Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 917/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Grudziądzu z 2016-07-04

Sygn. akt I C 917/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lipca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Grudziądzu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Marcin Kolasiński

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Magdalena Hausman

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2016 roku w Grudziądzu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

przeciwko D. D.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej D. D. na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 1.049,19 zł (jeden tysiąc czterdzieści dziewięć złotych i 19/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 30 marca 2016 roku do 4 lipca 2016 roku;

II.  należność główną w kwocie 1.049,19 zł, zasądzoną w punkcie I. sentencji wyroku, rozkłada na 12 rat miesięcznych, płatnych do 15. dnia każdego miesiąca, poczynając od miesiąca następnego po tym, w którym wyrok się uprawomocni: pierwsza rata w kwocie 92,19 zł oraz 11 następnych rat w kwocie po 87,00 zł każda, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uchybionego terminu płatności poszczególnych rat do dnia zapłaty;

III.  oddala powództwo w pozostałej części;

IV.  zasądza od pozwanej D. D. na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 317,00 zł (trzysta siedemnaście złotych i 0/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 917/16

UZASADNIENIE

(...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniosła pozew przeciwko D. D. o zapłatę kwoty 1.049,19 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa wskazała, że dochodzona pozwem wierzytelność wynikała z tytułu umowy pożyczki zawartej między stronami, z której pozwana nie wywiązała się. Na dochodzoną pozwem sumę składały się następujące kwoty: 571,42 zł tytułem niespłaconej pożyczki, 12,96 zł tytułem skapitalizowanych odsetek zwykłych, 123,00 zł tytułem kosztów przygotowania i wysyłki monitu oraz wezwań do zapłaty, 75,00 zł tytułem kosztów przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego, 221,81 zł tytułem opłaty przygotowawczej i 45,00 zł tytułem opłaty administracyjnej (k. 2-6).

Pozwana D. D. nie zakwestionowała roszczenia powoda ani co do zasady, ani co do wysokości. Wniosła jedynie o rozłożenie należności dochodzonej pozwem na raty, powołując się na swoją trudną sytuację materialną. Wskazała, że osiąga dochód w wysokości 657,00 zł miesięcznie, przy czym na same lekarstwa wydaje około 200,00 zł. Pozwana wyjaśniła, że nie ma nikogo na utrzymaniu, a w jej małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej. Pozwana podała, że byłaby w stanie spłacać ratę w wysokości od 50,00 zł do 100,00 zł miesięcznie (nagranie rozprawy z 4.07.2016 roku – protokół skrócony na k. 40).

Sąd rozpoznał sprawę w postępowaniu uproszczonym (k. 1).

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 26 sierpnia 2015 roku roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. – jako dająca pożyczkę – zawarła z D. D. – jako biorącą pożyczkę – umowę pożyczki nr (...). Zgodnie z umową pożyczkodawca udzielił D. D. pożyczki w kwocie 1.000,00 zł, której zwrot miał nastąpić w 7 miesięcznych ratach ustalonych w harmonogramie spłaty. Strony przewidziały, że stałe oprocentowanie pożyczki będzie wynosiło 9 % w stosunku rocznym, natomiast odsetki od zadłużenia przeterminowanego będą stanowiły czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. Strony ustaliły, że z tytułu udzielenia tej sumy pieniężnej biorąca pożyczkę zobowiązana będzie ponadto do uiszczenia na rzecz dającego pożyczkę jednorazowej opłaty przygotowawczej w wysokości 390,00 zł, która została rozdzielona proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i miała być uiszczana częściowo przy każdej racie. Obejmowała ona poniesione przez pożyczkodawcę koszty związane z przygotowaniem umowy pożyczki, m.in. obsługi dostarczenia i podpisania umowy u klienta, bez konieczności wizyty w biurze pożyczkodawcy, badanie zdolności klienta do spłaty pożyczki. Oprócz tego, biorąca pożyczkę zobowiązała się w umowie do uiszczania tzw. opłaty administracyjnej w wysokości 15,00 zł miesięcznie za czynności związane z zarządzaniem kontem umowy, monitorowaniem terminowości obsługi pożyczki, obsługą wniosków klienta, a także usługi contact center oraz wysyłki komunikatów sms. Opłata administracyjna miała być uiszczana wraz z każdą ratą miesięczną. Wreszcie w umowie przewidziano, w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, opłaty za podjęcie przez dającego pożyczkę działań windykacyjnych, w tym m.in. tytułem kosztów przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego w wysokości 75,00 zł.

D. D. nie wywiązała się z umowy pożyczki z 26 sierpnia 2015 roku, w związku z czym pismem z 26 lutego 2016 roku dająca pożyczkę wypowiedziała umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, z uwagi na opóźnienie w spłacie zadłużenia przekraczające 60 dni, ze skutkiem natychmiastowej wymagalności wszystkich należności wynikających z umowy z dniem 12 marca 2016 roku.

Zaległość biorącej pożyczkę na dzień wniesienia pozwu wynosiła łącznie 1.049,19 zł, a składały się na nią następujące należności: 571,42 zł tytułem niespłaconej pożyczki, 12,96 zł tytułem skapitalizowanych odsetek zwykłych, 123,00 zł tytułem kosztów przygotowania i wysyłki monitu oraz wezwań do zapłaty, 75,00 zł tytułem kosztów przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego, 221,81 zł tytułem opłaty przygotowawczej i 45,00 zł tytułem opłaty administracyjnej.

Dowody: dokumenty dołączone do pozwu (k. 21-33).

Sąd zważył, co następuje:

Przedstawiony powyżej stan faktyczny został ustalony w oparciu o dokumenty dołączone do pozwu, które nie były podważane przez strony i stanowiły w pełni wiarygodną podstawę ustaleń sądu. Poczynione ustalenia faktyczne były bezsporne, a pozwana nie kwestionowała dochodzonego roszczenia ani co do zasady, ani co do wysokości, usprawiedliwiając brak spłaty przede wszystkim swoją sytuacją materialną.

Strona powodowa dochodziła od pozwanej należności z tytułu umowy pożyczki. Zgodnie z art. 720 § 1 k.c., przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Wobec niekwestionowania przez pozwaną zasady, jak i wysokości dochodzonego roszczenia, jak również wykazania roszczenia na podstawie dokumentów dołączonych do pozwu, na podstawie art. 720 § 1 k.c., sąd orzekł, jak w punkcie I. sentencji wyroku.

O odsetkach za opóźnienie w spełnieniu świadczenia orzeczono zgodnie z art. 481 § 1 i 2 k.c., zasądzając je od dnia wniesienia pozwu do dnia wyrokowania.

Pozwana na rozprawie wniosła o rozłożenie zasądzonej należności na raty, powołując się na swoją trudną sytuację materialną. Zgodnie z art. 320 k.p.c., w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie.

Analizując sytuację pozwanej, sąd doszedł do przekonania, że zachodziły w jej przypadku szczególne okoliczności, uzasadniające rozłożenie zasądzonej należności na raty. Pozwana co prawda osiąga stały miesięczny dochód w wysokości 657,00 zł, to jednak jego znaczną część pochłaniają stałe miesięczne wydatki, w tym około 200,00 zł na same lekarstwa. Po odliczeniu tychże wydatków, pozwana zadeklarowała, że miesięcznie mogłaby płacić ratę w wysokości między 50,00 zł a 100,00 zł. Mając na uwadze sytuację życiową i materialną pozwanej, w ocenie sądu, zasądzona w punkcie I. sentencji wyroku należność główna powinna być rozłożona na 12 rat miesięcznych (11 rat równych w kwocie po 87,00 zł każda i jedna rata wyrównawcza w kwocie 92,19 zł, płatna jako pierwsza). Rozłożenie zasądzonego świadczenia na krótszy czas, powodowałoby brak realnej możliwości spłaty przez pozwaną, natomiast rozłożenie spłaty na dłuższy okres, naruszałoby słuszny interes wierzyciela, który również musiał być brany pod uwagę.

Wobec powyższych uwag, na podstawie art. 320 k.p.c., sąd w punkcie II. sentencji wyroku orzekł o rozłożeniu zasądzonego świadczenia na raty wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie na wypadek uchybienia terminowi płatności poszczególnych rat do dnia zapłaty.

W punkcie III. wyroku sąd oddalił powództwo w części dotyczącej zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia następnego po wydaniu wyroku do dnia zapłaty. W związku z rozłożeniem zasądzonego świadczenia na raty, powodowi należały się odsetki za opóźnienie jedynie do chwili wyrokowania, albowiem do tego czasu pozwana pozostawała w opóźnieniu.

O kosztach procesu w punkcie IV. wyroku orzeczono na zasadzie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. Powódka wygrała niniejszą sprawę w całości, ponosząc koszty procesu w łącznej wysokości 317,00 zł z tytułu: opłaty sądowej od pozwu w wysokości 30,00 zł, wynagrodzenia pełnomocnika procesowego, będącego radcą prawnym w wysokości 270,00 zł (§ 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych /Dz. U. z 2015 r., poz. 1804/) oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł. Zwrot takiej też kwoty należał się od pozwanej dla powódki, jako wygrywającej proces w całości. W przypadku wynagrodzenia pełnomocnika procesowego powódki sąd zasądził je w wysokości wprost wskazanej pozwie (k. 4), co do której strona powodowa w dalszym toku postępowania nie skorygowała żądania.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alicja Nałęcz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Kolasiński
Data wytworzenia informacji: