Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2332/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2021-11-03

Sygn. akt: I C 2332/20 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 listopada 2021 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Magdalena Glinkiewicz

Protokolant:

Sekr.sąd. Katarzyna Stysiek

po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2021 r. w Toruniu

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. sp. k. w W.

przeciwko (...) S.A. w S.

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. sp. k. w W. kwotę 508,43 zł (pięćset osiem złotych czterdzieści trzy grosze) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 lipca 2020r. do dnia zapłaty;

II. w pozostałej części powództwo oddala;

III. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 896,42 zł (osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 2332/20 upr

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w W. wniosła przeciwko (...) Spółka Akcyjna w S. o zapłatę kwoty 780,43 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu z odsetkami od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się powództwa do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że w wyniku zdarzenia drogowego z dnia 2.06.2020 r. uszkodzeniu uległ należący do J. Z. (1) oraz J. Z. (2) pojazd marki V. (...). Poszkodowani posiadali polisę AC w pozwanym towarzystwie ubezpieczeń. Prowadzono postępowanie likwidacyjne, pozwany uznał swoją odpowiedzialność za przedmiotowe zdarzenie. Poszkodowany zlecił naprawę warsztatowi (...) spółka z o.o. Warsztat wystawił fakturę VAT na kwotę 12 781,16 zł, pozwany wypłacił jedynie część tej kwoty. W pozwie żąda zapłaty różnicy pomiędzy kwotą wynikającą z faktury VAT a rzeczywiście wypłaconą. Zakres naprawy był bezsporny. Powód twierdził, że koszty naprawy pojazdu mieściły się w stawkach rynkowych, ceny wykorzystanych części zamiennych również miały charakter rynkowy. Poszkodowany dokonał przelewu wierzytelności wobec pozwanego na rzecz warsztatu naprawczego. Warsztat naprawczy przeniósł wierzytelność na rzecz powoda. Powód bezskutecznie wezwał pozwanego do zapłaty brakującej części odszkodowania.

W sprawie wydano nakaz zapłaty, który utracił moc z uwagi na wniesienie przez pozwanego sprzeciwu.

W sprzeciwie pozwany wniósł o oddalenie powództwa oraz zwrot kosztów procesu. Pozwany zakwestionował powództwo co do wysokości. Przyznał, że wypłacił odszkodowanie i zaznaczył, że jest ono wystarczające. Pozwany zakwestionował stawkę za roboczogodzinę prac blacharskich i lakierniczych. Podkreślił, że strony łączyła umowa ubezpieczenia AC i OWU, stąd likwidacja szkody wymaga każdorazowego uzgodnienia z ubezpieczycielem, zaś w wypadku naprawy pojazdu dokonanej bez wcześniejszych uzgodnień koszty naprawy będą podlegały weryfikacji do średnich arytmetycznych cen usług naprawczych stosowanych na terenie powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego (§ 40 i 41 OWU)

Strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Sąd Rejonowy ustalił, co następuje:

W dniu 2 czerwca 2020 r. na skutek kolizji drogowej, poszkodowani zostali J. Z. (1) oraz J. Z. (2), uszkodzeniu uległ samochód osobowy marki V. (...) o numerze rejestracyjnym (...). Poszkodowani posiadali dobrowolne ubezpieczenie autocasco z (...) SA w S..

/bezsporne, nadto umowa ubezpieczenia wraz z OWU – k. 36-42/

Poszkodowani zlecili naprawę pojazdu warsztatowi (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warsztat nie posiada autoryzacji producenta samochodu. Towarzystwo (...) wystawiło kalkulację naprawy. Warsztat nie zgodził się z wyceną przedstawioną przez ubezpieczyciela, wystawiając swoją własną. Warsztat dnia 26 czerwca 2020 r. wystawił fakturę VAT na kwotę 12.781,16 zł brutto. W toku postępowania likwidacyjnego (numer szkody PL (...)) ubezpieczyciel zweryfikował przedstawioną fakturę i wypłacił odszkodowanie w łącznej kwocie 12.000,73 zł.

/bezsporne na ponadto: - kalkulacja naprawy sporządzona przez E. Hestia nr (...) – k. 12-16, kalkulacja naprawy sporządzona przez (...) sp. z o.o. – k. 17-18 - faktura k. 16, - informacja o weryfikacji kosztorysu faktury wraz z korektą faktury – k. 19-21, decyzja w sprawie szkody wraz z dowodem wypłaty – k. 22-23, opinia biegłego S. D. (1) – k. 73-83 /

W dniu 4 czerwca 2020 r. J. Z. (1) oraz J. Z. (2) przelali wierzytelność wynikającą ze zdarzenia z 2 czerwca 2020 r. o koszt całkowity naprawy na rzecz (...) Sp. z o.o. Umową z dnia 28.09.2020 r. (...) sp. z o.o. przelała powierniczo wyżej wymienioną wierzytelność na rzecz (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w W.. Spółka wezwała ubezpieczyciela do zapłaty uzupełniającej kwoty należnego odszkodowania. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty dalszego odszkodowania

/bezsporne na ponadto:

- umowa cesji k. 24-25, umowa powierniczego przelewu wierzytelności - k. 29-32,

- wezwanie do zapłaty k. 33-34, pismo ubezpieczyciela – k. 35/

Zgodnie z § 41 ust. 3 OWU jeżeli klient udokumentuje fakturami naprawę pojazdu dokonaną bez uprzedniego uzgodnienia z E. Hestią to koszty naprawy będą podlegały weryfikacji do średnich arytmetycznych cen usług naprawczych stosowanych na terenie powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania Ubezpieczonego.

/dowód: OWU – k. 38-42 /

Koszt naprawy pojazdu marki V. (...) nr rej. (...) w wariancie zgodnym z Ogólnym Warunkami Ubezpieczenia (...) Casco C-E&-K-01/19 wynosił 12.509,16 zł. Koszt naprawy pojazdu pierwotnego poszkodowanego przekraczał więc koszt naprawy zgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

/dowód: opinia biegłego sądowego mgr inż. S. D. – k. 73-83 /

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów znajdujące się w aktach sprawy, stanowiące dowody bez wydawania odrębnego postanowienia (art. 243 2 kpc) oraz opinii biegłego sądowego z dziedziny techniki samochodowej i ruchu drogowego.

Sąd w pełni dał wiarę dowodom w postaci dokumentów zgromadzonych w toku procesu albowiem były kompletne i jasne, wraz z pozostałymi dowodami obrazowały dokładny stan faktyczny sprawy. Ich prawdziwość nie budziła, w ocenie Sądu, jakichkolwiek wątpliwości. Co więcej wiarygodność i autentyczność przedłożonych dokumentów nie była kwestionowana przez żadną ze stron.

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się przede wszystkim na opinii biegłego z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego mgr inż. S. D. (1). Konieczne bowiem było ustalenie kosztów naprawy zgodnego z OWU, co wymagało wiadomości specjalistycznych. Sąd uznał opinię biegłego za wiarygodną. Opinia została sporządzona przez osobę o niekwestionowanych kwalifikacjach, w sposób rzetelny, spójny i kompletny. Opinia nie była kwestionowana przez strony. Sąd w pełni podzielił jej wnioski.

Okoliczności faktyczne takie jak zaistnienie zdarzenia drogowego, posiadanie ubezpieczenia AC u pozwanego czy powstanie szkody i zakres uszkodzeń w pojeździe nie były sporne. Ponadto nie był spornym fakt wypłacenia przez pozwanego odszkodowania zł tytułem zwrotu kosztów naprawy pojazdu Sporna pozostawała natomiast kwestia stawki za roboczogodzinę praw blacharskich i lakierniczych, rzutującą bezpośrednio na wysokość szkody.

W ocenie Sądu roszczenie powoda zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 805 §1 kc, przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku (art. 805 § 2 pkt 1 kc).

Koszt naprawy pojazdu z uwzględnieniem parametrów określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (...) Casco C-E7-K-01/19 z uwzględnieniem średnich stawek warsztatów nieautoryzowanych za pracy blacharskie i lakiernicze, przy zastosowania nowych, oryginalnych części zamiennych z logo producenta pojazdu (jakość O) wynosi 12.509,16 zł brutto.

Ponieważ ubezpieczyciel wypłacił już odszkodowanie w wysokości 12.000,73 zł ostateczna wysokość odszkodowania należnego powodowi wynosi 508,43 zł.

Odsetki ustawowe zostały zasądzone, na podstawie art. 481 § 1 i §2 k.c.

W pozostałej części powództwo Sąd oddalił jako niezasadne.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 100 k.p.c., który stanowi, w razie częściowego tylko uwzględnia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Wobec wygranej powoda w 65 % zasądzono na jego rzecz obowiązek zwrotu przez pozwanego kwoty 896,42 zł (65% z sumy 1.383,09 zł w tym 996,09 zł z tytułu kosztów sporządzenia opinii przez biegłego, 100 zł z tytułu opłaty sądowej od pozwu, 270 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pomniejszonej o kwotę 2,58 zł stanowiące 35% kwoty 7,38 zł kosztów pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewelina Czarnecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Magdalena Glinkiewicz
Data wytworzenia informacji: