Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 164/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-02-25

Sygn. akt III Cz 164/14

POSTANOWIENIE

Dnia 25 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy
w następującym składzie :

Przewodniczący - Sędzia SO Krystyna Hadryś

SO Andrzej Dyrda (spr.)

SR(del.) Anna Hajda

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lutego 2014 r. w Gliwicach

sprawy z wniosku wierzyciela (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko dłużnikowi A. P.

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu oraz o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przeciwko małżonce dłużnika - B. P.

na skutek zażalenia wierzyciela

na punkt 2 postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 5 listopada 2013 r., sygn. akt II Co 5982/12

postanawia :

oddalić zażalenie.

SSR(del.) Anna Hajda SSO Krystyna Hadryś SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Cz 164/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Gliwicach nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) z dnia 9 kwietnia 2012r. obejmującemu roszczenie z tytułu umowy(...) nr (...) z dnia 15 września 2006r. oraz porozumienie o restrukturyzacji kredytu zadłużenia z dnia 15 września 2006r. zawarte w dniu 9 września 2009r., zmienione aneksem z dnia 24 września 2009r., na rzecz wierzyciela (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko dłużnikowi A. P. z tym zastrzeżeniem, że łączna należność wyegzekwowana na podstawie tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 65.391,12 zł oraz oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przeciwko B. P., małżonce dłużnika A. P.. Nadto zasądził od dłużnika A. P. na rzecz wierzyciela kwotę 127 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Uzasadniając oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika, wskazał, że pomimo wezwania, wierzyciel nie przedstawił dokumentu prywatnego z którego wynikałaby zgoda B. P. na zawarcie przez dłużnika umowy z dnia 15 września 2006r.

W zażaleniu wierzyciel zaskarżając rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 postanowienia zarzucił naruszenie art. 787 k.p.c. poprzez błędne przyjęcie, że wierzyciel nie dołączył wymaganego dokumentu prywatnego z którego wynikałaby zgoda małżonka dłużnika na zawarcie przez dłużnika umowy, podczas gdy taki dokument został przez niego przedłożony. W związku z powyższym wnosił o zmianę rozstrzygnięcia zawartego w punkcie 2 poprzez nadanie klauzuli wykonalności wskazanemu wyżej tytułowi egzekucyjnemu także przeciwko B. P. z ograniczeniem jej odpowiedzialności do majątku objętego małżeńską wspólnością ustawową, zgodnie z wnioskiem wierzyciela oraz zasądzenie solidarnie od dłużnika i małżonka dłużnika na rzecz wierzyciela poniesionych kosztów postępowania, w tym także kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 787 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Podstawą odmowy nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika było nieprzedstawienie dokumentu wykazującego, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Wniosek ten był słuszny. Podstawą do wystawienia przez bank tytuł egzekucyjnego była czynność prawna zawarta w dniu 15 września 2006r. Wierzyciel nie przedstawił zgody małżonka na jej powstanie za zgodą małżonka, a jedynie na zawarcie aneksu z 24 września 2009r., w związku z tym nie zachodziły podstawy do uczynienia małżonka dłużnika dłużnikiem egzekwowanym co do wierzytelności powstałych z tej czynności prawnej.

Z przyczyn wskazanych powyżej, należało zażalenie wierzyciela odrzucić w oparciu o art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSR (del.) Anna Hajda SSO Krystyna Hadryś SSO Andrzej Dyrda

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krystyna Hadryś,  Anna Hajda
Data wytworzenia informacji: