Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 349/16 - postanowienie Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-05-23

Sygn. akt III Cz 349/16

POSTANOWIENIE

Dnia 23 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy
w następującym składzie :

Przewodniczący – Sędzia SO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędziowie SO Gabriela Sobczyk

SO Roman Troll

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 maja 2016 roku

sprawy z wniosku Banku (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko dłużnikom A. M., M. M.
i S. M.

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

na skutek zażalenia dłużnika S. M.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 18 marca 2015 r., sygn. akt VIII Co 89/15

postanawia :

1.  oddalić zażalenie;

2.  zasądzić od dłużnika S. M. na rzecz wnioskodawcy kwotę 60 (sześćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania zażaleniowego.

SSO Roman Troll SSO Andrzej Dyrda SSO Gabriela Sobczyk

1.Sygn. akt III Cz 349/16

3.UZASADNIENIE

4.Sąd Rejonowy w Zabrzu postanowieniem z dnia 18 marca 2015r. nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) z dnia 19 grudnia 2014r. wystawionemu przez Bank (...) Spółkę Akcyjną w W. przeciwko dłużnikom A. M., M. M. i S. M. jako następcom prawnym dłużnika T. M., w zakresie należności pieniężnych objętych tym tytułem z zastrzeżeniem dłużnikowi prawa powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności za dług spadkowy do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku oraz zasądzić od dłużników solidarnie na rzecz wnioskodawcy kwotę 127 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

6.Zażalenie na to postanowienie wniósł dłużnik S. M. domagając się uchylenia postanowienia w całości. Uzasadniając zażalenie podniósł, że w jego ocenie, jego zmarły ojciec nie miał zobowiązania w stwierdzonej wysokości względem wierzyciela. Nadto powołując się na okoliczność, że poprzednik prawny dłużnik był ubezpieczony z tytułu śmierci, podnosząc z tego tytułu zarzut potrącenia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 795 k.p.c., na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, dłużnikowi przysługuje zażalenie. W zażaleniu tym dłużnik może podnieść jedynie zarzuty o charakterze formalnym, a zatem wskazujące na naruszenie przez sąd przepisów kodeksu postępowania cywilnego przy nadaniu klauzuli wykonalności.

Uwzględniając zakres kognicji Sądu II instancji, należy stwierdzić, że Sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił i zastosował normy regulujące postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Zgodnie z obowiązującym ówcześnie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 z późniejszymi zmianami –dalej PrBank) na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne. Wskazany powyżej bankowy tytuł egzekucyjny, zgodnie z art. 97 ust. 1 i ust. 2 PrBank, może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia. Oświadczenie to powinno określać kwotę zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, oraz termin, do którego bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Dłużnik może się również poddać egzekucji wydania rzeczy, w przypadku gdy ustanowiono zastaw rejestrowy lub dokonano przeniesienia własności w celu zabezpieczenia roszczenia.

Ustawodawca, wprowadzając instrument bankowego tytułu egzekucyjnego, umożliwił bankom, jako wierzycielom, prowadzenie egzekucji w oparciu o ten tytuł egzekucyjny, bez przeprowadzenia fazy postępowania rozpoznawczego. Kontrola Sądu co do bankowych tytułów egzekucyjnych sprowadza się do badania zachowania w nich wymogów ustawowych przewidzianych dla takiego tytułu, co wynika z treści art. 786 2 § 1 k.p.c. Zgodnie z nim, w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, sąd bada, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 maja 2010r. (III CZP 18/10) stwierdził, że bank jest uprawniony do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom dłużnika będącego osobą wymienioną w art. 97 ust. 1 PrBank.

Uwzględniając zatem, że wskazane powyżej wymogi z art. 96 i 97 PrBank zostały dochowane, jak również dopuszczalność wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom dłużnika, zasadne było nadanie klauzuli wykonalności na rzecz spadkobierców T. M., przy uwzględnieniu zakresu ich odpowiedzialności wynikającej z art. 1031 § 2 k.c. zgodnie z art. 792 k.p.c.

W tym miejscu konieczne staje się nadto poczynienie uwagi, że przepisy umożliwiające wystawianie bankom bankowych tytułów egzekucyjnych zostały uchylone - z dniem 27 listopada 2015r. - art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 1854) celem dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015r. (sygn. akt P 45/12). Niemniej jednak, na podstawie art. 11 ust. 3 w/w ustawy, bankowy tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje moc tytułu wykonawczego także po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Nadto zgodnie z art. 11 ust. 2 w/w ustawy jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, dalsze postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności toczy się według przepisów dotychczasowych.

Odnosząc się do przedstawionego powyżej stanu prawnego, skoro bankowy tytuł egzekucyjny został wystawiony w dniu 19 grudnia 2014r. natomiast postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wydano 18 marca 2015r., zastosowanie miały przepisy prawa bankowego i kodeksu postępowania cywilnego w brzemieniu obowiązującym przed 27 listopada 2015r. Z tych też względów bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) z dnia 19 grudnia 2014 roku wystawiony przez Bank (...) Spółkę Akcyjną w W. przeciwko dłużnikom A. M., M. M. i S. M. stanowi skuteczną podstawę do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko osobom w nim wskazanym.

Z tych względów, Sąd Okręgowy na mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

SSO Roman Troll SSO Andrzej Dyrda SSO Gabriela Sobczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Dyrda,  Gabriela Sobczyk ,  Roman Troll
Data wytworzenia informacji: