Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 928/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-08-19

Sygn. akt III Cz 928/14

POSTANOWIENIE

Dnia 19 sierpnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Tomasz Tatarczyk ( spr. )

Sędzia SO Gabriela Sobczyk

Sędzia SO Anna Hajda

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 sierpnia 2014 r.

sprawy z wniosku wierzyciela (...) Bank Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko dłużnikowi M. K.

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika I. K.

na skutek zażalenia małżonki dłużnika

na postanowienie Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. akt I Co 1364/13

postanawia:

1) oddalić zażalenie;

2) zasądzić od małżonki dłużnika na rzecz wierzyciela 60 ( sześćdziesiąt ) złotych

z tytułu zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSO Anna Hajda SSO Tomasz Tatarczyk SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 928/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 21 sierpnia 2013r. Sąd Rejonowy nadał bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności przeciwko małżonce dłużnika z ograniczeniem jej odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową i zasądził od dłużnika i jego małżonki na rzecz wierzyciela solidarnie 127 złotych z tytułu kosztów postępowania klauzulowego. Jak wskazał Sąd, roszczenie wierzyciela wynika z zawartej z dłużnikiem umowy o kredyt. W umowie, której poświadczoną kopię wierzyciel załączył do wniosku, zawarte jest oświadczenie małżonki dłużnika o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez dłużnika. Wraz z wnioskiem wierzyciel przedstawił odpis skrócony aktu małżeństwa M. i I. K.. Skoro stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonki dłużnika, spełnione zostały przesłanki, które w świetle art. 787 k.p.c. uzasadniają nadanie tytułowi klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika

W zażaleniu małżonka dłużnika zarzuciła, że wierzyciel nie poinformował jej o przeterminowanym zadłużeniu kredytowym, małżonek zaciągał kredyty i pożyczki bez jej wiedzy, wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania, którego dotyczy wniosek wierzyciela, nie pamięta.

Wierzyciel wniósł o oddalenie zażalenia i zasądzenie kosztów postępowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Przepis art. 787 k.p.c. uzależnia dopuszczalność nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika od wyrażenia zgody przez małżonka na zaciągnięcie zobowiązania i wymaga od wierzyciela wykazania tej okoliczności za pomocą dokumentu urzędowego lub prywatnego.

Nie warunkuje natomiast nadania klauzuli wykonalności od ustalenia, że wierzyciel poinformował małżonka dłużnika o braku spłaty zobowiązań.

Klauzula wykonalności jest aktem sądowym, w którym sąd stwierdza, że tytuł egzekucyjny przedstawiony przez wierzyciela nadaje się do wykonania i że prowadzenie egzekucji jest dopuszczalne.

Rozstrzygnięcie o wniosku wierzyciela zależało zatem jedynie od ustalenia, czy spełnione zostały przesłanki, które według art. 787 k.p.c. umożliwiają nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Przesłanki te zachodzą.

Wierzyciel wykazał dokumentem prywatnym – poświadczoną kopią umowy konsolidacyjnego kredytu gotówkowego, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonki dłużnika.

Przeciwko nadaniu klauzuli wykonalności małżonka dłużnika nie broniła się zarzutem, że wspólność majątkowa ustała.

W tym stanie rzeczy zasadnie Sąd Rejonowy wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności uwzględnił, a odpowiedzialność małżonki dłużnika, zgodnie z art. 787 k.p.c., ograniczył do majątku objętego wspólnością majątkową.

Dlatego orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 385 w związku z art. 397 § 2 i 13 § 2 k.p.c., o kosztach postępowania odwoławczego – po myśli art. 98 § 1 i 3 w związku z art. 99 i 13 § 2 k.p.c.; na żądanie wierzyciela małżonka dłużnika obowiązana jest zwrócić mu koszty zastępstwa prawnego w tym postępowaniu.

SSO Anna Hajda SSO Tomasz Tatarczyk SSO Gabriela Sobczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Tatarczyk,  Gabriela Sobczyk ,  Anna Hajda
Data wytworzenia informacji: