Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 237/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Człuchowie z 2016-02-11

Sygn. akt: I Ns 237/15

POSTANOWIENIE

Dnia 11 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Anna Wołujewicz

Protokolant pracownik biurowy M. S.

po rozpoznaniu w dniu 05 lutego 2016 r. w Człuchowie na rozprawie sprawy

z wniosku I. L.

z udziałem J. L., D. L., T. L.

o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego

p o s t a n a w i a:

oddalić wniosek.

Sygn. akt Ns 237/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni I. L. wniosła o sprostowanie aktu zgonu A. L., wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego w C. w dniu 17 grudnia 2013, numer w 224/2013 przez wpisanie w dziale drugim najbardziej prawdopodobnej daty śmierci, to jest 24 września 2013 rok, zamiast błędnego jej określenia odpowiadającego dniu odnalezienia zwłok. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że A. L. był jej ojcem, a przed śmiercią zamieszkiwał w C. przy ul. (...), a mieszkanie dzielił z siostrzenicą K. B. oraz braćmi S. L. i H. L.. Jak wynika z wniosku pracował on na terenie Niemiec i z informacji domowników wie, że do pracy wyjechać miał w dniu 9 września 2013 roku, jednakże jak się okazało nie wyjechał. Przez okres około 2 tygodni między 9 września, a 23 września 2013 roku nie przebywał w miejscu zamieszkania. W tym okresie widywany był na terenie ogródków działkowych, gdzie wspólnie ze znajomymi spożywał alkohol. W dniu 23 września 2013 wrócił do miejsca zamieszkania gdzie przebywał około doby. Następnie w dniu 24 września 2013 opuścił miejsce zamieszkania z zamiarem wyjazdu do Niemiec. Od tego dnia nikt nie widział ojca wnioskodawczyni, a rodzina przekonana była, że wyjechał do Niemiec. W październiku 2013 r. I. L. otrzymała od niemieckiego pracodawcy informację, że ojciec nie dojechał do pracy na terenie Niemiec. Przedłużający się brak kontaktu, spowodował, że zgłosiła ona jego zaginięcie w dniu 18 listopada 2013 w Komendzie Powiatowej Policji w C..

Wnioskodawczyni wskazała również, ze dniu 26 listopada 2013 roku na terenie działek ogrodowych zostały znalezione zwłoki jej ojca A. L.. W ramach prowadzonego postępowania przez Prokuraturę Rejonową w C. ustalono, że charakter i stopień nasilenia zmian pośmiertnych nie pozwolił na precyzyjne ustalenie daty zgonu. Na wniosek I. L. specjalistka medycyny sądowej A. W., która przeprowadzała na zlecenie Prokuratora oględziny i otwarcia zwłok, wskazała, że od chwili zgonu do ujawnienia zwłok upłynęło kilka tygodni i nie można wykluczyć, że A. L. zmarł we wrześniu 2013.

Zdaniem wnioskodawczyni informacje uzyskane od domowników oraz od A. W., a także brak kontraktu ojca z córką świadczą, że zmarł on wkrótce po opuszczeniu mieszkania to jest w dniu 24 września 2013, a tym samym jest to najbardziej prawdopodobna data zgonu. Wnioskodawczyni podkreślała, że nieprawdopodobne jest, aby zmarły przez okres dłuższy niż kilka dni nie kontaktował się z którymś z członków rodziny bądź znajomych.

Uczestnicy postępowania: D. L., J. L., T. L. nie zajęli stanowiska w sprawie.

Sąd do ustalił następujący stan faktyczny:

A. L. był ojcem wnioskodawczyni I. L., zamieszkiwał w C. przy ul. (...) wraz z siostrzenicą K. B. oraz swoimi braćmi S. L. i H. L.. Pracował na terenie Niemiec, a do kraju przyjeżdżał co dwa, trzy miesiące. Wówczas widywał się z rodziną i znajomymi. W Polsce opłaty w jego imieniu robiła córka I. L., która dostawała od ojca dyspozycje wraz z środkami pieniężnymi. Stan taki trwał do sierpnia 2013 r. Po przyjeździe A. L. we wrześniu 2013 r. do Polski, siostrzenica w dniu 9 września 2013 roku nie wpuściła go do mieszkania z uwagi na fakt, ze był pod wpływem alkoholu. Przez okres około 2 tygodni między 9 września 2013 r. a 23 września 2013 roku przebywał on na terenie ogródków działkowych, gdzie wspólnie ze znajomymi spożywał alkohol. W tym czasie nie kontaktował się z rodziną, nie odbierał telefonów. W dniu 23 września 2013 wrócił do miejsca zamieszkania. Tam spędził noc, a następnego dnia wyszedł informując K. B., ze wyjeżdża do pracy. Jego wygląd świadczył, ze jest w słabej kondycji zdrowotnej. Od tego czasu nie kontaktował się z żadnym z członków rodziny, czy znajomym, również nikt go nie widział. W październiku 2013 r. I. L. otrzymała od niemieckiego pracodawcy informację, że jej ojciec nie dojechał do pracy na terenie Niemiec. Przedłużający się brak kontaktu z ojcem, spowodował, że w dniu (...) córka zgłosiła jego zaginięcie w Komendzie Powiatowej Policji w C..

bezsporne, ponadto dowód zeznania świadka K. B. k. 45v

W dniu 26 listopada 2013 roku na terenie działek ogrodowych w C. zostały znalezione zwłoki mężczyzny. W ramach prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Człuchowie postępowania ustalono, że należą one do ojca wnioskodawczyni A. L.. Charakter i stopień nasilenia zmian pośmiertnych nie pozwolił na precyzyjne ustalenie daty zgonu zmarłego. Niewątpliwie od chwili zgonu do dnia ujawnienia zwłok upłynęło kilka tygodni i nie można wykluczyć, że A. L. zmarł we wrześniu 2013.

bezsporne, ponadto dowód: protokół oględzin i otwarcia zwłok k. 5-7, pismo k.8

W dniu 27 listopada 2013 r. została wystawiona na nazwisko A. L. karta statystyczna do karty zgonu. W rubryce „data zgonu” wpisano 26 listopada 2013 r. Również w karcie zgonu wpisano ww. datę jako datę zgonu.

bezsporne, ponadto dowód: karta k. 68, 72

Na podstawie ww. dokumentów, w dniu 17 grudnia 2013r. Urząd Stanu Cywilnego w C. wystawił akt zgonu nr w 224/2013 na nazwisko A. L. wpisując jako datę zgonu dzień 26 listopada 2013 r. to jest dzień odnalezienia zwłok.

bezsporne, ponadto dowód: akt USC k. 8, pismo k. 67c

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 38 ustawy o aktach stanu cywilnego uzupełnienia aktu zgonu dokonuje Sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej lub prokuratora, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu.

W niniejszej sprawie wnioskodawczyni powoływała się, ze z posiadanych przez nią informacji wynika, że wpisana w akcie zgonu jej ojca A. L. data zgonu jest niewłaściwa. Podkreślała, ze z przedłożonego przez nią zaświadczenia J. W., która sporządzała protokół oględzin i otwarcie zwłok, wynika że z uwagi na charakter i stopień nasilenia przemian pośmiertnych w powłokach i narządach zmarłego oraz porę roku można przyjąć, iż upłynęło kilka tygodni i nie można wykluczyć, że zmarł on we wrześniu 2013 r. ( dowód: protokół k. 5-7, pismo k. 8).

W ocenie Sądu, po analizie dowodów zebranych w sprawie, zgodzić się należy z I. L., że data znalezienia zwłok jej ojca nie pokrywa się z datą jego zgonu. Pomimo powyższego wniosek w niniejszej sprawie nie może być uwzględniony.

Wskazać należy, że artykuł 95 ustawy o aktach stanu cywilnego określa dane, które muszą być zawarte w akcie zgonu. M.in. jest to nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona), datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, stan cywilny; nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona) małżonka osoby zmarłej, jeżeli w chwili śmierci pozostawała ona w związku małżeńskim; datę, godzinę oraz miejsce zgonu albo jeżeli nie są znane - datę, godzinę oraz miejsce znalezienia zwłok; nazwiska, nazwiska rodowe, imiona rodziców osoby zmarłej; nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego zgon; nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności.

W związku z powyższym, należy uznać, że zamieszczanie w akcie zgonu informacji dotyczących zgonu należy uznać za regułę, natomiast zamieszczanie informacji dotyczących znalezienia zwłok jako wyjątek. Drugie z tych rozwiązań, daleko mniej użyteczne z punktu widzenia potrzeb obrotu prawnego, winno znajdować zastosowanie tylko wtedy, gdy daty, godziny, czy też miejsca zgonu istotnie nie można ustalić przy sporządzaniu aktu, co nie może jednakże wykluczać możliwości zamieszczenia tych danych w przyszłości (por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w W. z dnia 7 grudnia 2005 r. (...) SA/Wa 992/05.)

Z zeznań świadka K. B. wynika, ze po raz ostatni widziała zmarłego 23 września w 2013 roku. W ocenie sądu zeznania świadka są wiarygodne, logiczne, rzeczowe, brak jest jakichkolwiek podstaw, aby odmówić im wiary. Nie wynika z nich jednak, że A. L. zmarł 24 września 2013. Okoliczności wykazane przez wnioskodawczynię, że od dnia 24 września w 2013 do dnia ujawnienia zwłok nikt nie widział jej ojca, że z nikim się nie kontaktował, że data znalezienia zwłok nie pokrywa się z datą zgonu, nie przesądzają, że A. L. zmarł 24 września 2013 r. Podkreślić należy że po przyjeździe do Polski tj od dnia 9 września 2013 r. zmarły również nie odbierał telefonów od rodziny, w tym od córki, która po 9 września 2013 r. próbowała bezskutecznie skontaktować się z ojcem ( por. wyjaśnienia wnioskodawczyni k. 46).

W ocenie sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy nie wykazał, że A. L. zmarł w dniu 24 września 2013 roku. Zgodnie z przepisami ustawy o aktach stanu cywilnego, w przypadku gdy brak jest możliwości ustalenia daty zgonu, należy wówczas wpisać datę znalezienia zwłok. W sytuacji, gdyby ustawa przewidywała możliwości wpisania przybliżonej daty zgonu nie wprowadziłaby ewentualności, że w sytuacjach kiedy daty zgonu nie można ustalić, należy wpisać datę znalezienia zwłok. Zgodzić się należy z wnioskodawczynią, że akt zgonu powinien odzwierciedlać jak najpełniejsze dane, ustalone w sposób bardzo dokładny nie budząc większych wątpliwości. Podkreślić również należy, że dane te (data zgonu) odgrywają bardzo istotne znaczenie w obrocie prawnym, dlatego data ta musi być pewna, a nie może być podana jako data przybliżona.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę, że brak jest dowodów wykazujących dzień 24 września 2014 r. jako rzeczywistą datę zgonu A. L., nie jest możliwe sprostowanie przedmiotowego aktu USC.

Nadmienić należy, że Sąd nie jest właściwy w niniejszej sprawie (dotyczącej wpisania daty 24 września 2013 r. jako daty zgonu) dla ewentualnego sprostowania w ww. akcie daty 26 listopada 2013 jako daty znalezienia zwłok, albowiem w tym przedmiocie właściwy jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w C. (art. 37 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Sadowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Człuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Wołujewicz
Data wytworzenia informacji: