 14 grudnia 2016r. Nadto to na płatniku składek spoczywa obowiązek odprowadzania składek na w/w Fundusz i ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie nie mogą wywoływać negatywnych skutków dla ubezpieczonego. Ubezpieczony wskazał także, że po 2008r. pracował na stanowisku brygadzisty kadzi, które wymienione zostało w wykazie B dziale I poz.13 rozporządzenia Rady Ministrów z 1983r. w sprawie wykazu stanowisk, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach oraz w załączniku nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych, bo pkt 4, 6 i 7 wskazanego załącznika wprost wskazują na prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców i pieców stalowniczych oraz prace murarskie bezpośrednio w piecach.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie podtrzymując stanowisko zawarte w decyzji zaskarżonej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony A. K. urodzony dnia (...), w dniu 30 marca 2017r. złożył wniosek o przyznanie prawa do emerytury pomostowej.

W rozpoznaniu tego wniosku organ rentowy wydał decyzję zaskarżoną, omówioną na wstępie.

Organ rentowy uznał za udowodniony okres składkowy i nieskładkowy ustalony na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS w wymiarze 41 lat, 10 miesięcy i 6 dni.

W okresie od dnia 25 września 1979r. do dnia 31 grudnia 1997r. ubezpieczony był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w Hucie (...) na stanowiskach: przygotowacza wsadu, rozlewacza. Od dnia 1 listopada 1995r. do dnia 31 grudnia 1997r. korzystał w zakładzie z urlopu bezpłatnego.

Następnie od dnia 1 listopada 1995r. do dnia 13 grudnia 2016r. pracował w (...) Sp. z o.o. ( wcześniej E. Ł. ), a od dnia 14 grudnia 2016r. w (...) S.A. Oddziale F. Ł..

Ubezpieczony w toku postępowania przedłożył:

- świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze sporządzone w dniu 14 czerwca 2017r. przez Hutę (...) S.A., w którym zawarto zapis, że:

- od dnia 25 września 1979r. do dnia 31 sierpnia 1993r. ubezpieczony stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał pracę bezpośrednio przy bezpośredniej obsłudze pieców stalowniczych i rozlewaniu stali na Wydziale S. na stanowisku przygotowacza zestawów odlewniczych w kanale, wymienionym w wykazie B,

- od dnia 1 września 1993r. do dnia 31 października 1995r. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał pracę bezpośrednio przy bezpośredniej obsłudze pieców stalowniczych i rozlewaniu stali w Wydziale S. na stanowisku rozlewacza stali, wymienionym w wykazie B załącznika do zarządzenia nr 3 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 30 marca 1985r. w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

- świadectwo wykonywania pracy w warunkach szczególnych sporządzone przez (...) Sp. z o.o. w dniu 26 maja 2017r., w którym zawarto zapis, że ubezpieczony od dnia 1 listopada 1995r. do nadal stale i w pełnym wymiarze czasu pracy bezpośrednio nadzoruje prace przy rozlewaniu stali na Wydziale S. na stanowisku brygadzista kadzi, wymienionym w wykazie B dziale I poz.13 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 3 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 30 marca 1985r. ( j.w. ); okresie od dnia 1 listopada 1995r. do dnia 31 grudnia 2008r. na stanowisku brygadzista kadzi ubezpieczony stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem ( żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy ) na Wydziale S., wymienionym w poz.4 załącznika nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych,

- świadectwo pracy z dnia 11 września 2017r., z którego wynika, że ubezpieczony rozwiązał umowę o pracę z (...) S.A. Oddział (...) Ł. w dniu 11 września 2017r.

Z pisma F. Ł. z dnia 19 kwietnia 2017r. wynika, że za osoby zajmujące stanowisko „ brygadzista kadzi ” od dnia 1 stycznia 2009r. pracodawca nie odprowadza składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przedsiębiorstwa (...), (...) Sp. z o.o. i (...) S.A. Oddział (...) Ł. to przedsiębiorstwa hutnicze, w których produkuje się stal. Powstały
na bazie Huty (...). Od dnia 1 listopada 1995r. do ustania zatrudnienia w dniu
11 września 2017r. ubezpieczony pracował w tych przedsiębiorstwach na stanowisku brygadzisty kadzi. Faktycznie świadczył pracę w tym samym miejscu, gdy zmieniały
się jedynie nazwy zakładów pracy. Brygadzista kadzi przygotowuje kadź odlewniczą. Ta kadź to jest 80 tonowy zbiornik, w którym wytapia się stal. Kadź jest stalowa, wyłożona materiałem ogniotrwałym, to jest cegłami dolomitowymi. Porusza się za pomocą suwnicy. Ubezpieczony musiał wchodzić na pomost, aby otworzyć kadź główną, żeby materiał spłynął z niej do kadzi pośredniej. Następnie schodził na dół, żeby naprawić lub wymienić w kadzi głównej płytkę – zawór, która otwierała odpływ ciekłej stali. Po zakończeniu tej pracy suwnica ustawiała kadź w dołku, gdzie zasypywano ją nowym materiałem i przystępowano do jego wytopu, co zajmowało około 30 – 40 minut. W ten sposób ubezpieczony obsługiwał trzy kadzie główne jakie znajdowały się w zakładzie. Z kadzi pośredniej stal była wlewana do trzech krystalizatorów, to jest form odlewniczych, a następnie z tych form materiał był przekazywany na walcownię i tam nabierał kształtu. Ubezpieczony nie obsługiwał kadzi pośredniej, bo od tego byli inni pracownicy zatrudnieni na stanowiskach rozlewacza. Ubezpieczony ustawiał tylko wóz z kadzią pośrednią tak, aby prawidłowo były zalewane formy, to jest aby strumień ciekłej stali był kierowany centrycznie. Z racji pełnionej funkcji brygadzisty ubezpieczony nadzorował także pracę podległej mu brygady, w skład której wchodziło sześciu pracowników zatrudnionych na stanowisku rozlewaczy i którym na początku dniówki ubezpieczony rozdzielał pracę. Nie był jednak stale obecny przy ich stanowiskach pracy, bowiem miał swoją pracę – musiał przygotować kadź główną, to jest otworzyć płytkę tak, aby ciekła stal mogła być przelana do kadzi pośredniej, sprawdzić, czy płytka – zawór jest sprawny, czy trzeba go naprawić, wymienić. To były podstawowe zadania ubezpieczonego, które zajmowały mu najwięcej czasu w trakcie dniówki roboczej. Pomaganie rozlewaczom zajmowało mu natomiast około pół godziny. Na koniec zmiany ubezpieczony musiał także napisać raport, w którym wskazywał jaki jest stan kadzi, ile kadzi jest w użyciu. Te czynności zajmowały mu około 30 minut.

Z tytułu wykonywania takiej pracy ubezpieczony otrzymywał posiłki regeneracyjne.

Ubezpieczony nie pracował bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy, bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców hutniczych oraz stalowniczych, odlewniczych, przy obsłudze ciągów walcowniczych i dźwignic. Nie pracował w kuźni.
Do jego obowiązków nie należały też prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych.

Razem z ubezpieczonym pracowali w tym czasie: L. B. generalnie jako palacz wlewków, przy pasowaniu kadzi, przygotowaniu (...) u do kadzi, rozlewacz stali
i K. Ż. jako wytapiacz.

Z charakterystyki stanowiska pracy ubezpieczonego – „ brygadzista kadzi ” nadesłanej przez F. Ł. wynika, iż praca na tym stanowisku wiązała się z nadzorem nad procesem przygotowania i eksploatacji kadzi głównej i pośredniej podczas procesu odlewania na maszynie.

We wcześniejszym okresie zatrudnienia w Hucie (...) ubezpieczony faktycznie pracował jako przygotowacz zestawów odlewniczych, a potem jako rozlewacz.
Na stanowisku rozlewacza zajmował się bezpośrednim odlewem stali – obsługiwał kadź główną i pośrednią.

/dowód z: akt ZUS, akt osobowych ubezpieczonego oraz świadków L. B. i K. Ż., charakterystyki stanowiska pracy brygadzisty kadzi, zeznań w/w świadków oraz zeznań ubezpieczonego/.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie A. K. nie zasługuje na uwzględnienie.

Ubezpieczony domagał się przyznania prawa do świadczenia na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 965 ze zm.) zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z art. 4 ustawy, prawo do emerytury pomostowej […] przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)  urodził się po dniu 31 grudnia 1948r.;

2)  ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3)  osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4)  ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5)  przed dniem 1 stycznia 1999r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub pracę w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6)  po dniu 31 grudnia 2008r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7)  nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Należy podkreślić, że przepisy prawa ubezpieczeń społecznych mają charakter norm bezwzględnie obowiązujących. Instytucja wcześniejszej emerytury podlega ścisłej wykładni. Przesłanki nabycia prawa do emerytury na podstawie przepisów o emeryturach pomostowych muszą być spełnione łącznie, co oznacza, że brak choćby jednego z tych warunków powoduje niemożność nabycia uprawnień emerytalnych – wyroki Sądów Apelacyjnych: w B. z dnia 11 września 2012r., w sprawie III AUa 440/12, LEX Nr 1220435 oraz we W. z dnia 26 kwietnia 2012r., w sprawie III AUa 252/12 LEX Nr 1164689 ).

Z art. 4 ustawy wynika, że jednym z warunków do przyznania emerytury pomostowej jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999r., jak i po dniu 31 grudnia 2008r. Przed dniem 1 stycznia 1999r. może to być zarówno praca wymieniona w nowych wykazach prac ( prace w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych), jak i prace wymienione w załącznikach A lub B do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983r., Nr 8, poz. 43 ze zm.). Natomiast po dniu 31 grudnia 2008r. muszą to być prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wymienione wyłącznie w nowych wykazach ( praca w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych ).

Na podstawie art. 49 w związku z art.4 ustawy prawo do emerytury pomostowej przysługuje także osobie, która:

1.  po dniu 31 grudnia 2008r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych, o ile osoba ta:

2.  spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1-5 i 7 i art. 5-12;

3.  w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany w przepisach, o których mowa w pkt 2, okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3, co oznacza, że osoba ta:

- urodziła się po dniu 31 grudnia 1948r.,

- ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,

- osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn,

- ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet
i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,

- przed dniem 1 stycznia 1999r. wykonywała prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy
o emeryturach pomostowych
lub art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1383 ze zm.),

- nastąpiło z nią rozwiązanie umowy o pracę.

Sąd Najwyższy wyjaśnił, że warunkiem skutecznego ubiegania się o emeryturę pomostową w świetle art. 4 i 49 ustawy o emeryturach pomostowych, jest legitymowanie się wymaganym stażem pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze (w rozumieniu tej ustawy lub dotychczasowych przepisów) oraz kontynuowanie pracy w tych warunkach po wejściu w życie ustawy o emeryturach pomostowych, a więc po dniu 1 stycznia 2009r. Natomiast osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową, która nie kontynuuje pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze i legitymuje się w związku z tym jedynie stażem pracy „szczególnej” według poprzednio obowiązujących przepisów, może nabyć prawo do tej emerytury jedynie wówczas, gdy dotychczasowy staż pracy można kwalifikować jako pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w rozumieniu obowiązujących przepisów (art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych) – wyrok z dnia 13 marca 2012r., II UK 164/11, opublikowany w OSNP z 2013 roku, Nr 5-6, poz. 62.

Ubezpieczony A. K., jak wynika z przedłożonego przez niego świadectwa pracy z dnia 11 września 2017r., rozwiązał z dniem 11 września 2017r. stosunek pracy w (...) S.A. Oddziałem F. Ł. w G..

W takiej sytuacji w rozpoznawanej sprawie kwestia sporna sprowadzała się
do ustalenia, czy ubezpieczony po dniu 31 grudnia 2008r. wykonywał pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy
o emeryturach pomostowych
, co umożliwiałoby przyznanie mu prawa do emerytury pomostowej na podstawie art.4 ustawy, bądź - w przypadku braku legitymowania się taką pracą po dniu 31 grudnia 2008r. - czy posiada co najmniej 15 – letni okresu takiej pracy
na dzień wejścia w życie ustawy, co uprawniałoby go do przyznania świadczenia
na podstawie art.4 w związku z art.49 ustawy. Konkretnie zaś spór sprowadzał
się do ustalenia, czy jako taką pracę, o której mowa w art.3 ust. 1 i 3 ustawy, można zakwalifikować zatrudnienie ubezpieczonego na stanowisku brygadzisty kadzi od dnia
1 listopada 1995r. do dnia 11 września 2017r.

Ubezpieczony na okoliczność wykonywania takiej pracy przedłożył świadectwo pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, które organ rentowy zakwestionował, ponieważ z informacji zakładu pracy wynika, że za osoby zajmujące takie stanowisko zakład ten od stycznia 2009r. nie odprowadzał składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Sąd podziela stanowisko odwołującego, że brak odprowadzania przez pracodawcę składek na w/w Fundusz nie może mieć decydującego wpływu na uprawnienia do emerytury pomostowej, bowiem w tym przypadku kluczowe znaczenie ma charakter faktycznie wykonywanej pracy.

Stąd Sąd prowadził postępowanie dowodowe na tę okoliczność. Wprawdzie ubezpieczony – jak już to wskazano powyżej – przedłożył świadectwo wykonywania prac
w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, ale trzeba mieć na uwadze,
że dokument taki, a także inne dokumenty wystawione przez pracodawcę,
nie są dokumentami urzędowymi w rozumieniu art.244§1 i 2 k.p.c., tylko dokumentami prywatnymi, które stanowią dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie ( art.245 k.p.c. ). Dokumenty takie podlegają kontroli zarówno co do prawdziwości podanych w nich faktów, jak i co do prawidłowości wskazanej podstawy prawnej ( por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017r. III AUa 698/16 ).

W tym miejscy zwrócić należy uwagę, iż zakład pracy zakwalifikował pracę ubezpieczonego na stanowisku brygadzisty kadzi jako pracę w warunkach szczególnych wymienioną w wykazie B załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i jednocześnie wymienioną w poz.4 załącznika
nr 1 ustawy o emeryturach pomostowych.

Fakt, że ubezpieczony wykonywał pracę w szczególnych warunkach opisaną
w wykazie B załącznika do w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r., nie przesądza o tym, że jest to równocześnie praca w warunkach szczególnych w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych (co prawda pracodawca dokonał takiej kwalifikacji pracy ubezpieczonego w świadectwie wykonywania pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, lecz jak już to wskazano wcześniej, dokument taki podlega kontroli ). W tym miejscu należy podkreślić, że celem ustawy o emeryturach pomostowych była likwidacja możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę przez niektóre grupy zawodowe. Ustawodawca uznał, że wprowadzone w 1983r. przepisy regulujące te kwestie (w szczególności rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r.) przewidują zbyt szeroką grupę uprawnionych do wcześniejszych świadczeń emerytalnych i niezbędna jest konsekwentna realizacja założeń reformy systemu ubezpieczeń społecznych, co do stopniowej likwidacji możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. W wyniku reformy systemu ubezpieczeń społecznych, zgodnie z regulacjami zawartymi
w ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ulegała stopniowej likwidacji możliwość wcześniejszego przejścia
na emeryturę. W powszechnym systemie emerytalnym przyjęto założenie, że uprawnienia emerytalne wszystkich ubezpieczonych, którzy płacili taką samą składkę, będą takie same. Wszelkie dodatkowe uprawnienia będą finansowane z innych niż powszechna składka
na ubezpieczenie emerytalne źródeł, a także będą regulowane w trybie odrębnym (zob. uzasadnienie projektu ustawy o emeryturach pomostowych nr druku 1070). Stąd nie wszystkie osoby korzystające w starym systemie emerytalnym z obniżonego wieku emerytalnego będą mogły skorzystać z emerytur pomostowych.

Zatem w toku niniejszego postępowania kluczowe było ustalenie czy ubezpieczony
na stanowisku brygadzisty kadzi rzeczywiście wykonywał pracę bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy), bo taka praca została wymieniona z powołanym przez zakład pracy załączniku nr 1 do ustawy, poz.4.

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika wyraźnie, że chodzi tu o pracę wykonywaną bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych (…), czyli o czynności ściśle związane z zalewaniem form ciekłą stalą, co dotyczy np. pracy rozlewacza, który z kadzi pośredniej ciekłą stal przelewa do krystalizatorów, to jest form odlewniczych. Ubezpieczony jednakże, jak jednoznacznie wynika z jego zeznań i zeznań świadków, pracy takiej nie świadczył, bo jak przyznał bezpośrednią pracą przy zalewaniu form odlewniczych zajmują się rozlewacze, którzy pracują przy kadzi pośredniej natomiast podstawowym zadaniem ubezpieczonego, które zajmowało mu najwięcej czasu w trakcie dniówki roboczej było przygotowanie kadzi głównej, a więc otwarcie płytki tej kadzi, aby ciekła stal mogła przepłynąć do kadzi pośredniej, a także wymiana tej płytki – zaworu po opróżnieniu kadzi głównej. Wprawdzie ubezpieczony brał także udział w ustawianiu kadzi pośredniej, ale jak sam przyznał zajmowało mu to niewielką ilość czasu, miało wręcz charakter marginalny. Tymczasem dla zaliczenia danej pracy do pracy w warunkach szczególnych koniecznym jest, aby wykonywana ona była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli codziennie i przez pełną dniówkę roboczą obowiązującą danego pracownika ( art.3 ust.4 i 7 ustawy )
( por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016r. I UK 269/15 ).

Reasumując, skoro ubezpieczony nie spełnił koniecznej przesłanki prawa
do emerytury pomostowej w postaci posiadania po dniu 31 grudnia 2008r. pracy
w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art.3 ust. 1 i 3 ustawy ( art.4 ustawy ), ani też nie udowodnił co najmniej 15 lat takiej pracy na dzień wejścia w życie tej ustawy ( art.4 w związku z art.49 ustawy ), bo brak podstaw do zaliczenia jako takiej pracy okresu spornego zatrudnienia ubezpieczonego na stanowisku brygadzisty kadzi, to nie przysługuje mu prawo do dochodzonego świadczenia.

W tym miejscu wypada dodać, że do pracy w warunkach szczególnych wymienionej w wykazie takich prac stanowiącym załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych można uwzględnić okres zatrudnienia ubezpieczonego w Hucie (...) na stanowisku rozlewacza od dnia od dnia 1 września 1993r. do dnia 31 października 1995r., bowiem jak wynika z jego zeznań wykonywał on wówczas pracę przy bezpośredniej obsłudze kadzi głównej i pośredniej, a więc bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych ( załącznik nr 1 poz.4 ), w odróżnieniu od wcześniejszego okresu jego zatrudnienia w tej Hucie od dnia 25 września 1979r. do dnia 31 sierpnia 1993r. na stanowisku przygotowacza zestawów odlewniczych w kanale. Jednakże uwzględnienie tego okresu w wymiarze zaledwie 1 roku i 2 miesięcy pozostaje bez znaczenia dla rozpoznania sprawy.

W takiej sytuacji Sąd na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. odwołanie oddalił jako bezzasadne.

(-) SSO Grzegorz Tyrka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Wandachowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Tyrka
Data wytworzenia informacji: