Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 1926/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2019-03-07

Sygn. akt III Cz 1926/18

POSTANOWIENIE

Dnia 7 marca 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Leszek Dąbek (spr.)

Sędziowie: SO Magdalena Hupa-Dębska

SO Marcin Rak

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 marca 2019 r. w G.

sprawy z wniosku wierzyciela (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C., (...) W., D. K., (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K., (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T., (...) Spółki Jawnej w P., (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

w R., Skarbu Państwa - (...) (...), K. D., (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K., S. (...) Spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

z udziałem wierzycieli hipotecznych (...) w T., Skarbu Państwa - (...) w T. i(...) K.

przeciwko dłużnikowi H. W.

o świadczenie pieniężne

na skutek zażalenia wierzyciela (...) W.

na postanowienie Sądu Rejonowego w(...)

z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. akt I Co 1894/15

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w (...) do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSO Marcin Rak SSO Leszek Dąbek SSO Magdalena Hupa – Dębska

Sygn. akt III Cz 1926/18

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w (...) w postanowieniu z dnia 28 06 2018r. oddalił zarzuty wierzyciela (...) W. na sporządzony - postanowieniem tego Sądu z dnia 29 11 2017r. - plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji podanej w nim nieruchomości (zatwierdzono w nim sporządzony w dniu 14 11 2017r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) A. S. projekt podziału), uznając je za bezzasadne.

Orzeczenie zaskarżył wierzyciel (...) W., który wnosił o jego uchylenie oraz przyznanie kosztów zastępstwa według norm przepisanych.

W uzasadnieniu postanowienia podnosił, że Komornik sporządzając projekt planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji naruszył regulację art. 1025 k.p.c. poprzez jej niewłaściwe zastosowanie i wadliwe uwzględnienie kosztów innych postępowań egzekucyjnych w pierwszej kategorii podziału sumy uzyskanej z egzekucji,

Ponadto zarzucał, że Sąd Rejonowe wbrew dyrektywie zawarte w art. 1028 § 2 k.p.c. przed wydaniem postanowienia nie wysłuchał zainteresowanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Regulacja art. 1028 § 2 k.p.c. obliguje Sąd rozpoznający zarzuty na plan podziału do wysłuchania na posiedzeniu jawnym przed wydaniem orzeczenia rozstrzygającego o zasadności zarzutów osób zainteresowanych (art. 766 k.p.c.).

W ramach zarzutów zakwestionowane zostały należności uwzględnione

w planie podziału w pierwszej kolejności, wobec czego ewentualna ich uwzględnienie

i w następstwie tego dokonana zmiana planu podziału wpływa na wysokość sum uzyskanych z egzekucji przez niemal wszystkich wierzycieli.

Są oni zatem osobami zainteresowanym w rozumieniu powyższej regulacji

i stosowne do niej powinni byli zostać formalnie wysłuchani przed wydaniem zaskarżonego postanowienia, co dotyczy także dłużnika.

W niniejszej sprawie Sąd Rejonowy z obowiązku tego się nie wywiązał,

gdyż nie tylko ich nie wysłuchał ale nawet nie wyznaczył posiedzenia jawnego

i nie wezwał te osoby na to posiedzenie.

Z tej przyczyny zaskarżone orzeczenie zostało wydane z uchybieniem wskazanych regulacji prawnych i jest ono przedwczesne.

Czyni to zażalenie skarżącego uzasadnionym, co skutkowało koniecznością uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.

Resumując zaskarżone orzeczenie jest wadliwe i dlatego zażalenie skarżącego jako uzasadnione uwzględniono orzekając jak w sentencji w oparciu o regulację art. 386 § 4 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

Sąd Rejonowy rozpoznając ponownie sprawę uwzględni zawartą powyżej ocenę prawną i przed ponownym wydaniem postanowienia doręczy odpis zarzutów pozostałym wierzycielom i dłużnikowi oraz wyznaczy posiedzenie jawne na którym wysłucha zainteresowanych (wierzycieli i dłużnika), bądź też przed przeprowadzeniem tego posiedzenia wysłucha ich na piśmie (art. 760 § 1 k.p.c.).

Orzekając ponownie w sprawie weźmie po uwagę poglądy prawne wyrażone przez Sąd Najwyższy w uchwałach: z dnia 30 01 2018r. wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 98/17, zgodnie którym „Koszty egzekucji należne komornikowi sądowemu, ustalone prawomocnym postanowieniem, nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przewidzianego w art. 1025 § 1 pkt 1 k.p.c. w innym postępowaniu egzekucyjnym” (OSNC 2019/1/5, LEX nr 2433059, (...) Biul.SN 2018/1/8, (...).) oraz z dnia 18 01 2019r. wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 54/18 stosownie d

o której „Koszty egzekucyjne należne wierzycielowi od dłużnika ustalone lecz niezaspokojone w prowadzonych wcześniej postępowaniach egzekucyjnych, nie korzystają z pierszeństwa zaspokojenia przewidzianego w art. 1025 § 1 pkt 1 k.p.c. w postępowaniu egzekucyjnym, w którym sporządzany jest plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji” ( (...) Biul.SN 2019/1/5).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Leszek Dąbek,  Magdalena Hupa-Dębska ,  Marcin Rak
Data wytworzenia informacji: