Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI Co 1671/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-10-18

Sygn. akt: XI Co 1671/12

POSTANOWIENIE

Dnia 18 października 2016 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca:

SSR Joanna Grzempka

Protokolant:

Stażysta Agnieszka Piczak

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 r. w Toruniu

na posiedzeniu jawnym

sprawy z wniosku (...) spółki akcyjnej w W., (...) Bank (...) spółki akcyjnej w W., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., G. O. (1), (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T., E. D.

przeciwko R. J. i J. J. (1)

w przedmiocie na skutek zarzutów na plan podziału wierzyciela (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T.

postanawia:

1.  oddalić zarzuty i plan podziału utrzymać w mocy;

2.  kosztami postępowania w przedmiocie zarzutów obciążyć skarżącego.

Sygn. akt XI Co 1671/12

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 5 lipca 2016 r. Sąd zatwierdził projekt planu podziału kwoty 290.000 zł, uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości kw (...), sporządzony przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu D. Z. (1) w dniu 17 czerwca 2016 r. W projekcie tym komornik ustalił sumę podlegającą podziałowi na 290.000 zł, ustalił, że w podziale biorą udział wierzytelności następujących wierzycieli:

- w kategorii pierwszej

1.  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu D. Z. w sprawie Km 8505/13 – 60.020,13 zł; dla wierzyciela 2612,32 zł zwrot wydatków, 3600 zł dla kuratora

2.  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu D. Z. w sprawie Km 14410/13 - 342,05 zł, dla wierzyciela zwrot wydatków 283,11 zł

3.  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu D. Z. w sprawie Km 2720/14 – 1651,32 zł, dla wierzyciela koszty zastępstwa 1200 zł i zwrot wydatków 333,44 zł

4.  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu D. Z. w sprawie Km 4098/15 – 230,72 zł, dla wierzyciela (...) sp. z o.o. zwrot wydatków gotówkowych w kocie 159,53 zł

5.  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu D. Z. w sprawie Km 8361/15 – 189,45 zł, dla wierzyciela koszty zastępstwa 1200 zł i zwrot wydatków 177,88 zł

6.  Skarb Państwa – Sąd Rejonowy - należność za plan podziału 100 zł

- w kategorii piątej

1.  wierzyciel hipoteczny i egzekwujący (...) Bank (...) S.A. – wierzytelność w kwocie 2.016051,72 zł

2.  wierzyciel hipoteczny i egzekwujący (...) sp. z o.o. w Z. Wielkiej, którego wierzytelność wynosi 158.987,35 zł

3.  wierzyciel hipoteczny Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w T. 145.705,59 zł

4.  wierzyciel hipoteczny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. – 204.404,39 zł

- w kategorii siódmej - wierzyciele zgłaszający roszczenia: (...) Oddział w T. - 4.406,05 zł, Naczelnik Pierwszego US w T. - 357.955,70 zł

- w kategorii dziewiątej

1.  J. sp. z o o. w M. – 44.007,95 zł

2.  (...) Finanse sp. z o.o. - 17.959,56 zł

3.  G. O. (1) – 18.779,91 zł

oraz, na tle tak ustalonego kręgu wierzycieli i mając na uwadze kategorie poszczególnych wierzytelności, ustalił następujący sposób podziału sumy uzyskanej z egzekucji:

1.  Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Toruniu 100 zł

2.  Komornik Sądowy przy SR w Toruniu D. Z. (1) 62.433,67 zł (w tym w sprawie Km 8505/13 dla wierzyciela 2612,32 zł i kuratora 3600 zł, w sprawie Km 14410/13 dla wierzyciela 1533,44 zł, w sprawie Km 4098/15 dla wierzyciela 159,53 zł, w sprawie Km 8361/15 dla wierzyciela 1377,88 zł)

3.  (...) Bank (...) S.A. kwota 227.466,33 zł

Zarzuty wniósł wierzyciel (...) sp. z o.o., podnosząc, że projekt planu podziału został sporządzony z rażącym naruszeniem przepisów k.p.c. Wskazał, że przypadłą mu kwota 159,53 zł, podczas gdy dla pozostałych wierzycieli, którzy powinni być zaspokojeni w dalszej kolejności, przeznaczono kwoty wielokrotnie wyższe. Zaznaczył, że jego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką i podlega zaspokojeniu w kategorii 5, w której zostało ujętych dwóch wierzycieli - skarżący (...) Bank (...) SA. Jak podniósł skarżący, w planie została naruszona kolejność wynikająca z art. 1025 § 1 k.p.c, gdyż należności podlegające zaspokojeniu w dalszej kategorii ujęte zostały przez należnościami wyższej kategorii, co do np. wierzycieli G. O. i (...) sp.o.o. Tymczasem należność skarżącego zabezpiecza hipoteką ma być według planu zaspokojona w symbolicznej kwocie 159,3 zł. Zaznaczył też, że plan nie zawiera uzasadnienia nierównego zaspokojenia wierzycieli należących do tej samej, piątek kategorii.

W odpowiedzi na zarzuty Komornik uznał je za bezzasadne, podnosząc że plan został sporządzony prawidłowo.

Sąd zważył, co następuje.

Zarzuty wniesione przez (...) sp. z o.o. nie mogły zostać uwzględnione.

Zgodnie z art. 1024 § 1 k.p.c. w planie podziału należy wymienić:

1) sumę ulegającą podziałowi;

2) wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale;

3) sumę, jaka przypada każdemu z uczestników podziału;

4) sumy, które mają być wypłacone, jak również sumy, które pozostawia się na rachunku depozytowym Ministra Finansów, ze wskazaniem przyczyn uzasadniających wstrzymanie ich wypłaty;

5) prawa ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentów do zbioru, które wygasły wskutek przysądzenia własności.

W projekcie planu podziału z dnia 17 czerwca 2016 r. wszystkie te elementy zostały wymienione zatem z formalnego punktu widzenia jego poprawność nie budzi wątpliwości.

Sposób podziału kwoty uzyskanej z egzekucji określa art. 1025 § 1 k.p.c., stanowiąc, że z kwot tej zaspokaja się kolejno:

1) koszty egzekucyjne;

2) należności alimentacyjne;

3) należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;

4) należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim;

5) należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;

6) należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej;

7) należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej;

9) należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;

10) inne należności.

Regulację tę uzupełnia art. 1026 § 1 k.p.c., w myśl którego jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności i praw tej samej kategorii, należności zaliczone w artykule poprzedzającym do kategorii czwartej i piątej będą zaspokojone w kolejności odpowiadającej przysługującemu im pierwszeństwu, inne zaś należności - stosunkowo do wysokości każdej z nich.

Przenosząc te unormowania na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że komornik w prawidłowy sposób uznał, iż w kategorii pierwszej podlegają zaspokojeniu koszty egzekucyjne, z których wszystkie, co należy podkreślić, wynikają z prawomocnych postanowień w tym przedmiocie. Użyte w przepisie art. 1025 § 1 k.p.c. pojęcie „koszty egzekucyjne" obejmuje nie tylko niezaspokojone należności organu egzekucyjnego, lecz także koszty, które dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi zgodnie z art. 770, w tym koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym (T. Ereciński (red.), H. Pietrzykowski, komentarz do art. 1025 k.p.c., Lex). Koszty te zamykają się sumą 63.433,67 zł. Nie można więc zgodzić się ze skarżącym, że w ramach kategorii pierwszej zostały zaspokojone należności wierzycieli z kategorii dalszych niż skarżący. Zaspokojeniu podlegały bowiem wyłącznie koszty egzekucyjne, a nie egzekwowane należności.

Jednocześnie jest to niezależne od tego, czy wierzyciele, którzy koszty te ponieśli, zostali zaspokojeni w ramach kwoty uzyskanej z egzekucji. Interpretacja ta nie budzi wątpliwości w orzecznictwie (tak np. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 sierpnia 2006 r. III CZP 48/06, OSNC z 2007 r. nr 5 poz. 70).

Po zaspokojeniu wierzytelności z kategorii pierwszej zaspokojeniu powinny podlegać, w ramach kategorii piątej, wierzytelności wierzycieli hipotecznych – w tym (...) Bank S.A. i skarżącego, których wierzytelności wynosiły odpowiednio 2.016.051,72 zł i 158.987,35 zł. Zgodnie z dyspozycją z art. 1026 § 1 k.p.c. zostały zaspokojone w kolejności odpowiadającej przysługującemu im pierwszeństwu, które wynika z treści księgi wieczystej.

Reasumując, nie można zgodzić się z zarzutem, że wierzytelności podlegające zaspokojeniu w kategoriach niższych zostały zaspokojone z pokrzywdzeniem skarżącego. W wyższej kategorii zostały bowiem zaspokojenie wyłączenie koszty egzekucyjne, które korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia. W tym stanie rzeczy Sąd uznał zarzuty za nieskuteczne i zatwierdzony plan podziału utrzymał w mocy (art. 1028 § 2 k.p.c.), zaś kosztami postępowania w przedmiocie zarzutów obciążył skarżącego (art. 98 § 1-2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Świstek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Grzempka
Data wytworzenia informacji: