Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI Ns 151/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2018-05-18

Sygn. akt: XI Ns 151/17

POSTANOWIENIE

Dnia 18 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Larysa Rozmarynowicz

Protokolant:

sekretarz sądowy Ewelina Czarnecka

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2018 r. w Toruniu na rozprawie

sprawy z wniosku J. D. (1)

z udziałem A. W.

B. W.

M. W.

N. W.

Rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego

postanawia:

1.  oddalić wniosek;

2.  ustalić, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

UZASADNIENIE

J. D. (2) reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika wniosła o sprostowanie aktu zgonu W. W. (1) (W.), syna S. i S. urodzonego w dniu (...) w miejscowości Ż. o oznaczeniu (...) poprzez wpisanie w punkcie 1 „dane osoby zmarłej – nazwisko”: (...) zamiast (...) oraz w punkcie 3 dane małżonka osoby zmarłej – nazwisko”: (...) zamiast (...). Nadto wnioskodawczyni wniosła o zasądzenie na swoją rzecz od uczestników postępowania kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa sądowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu swojego wniosku wnioskodawczyni wskazała, że obecnie w Sądzie Rejonowym w Sierpcu pod sygn. akt I Ns 196/16 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po J. W. (1) i W. W. (1). Z powodu błędów występujących w akcie zgonu W. W. (1), postępowanie to zostało zawieszone. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że w akcie zgonu oraz w akcie urodzenia W. W. (1), figuruje on jako (...), jednakże w akcie małżeństwa widnieje on jako W. (...), również jego żona widnieje jako (...). Nadto zarówno z aktu urodzenia wnioskodawczyni oraz z aktu urodzenia jej brata wynika, że posługują się oni nazwiskiem W., takie też nazwiska noszą ich zstępni.
W uzasadnieniu wniosku wnioskodawczyni podniosła, że W. W. (1) (W.) posługiwał się nazwiskiem (...).

Uczestnicy na rozprawie w dniu 2 marca 2018 r. poparli stanowisko wnioskodawczyni.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W. W. (4), syn S. W. (1) i S. W. (2) (z domu S.) urodził się
2 kwietnia 1907 r. w Ż..

Dowód: akt urodzenia W. W. (4) – k. 23-24, akt urodzenia S. W. (1) – k. 42-43.

W. W. (4) zawarł związek małżeński z J. W. (2) (nazwisko panieńskie), która po zawarciu związku małżeńskiego posługiwała się nazwiskiem W. (tak w akcie zgonu W. W. (4) k. 35 oraz k. 59) oraz nazwiskiem W.. J. W. (1) w trakcie trwania małżeństwa zmieniła nazwisko z W. na W.. Z aktu zgonu J., wynika, że posługiwała się ona nazwiskiem (...).

Dowód: akta zgonu W. W. (4) – k.35, akt zgonu J. W. (1) – k. 11, dokumenty z Archiwum Państwowego w P. dot. W. W. (1) – k. 45—47, 50-51, 59, zeznania J. D. (1) – k. 77

W. W. (4) w obrocie prawnym posługiwał się nazwiskiem W., w taki sposób w większości podpisywał się w dokumentach urzędowych (za wyjątkiem ankiety do dowodu osobistego w roku 1952 - k. 45-46).

Dowód: dokumenty z Archiwum Państwowego w P. – k. 44-65, zeznania J. W. (3) – k. 77

Ze związku małżeńskiego W. W. (4) i J. W. (4) urodziło się dwoje dzieci: W. W. (6) oraz J. D. (1) (z domu W.). Zarówno w akcie zgonu jak i w akcie urodzenia W. W. (6) w rubryce „ojciec” figuruje (...). J. D. (1) (nazwisko panieńskie: W.) oraz W. W. (6) administracyjnie zmienili swoje nazwisko na W./W..

Dowód: akt zupełny urodzenia W. W. (6) – k. 87, akt zgonu W. W. (6) – k. 12, akt małżeństwa J. W. (3) – k. 13, akt zupełny urodzenia J. W. (3) – k. 86, zeznania J. D. (1) – k. 77

Zstępni J. W. (3) oraz W. W. (6) oraz osoby z nimi spowinowacone noszą nazwisko W./W..

Dowód: zeznania B. W. – k. 77v, zeznania M. W.- k. 77v, zeznania A. W. – k. 77v, zeznania N. W. – k. 78

Sąd zważył co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, w tym zwłaszcza aktów stanu cywilnego oraz analizy akt sprawy I Ns 196/16. Świadkowie nie kwestionowali informacji w nich zawartych, zaś ewentualna przyczyna niezgodności aktów stanu cywilnego nie była im znana.

Sąd oparł swoje ustalenia również na podstawie zeznań uczestników, w tym zwłaszcza J. D. (1), gdyż to one, jako najbardziej rozbudowane, okazały się przydatne w niniejszej sprawie. Uczestniczka wyjaśniła okoliczności zmiany w drodze decyzji nazwiska przez siebie, swojego brata i swoją matkę, przedstawiła również zachowanie W. W. (4) w tym zakresie. Zeznania pozostałych uczestników w praktyce ograniczały się do okoliczności posługiwania się przez nich nazwiskiem „W./W.” i nic nie wnosiły w zakresie ustaleń istotnych dla niniejszego postępowania.

Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.) sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli: 1) sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, o których mowa w art. 35 ust. 2; 2) sprostowanie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest możliwe wyłącznie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 1.

Zarówno w akcie zgonu jak i w akcie urodzenia W. W. (4), figuruje pod tym właśnie nazwiskiem. Zgodnie z informacjami pozyskanymi od uczestniczki rozbieżność w nazwiskach W. W. (4) (W.) nastąpiła w momencie zmiany nazwiska przez żonę J. W. (1) tudzież na etapie sporządzania aktu małżeństwa.

Zeznania J. D. (1) potwierdziły fakt posługiwania się przez W. W. (4) tym nazwiskiem w obrocie prawnym. Nadto zaprzeczyła ona, by czynił on jakiekolwiek starania, co do zmiany nazwiska w przeciwieństwie do swojej żony oraz dzieci, co więcej sprzeciwiał on się takiemu rozwiązaniu proponowanemu mu przez córkę.

W punkcie 1 postanowienia Sąd oddalił wniosek wnioskodawczyni mając na uwadze, iż W. W. (4) ma prawidłowo zapisane w tym dokumencie brzmienie nazwiska( po ojcu – W.), a także mając na uwadze, że sam fakt zmiany nazwiska przez matkę wnioskodawczyni – żonę W. W. (4), nią samą oraz jej brata, a także nazwiska ich zstępnych i spowinowaconych w żaden sposób nie mogą świadczyć, o tym, że W. W. (4), używał nazwiska W. i tak brzmiało jego nazwisko. Akt zmiany nazwiska ma skutek jedynie co do osoby wnioskującej, względnie jej zstępnych po samym już akcie nadania nazwiska i wprowadzenia go w „obrót prawny”. W żadnym razie takie decyzje nie mogą rzutować na nazwiska wstępnych, gdy nie złożą stosownego wniosku we własnym imieniu. Należy zauważyć, że W. W. (4) nosi takie same nazwisko jak jego ojciec, potwierdzają to stosowne akty prawa cywilnego. Poza tym znamienny jest fakt, że sam W. W. (4), jak wynika z dostarczonych przez wnioskodawczynię dokumentów, posługiwał się właśnie tym nazwiskiem (przy równoległym posługiwaniu się przez jego żonę oraz dzieci nazwiskiem W.) oraz według zeznań wnioskodawczyni zaniechał jego zmiany na drodze administracyjnej. Zatem złożony akt stanu cywilnego, w którym zapisano nazwisko W., obejmuje rzeczywiste brzmienie nazwiska osoby, której dotyczy.

Jeśli zaś chodzi o zmianę nazwiska w akcie zgonu W. W. (4) w rubryce dane małżonka osoby zmarłej tj. J. (...) Sąd uznał, że nie zachodzą przesłanki z art. 35 ustawy o aktach stanu cywilnego, uniemożliwiające sprostowanie aktu stanu cywilnego przez Kierownika USC. W. W. (4) oraz J. W. (2) zawarli związek małżeński, w wyniku którego J. W. (2) przyjęła nazwisko męża - (...) i tym nazwiskiem posługiwała się co najmniej do 1 października 1950 roku (zgłoszenie zamieszkania W. W. (6) podpisane nazwiskiem (...)-k. 55-56). Żona W. W. (4) oraz jego dzieci: J. i W. zmienili nazwisko jeszcze za życia W. W. (4), kiedy to została wydana odpowiednia decyzja administracyjna. Powyższe stanowiło podstawę do tego, żeby we wszystkich aktach, dokumentach urzędowych wydanych po zmianie nazwiska odnotowywać nowe nazwisko J. tj. W.. W. W. (4) zmarł w 1970 r. Z analizy powyższego wynika, więc, że odnotowanie nazwiska (...) w rubryce nazwisko małżonka w akcie zgonu W. W. (6) było efektem pomyłki, niedopatrzenia i prawidłowo na podstawie wcześniej wydanej decyzji administracyjnej w tej rubryce jako dane małżonka powinno widnieć (...), a nie (...), podobnie jak zostało to wykonane w akcie zgonu J. W. (1), z aktualnym, prawidłowym już nazwiskiem. Stąd zdaniem Sądu, sprostowanie aktu zgonu W. W. (4) w rubryce dotyczących danych małżonka, powinno nastąpić przez Kierownika właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.

Na marginesie należy zauważyć, że podstawą do stwierdzenia nabycia spadku przez J. W. (1), J. D. (1) i W. W. (6) nie będzie akt zgonu W. W. (4), ale akt małżeństwa/akt urodzenia W. W. (4) i J. W. (1) oraz ich zstępnych. Wydaje się więc, że konieczność sprostowania aktu stanu cywilnego zachodziłaby dopiero w wypadku, niezgodności danych w akcie małżeństwa W. W. (4) i J. W. (1) i to tylko w treści aktu małżeństwa, o co jednak wnioskodawczyni nie wnosiła.

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w punkcie 1 postanowienia.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 520 k.p.c., mając na uwadze, że zarówno wnioskodawczyni jak i uczestnicy są tak samo zainteresowani udziałem w sprawie, zaś wniosek nie był przez nikogo kwestionowany.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Cichorska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Larysa Rozmarynowicz
Data wytworzenia informacji: