Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 25/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2018-05-22

Sygn. I C 25/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 maja 2018 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Beata Kopania

Protokolant:

sekretarz sądowy Małgorzata Bugiel

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 r. w Słupsku

na rozprawie

sprawy z powództwa M. - (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L., M. M. (1) i M. M. (2)

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

1.  pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w W.Wydział (...) w dniu 19 sierpnia 2013 r., sygn. akt (...), zaopatrzony w klauzule wykonalności z dnia 12 listopada 2013 r. oraz z dnia 3 stycznia 2014 r. w całości;

2.  nie obciąża pozwanej kosztami procesu należnymi stronie powodowej;

3.  nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Słupsku kwotę 35.904 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset cztery złote) tytułem kosztów sądowych, od uiszczenia których powodowie zostali zwolnieni.

Na oryginale właściwy podpis

Sygn. akt IC 25/17

UZASADNIENIE

Powodowie, (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L., M. M. (1) i M. M. (2), wnieśli przeciwko pozwanemu, (...) Spółce Akcyjnej w W. pozew z żądaniem pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w W.Wydział (...) w dniu 19 sierpnia 2013r., sygn. akt (...), zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 12 listopada 2013r. oraz z dnia 3 stycznia 2014r. w całości. Wnieśli również o zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu.

Na uzasadnienie podali, iż nakaz zapłaty został wydany na podstawie weksla z dnia 12 lutego 2003r., do wypełnienia którego (...) SA w W. nie był uprawniony. Wierzycielem wekslowym była bowiem (...) spółka (...) z siedzibą w K.. Wskazali nadto, że weksel nie mógł być wypełniony na sumę wekslową stanowiącą „ równowartość zaciągniętych – nieuregulowanych zobowiązań Klienta”, albowiem żadne zobowiązanie względem spółki (...) SA w chwili wypełnienia weksla nie obciążały powodów, gdyż takie nie istniały, ewentualne roszczenia mogła zgłaszać wyłącznie (...) (...) z siedzibą w K.. Nadto wskazali, że weksel został wystawiony w dniu 12 lutego 2003r., a wypełniony w dniu 24 czerwca 2013r. na kwotę 702.074,80 zł. Zatem od daty wystawienia weksla do daty jego wypełnienia minęło ponad 10 lat, co uzasadnia wniosek, że roszczenie wskazane w wekslu jest przedawnione. Wskazali również, że (...) SA w dniu 12 czerwca 2013r. zawarł umowę cesji wierzytelności z (...) (...) z siedzibą w K. i dopiero wówczas (...) SA w W. stał się wierzycielem powodów. W konsekwencji powyższego podali, że zachodzą przesłanki z art. 840 par 1 pkt 1 k.p.c. uzasadniające zgłoszone żądanie.

Pozwany, (...) Spółka Akcyjna w W., wniósł o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powodów solidarnie na rzecz pozwanego kosztów procesu.

Przyznał, że Sąd Okręgowy w W.Wydział (...) w dniu 19 sierpnia 2013r. w sprawie (...) wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, w którym nakazał, aby (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L., M. M. (1) i M. M. (2), zapłacili solidarnie na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 702.074,89 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 25 czerwca 2013r. do dnia zapłaty oraz kwotę 15.993 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu. Podkreślił, że powodowie z niniejszej sprawy wnieśli zarzuty od powyższego nakazu zapłaty, wskutek czego Sąd Okręgowy w W.wydał wyrok, w którym w części utrzymał nakaz zapłaty z dnia 29 sierpnia 2013r., a w części uchylił i postępowanie umorzył, przy czym uchylenie nakazu w części związane było z częściową wpłatą należności dokonaną przez powodów z niniejszej sprawy po wydaniu nakazu zapłaty (sygn. akt (...)). Wskazał, że twierdzenia i zarzuty podnoszone w tejże sprawie są tożsame z tymi podniesionymi w sprawie o sygn. (...) oraz, że ich oceny prawnej dokonał Sąd Okręgowy w W.właśnie w sprawie o sygn. (...), a także Sąd Apelacyjny w W.w sprawie o sygn. (...), rozpoznający apelację pozwanych od wyroku wydanego w sprawie (...). Badanie ich na nowo w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności stanowiłoby naruszenie prejudycjalności orzeczenia sądowego. Podkreślił, że dłużnik nie może w drodze postępowanie egzekucyjnego doprowadzić do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy. Na koniec wskazał, że powództwem opozycyjnym dotyczącym tytułu egzekucyjnego pochodzącego od sądu opatrzonego w klauzulę wykonalności można zwalczać jedynie na podstawie zdarzeń, które zaszły pod jego wydaniu. Tymczasem powodowie powołują się na okoliczności, które istniały przed jego wydaniem. Na marginesie podał, iż zarzuty co do weksla zostały uznane przez sądy obu instancji rozpoznające spór stron za niezasadne.

Pismem procesowym z dnia 19 czerwca 2017r. powodowie zmodyfikowali żądanie w ten sposób, że wnieśli o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział (...) w dniu 19 sierpnia 2013r., sygn. akt (...), zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 12 listopada 2013r. oraz z dnia 3 stycznia 2014r. w całości z uwagi na zawartą przez pozwanego w dniu 12 czerwca 2013r. w całości z uwagi umowę przelewu wierzytelności z niemiecką firmą (...) z siedzibą w K., którą pozwany przekazał powodom po wydaniu nakazu zapłaty i nadaniu klauzuli wykonalności oraz z uwagi na przedawnienie roszczeń objętych wekslem, stanowiącym podstawę wydania nakazu zapłaty w dniu 19 sierpnia 2013r.,

a w przypadku braku podstaw do uwzględnienia powództwa wnieśli o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w W.Wydział (...)w dniu 19 sierpnia 2013r., sygn. akt (...), zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 12 listopada 2013r. oraz z dnia 3 stycznia 2014r. w części z uwagi na treść wyroku Sądu Apelacyjnego w W.wydanego w sprawie (...), na mocy którego w.w nakaz został częściowo uchylony a powództwo częściowo oddalone oraz z uwagi na złożone po powstaniu tytułu wykonawczego oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności.

W odpowiedzi na powyższe stanowisko powodów, pozwany, (...) SA w W. wniósł o oddalenie powództwa, podkreślając, iż powołanie nowych dowodów przez powodów w toku procesu jest niedopuszczalne z uwagi na prekluzję dowodową (art. 217 k.p.c.). Podkreślił z całą stanowczością, że powodowie nie kwestionowali zasad współpracy między stronami, zakwestionowali je dopiero po powstaniu olbrzymiego zadłużenia. Co do zarzutu potrącenia wskazał, iż zmiana wyroku w zakresie określonej kwoty na niekorzyść jednej ze stron nie staje się tym samym wierzytelnością drugiej strony. Podał, iż wnioski egzekucyjne w prowadzonych przez dwóch komorników zostały ograniczone, zgodnie z sentencją wyroku Sądu Apelacyjnego. Tym samym żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w części objętej potrąceniem nie zasługuje na uwzględnienie. Poza tym zakwestionował wysokość kwot wskazanych przez powodów w oświadczeniu o potrąceniu.

Ostatecznie powodowie podtrzymali żądanie pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości z uwagi na przejęcie wierzytelności objętej tytułem wykonawczym przez (...) spółkę z ograniczona odpowiedzialnością w W..

Sąd ustalił:

(...) Spółka Akcyjna w W. w dniu 6 sierpnia 2013r. wniosła pozew do Sądu Okręgowego w W.przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L., M. M. (1) i M. M. (3) z żądaniem zapłaty kwoty 702.074,89 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 25 czerwca 2013r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. Na uzasadnienie podała, iż w celu zabezpieczenia roszczeń względem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L., wynikających z nienależytego wykonania lub niewykonania umowy z dnia 6 marca 1998r. o nr (...), spółka ta wystawiła weksel in blanco, poręczony przez M. M. (1) i M. M. (2). Podała również, że (...) SA miał prawo wypełnić weksel zgodnie z deklaracją wekslową w każdym czasie na kwotę stanowiącą równowartość nieuregulowanych przez pozwaną spółkę płatności, wynikających z umowy z dnia 6 marca 1998r., powiększonych o odsetki oraz ewentualne koszty zablokowania kart serwisowych (...). Wobec tego, że (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L. nie spłaciła dłużnych kwot, zasadne stało się wypełnienie weksla na kwotę dłużną 702.074,89 zł. z terminem płatności określonym na dzień 24.06.2013r.

Dowód: weksel z dnia 12.02.2003r., k. 13, deklaracja wekslowa z dnia 06.03.1998r., k. 14, wezwane do wykupu weksla z dnia 13.06.2013r., k. 15 – k. 17, pozew (...) SA w W. z dnia 06.08.2013r., k. 18 -19.

W dniu 29 sierpnia 2013r. Sąd Okręgowy w W.wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, w którym nakazał, aby (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L., M. M. (1) i M. M. (2), zapłacili solidarnie na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 702.074,89 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 25 czerwca 2013r. do dnia zapłaty oraz kwotę 15.993 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu (sygn. akt (...)).

Dowód: nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w W.w dniu 29.08.2013r., k. 21.

Postanowieniem z dnia 7 października 2013r. Sąd Okręgowy w W.na podstawie art. 492 § 3 k.p.c. nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu przez Sąd Okręgowy w W.w dniu 29 sierpnia 2013r. w sprawie o sygn. (...).

Postanowieniem z dnia 12 listopada 2013r. Sąd Okręgowy w W.wydał (...) SA dalszy tytuł wykonawczy w trybie art. 492 par 3 .k.p.c. w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w W.w dniu 29 sierpnia 2013r. w sprawie oznaczonej sygn. (...), oznaczając go numerem porządkowym 2 – w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez właściwego komornika sądowego przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L., M. M. (1) i M. M. (3).

Postanowieniem z dnia 3 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy w W.wydał (...) SA dalszy tytuł wykonawczy w trybie art. 492 par 3 k.p.c. w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w W.w dniu 29 sierpnia 2013r. w sprawie oznaczonej sygn. (...) oznaczając go numerem porządkowym 3 – w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego do nieruchomości stanowiącej własność M. M. (1), dla której Sąd Rejonowy dla (...) w W. Wydział (...) prowadzi księgę wieczystą o nr KW (...).

Postanowieniem z dnia 3 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy w W.wydał (...) SA dalszy tytuł wykonawczy w trybie art. 492 par 3 k.p.c. w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w W.w dniu 29 sierpnia 2013r. w sprawie oznaczonej sygn. (...), oznaczając go numerem porządkowym 4 – w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego do nieruchomości stanowiącej własność M. M. (2), dla której Sąd Rejonowy dla (...) w W. Wydział (...) prowadzi księgę wieczystą o nr KW (...).

Dowód: postanowienie Sądu Okręgowego w W.z dnia 07.10.2013r., k. 195, postanowienie Sądu Okręgowego w W.z dnia 12 listopada 2013r., k. 109 – 196v, postanowienie Sądu Okręgowego w W.z dnia 3 stycznia 2014r., k. 197 – 197v, postanowienie Sądu Okręgowego w W.z dnia 3 stycznia 2014r., k. 198 – 198v.

Na podstawie tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w W.w dniu 29 sierpnia 2013r. w sprawie oznaczonej sygn. (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na podstawie postanowienia z dnia 12 listopada 2013r. komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w L., M. M. (4) wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L., M. M. (1) i oraz M. M. (3). Sprawa egzekucyjna została zarejestrowana pod sygn. (...).

Dowód: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z dnia 29.06.2016r., ze sprawy (...), k. 27 - 29.

Na podstawie tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w W.w dniu 29 sierpnia 2013r. w sprawie oznaczonej sygn. (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na podstawie postanowienia z dnia 3 stycznia 2014r. komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym dla (...), M. G. wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko M. M. (3) i M. M. (1). Sprawa egzekucyjna została zarejestrowana pod sygn. (...).

Dowód: zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z dnia 27.06.2016r. ze sprawy (...), k. 30.

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L., M. M. (1) i M. M. (2) wnieśli zarzuty do powyższego nakazu zapłaty, w których podnieśli zarzuty braku na wekslu oznaczenia miejsca wystawienia (...), braku na wekslu polecenia bezwarunkowego zapłacenia, tj. „zapłacę”, braku na wekslu oznaczenia osoby prawnej, na rzecz której zlecenia wypłaty ma być dokonane, braku na wekslu oznaczenia miejsca płatności tj. (...), braku w deklaracji wekslowej oznaczenia osoby prawnej powoda, tj. (...) SA jako odbiorcy weksla in blanco, braku w deklaracji wekslowej w pkt 2 oznaczenia osoby prawnej powoda (...) SA jako osoby upoważnionej do wypełnienia weksla, braku oznaczenia w deklaracji wekslowej stron umowy z dnia 6 marca 1998r. o numerze (...), w tym oznaczenia osoby prawnej powoda, tj. (...) SA, który nabywa prawo do wypełnienia składników blankietu wekslowego i dochodzenia roszczeń, braku w deklaracji wekslowej precyzyjnego oznaczenia jakichkolwiek zobowiązań, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie skutkuje wypełnieniem weksla, braku w deklaracji wekslowej precyzyjnego wskazania, co składa się na sumę wekslową podaną przez powodów jako równowartość nieuregulowanych zobowiązań oraz braku podania osoby prawnej powoda, tj. (...) SA jako uprawnionego do wpisania na wekslu sumy wekslowej, braku istnienia zobowiązań po stronie pozwanych, jakiejkolwiek umowy, jakichkolwiek faktur wskazanych przez powoda, brak istnienia roszczeń po stronie powoda ze stosunku podstawowego, jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej lub faktur wskazanych przez powoda. Podnieśli również zarzut przedawnienia roszczeń powoda pochodzących ze stosunku podstawowego. Nadto podnieśli w toku procesu zarzut braku legitymacji procesowej czynnej, ponieważ z ewentualnym roszczeniem przeciwko nim mogła wystąpić spółka (...) z siedzibą w K..

Dowód: zarzuty z dnia 19.09.2013r. ze sprawy (...), k. 153 – 161.

Sąd Okręgowy w W.w sprawie (...) wydał w dniu 21 lipca 2015r. wyrok, w którym utrzymał w mocy nakaz zapłaty z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie (...) w zakresie kwoty 571.484,84 zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 15 maja 2014r. do dnia zapłaty oraz w części co do kwoty 130.590.05 zł. uchylił nakaz zapłaty i umorzył postępowanie. Częściowe uchylenie nakazu nastąpiło wyłącznie wskutek częściowych wpłat powodów dokonanych po wydaniu nakazu zapłaty i cofnięciu przez (...) SA pozwu w tym zakresie. Sąd uznał zarzuty pozwanych co do weksla za niezasadne. W uzasadnieniu wyroku wskazał też na marginesie, iż pozwani są zobowiązani wekslowo zgodnie z treścią weksla – w stosunku do spółki (...) SA. Także stosunek podstawowy jest relacją zobowiązaniową miedzy (...) SA a spółką (...). Nie ma w tej relacji żadnego znaczenia, kto jest wystawcą kart (...), skoro za ich używanie spółka (...) zobowiązała się uiszczać opłaty na rzecz (...) SA. Sąd ten wskazał również, że nie zmienia oceny sytuacji przedłożona przez powoda umowa przelewu wierzytelności o wartości również żądaniu pozwu dokonana między spółką (...) a (...) SA. W istocie nie można stwierdzić, co było przedmiotem tej umowy i z czego miałyby wynikać roszczenia zbywcy wierzytelności w stosunku do pozwanych. Sąd uznał również za niezasadny zarzut przedawnienia, wskazując, że na sumę wekslową złożyły się faktury, których termin płatności upływa w 2012r i w 2013r., a weksel został wypełniony w 2013. Zatem przed upływem terminu przedawnienia ze stosunku podstawowego.

Sąd Apelacyjny w W.wyrokiem dnia 17 maja 2017r. oddalił apelację pozwanych. Zmienił częściowo zaskarżony wyrok w ten sposób, że w punkcie I utrzymał nakaz zapłaty z dnia 29 sierpnia 2013r., wydany przez Sad Okręgowy w W.w sprawie o sygn. (...) co do kwoty 560.197,23 zł. wraz z ustawowymi odsetkami.

Dowód: wyrok Sądu Okręgowego w W.z dnia 21 lipca 2015r. wraz z uzasadnieniem, k. 123 – 129v, wyrok Sądu Apelacyjnego w W.z dnia 17 maja 2017r. wraz z uzasadnieniem, k. 206 – 231v.

Pismem z dnia 14 czerwca 2017r. powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L. złożył oświadczenie, iż w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W.z dnia 17 maja 217r. w sprawie o sygn. (...), powstała wymagalna wierzytelność (...) SA w W. w stosunku do M. (...) spółki ograniczoną odpowiedzialnością w L. w kwocie 560.197,23 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15 maja 2014r. do dnia zapłaty oraz w zakresie odsetek ustawowych z punktu 1 -8 orzeczenia na kwotę 56.865,87 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym w kwocie 5.400 zł. i kosztów procesu I instancji w kwocie 19.593 zł. Mając na powyższe oświadcz, że (...) SA został wezwany do zapłaty kwoty 160.010,55 zł. z terminem zapłaty do dnia 13 czerwca 2017r. tytułem zwrotu kwot uzyskanych od komornika sądowego M. M. (4), które utraciły tytuł prany. W związku powyższym kwota 160.010,55 zł. jest wymagalna wobec (...) SA w W..

Dowód: oświadczenie powoda z dnia 14.06.2017r., k. 174 – 175, pełnomocnictwa z dnia 19 czerwca (...)., k. 180 – 183.

Umowa cesji wierzytelności pomiędzy (...) (...) z S. w K. a (...) SA w W. została zawarta w dniu 12 czerwca 2013r. Przedmiotem umowy były wierzytelności wobec (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L. w kwocie 702.074,89 zł., na którą złożyła się należność główna w kwocie 543.204,16zł., odsetki ustawowe w kwocie 41.930,19 zł. oraz noty odsetkowe w kwocie 116.940,54 zł.

Dowód: umowa przelewu wierzytelności z dnia 12.06.2013r., k. 25-26.

W trakcie procesu doszło do podziału pozwanej spółki w trybie art. 529 § 1 pkt (...)przez wydzielenie jej majątku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie dystrybucji i obsługi kart serwisowych (...) oraz systemów opłat za autostrady i drogi, realizowanej na terenie (...)oraz przez Oddział ma L.wraz z działalnością tego Oddziału na Ł., Oddział w E.wraz z działalnością tego Oddziału na Ł.oraz przedstawicielstwo na U., istniejąca spółka przejmująca, tj. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przejęła powyższą część majątku (...) SA na zasadach określonych w planie podziału (...) SA z dnia 20 lutego 2017r.

Dowód: postanowienie Sądu Rejonowego w W.z dnia 30.06.2017r., k. 257-258, k. 259 - 259v, (...) spółki z o.o. w W., k. 260 – 263, plan podziału spółki (...) SA w W. z dnia 20.02.2017r., k. 280 - 296.

Sprawy egzekucyjne (...) i (...) nadal są w toku. Postępowania egzekucyjne prowadzone są na rzecz wierzyciela – (...) SA w W. ( bezsporne).

Sąd zważył:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie, choć nie wskutek zarzutów i twierdzeń powołanych przez powodów w pozwie, lecz wskutek podziału pozwanej spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 (...).

Wskazać należy, że sąd dokonał ustaleń faktycznych w oparciu o dokumenty zgromadzone w aktach sprawy. Ich autentyczność nie była wzajemnie kwestionowana.

Powodowie wpierw domagali się pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności na tej podstawie, iż weksel uzasadniający wydanie nakazu zapłaty został wystawiony przez podmiot nieuprawniony, sprzeczny z deklaracją wekslową i dotyczy przedawnionej wierzytelności.

Nadto w toku procesu wskazali, że pozwany dopiero po dniu 24 września 2014r. ujawnił powodom umowę cesji z dnia 12 czerwca 2013r., gdzie wyraźnie wskazano, że wierzycielem M. – (...) jest spółka (...) z siedzibą w K.. Tym samym od 1998r. oszukiwano powodów i twierdzono jeszcze w 2013r., że to (...) SA jest wierzycielem. Nadto podnieśli, że umowa cesji nie była objęta zarzutami do nakazu zapłaty, gdyż jej treść nie była znana powodom w momencie wydawania nakazu zapłaty oraz nie była załączona do pozwu. Tym samym jej treść i skutki powinny być badane w procesie przeciwegzekucyjnym.

W toku procesu powodowie powołali się na złożone przez spółkę (...) oświadczenie o potraceniu z dnia 14 czerwca 2017r.

Zaś na samym końcu przywołali, iż przejęcie części majątku pozwanej spółki m.in. w zakresie roszczeń wobec powodów, przez (...) spółkę z ograniczona odpowiedzialnością w W. oznacza zmianę wierzyciela, co skutkować winno pozbawieniem tytułu wykonawczego wykonalności w całości.

Wskazać należy, że art. 843 § 3 k.p.c. stanowi, iż w pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy stwierdzić należy, że użyty zwrot „mógł zgłosić” nie oznacza zarzutów znanych stronie, lecz także takich. Które powinny być jej znane, gdyby dołożyła należytej staranności przy ustaleniu podstawy faktycznej planowanego procesu. Tylko wówczas mogłaby racjonalnie twierdzić, ze przyczyny późniejszego zgłoszenia zarzutów i dowodów są od niej niezależne.

Zatem powodowie mogli powołać w toku procesu takie zarzuty i twierdzenia, które nie istniały w momencie złożenia pozwu lub takie, o istnieniu których, przy dołożeniu należytej staranności nie posiadali wierzy na moment złożenia pozwu. Za dopuszczalne sąd zatem uznał podniesienie twierdzeń i zarzutów dotyczących przeniesienia wierzytelności objętej spornym nakazem zapłaty na rzecz nowego podmiotu oraz twierdzenia o skutecznie złożonym zarzucie potrącenia. Okoliczności te pojawiły się bowiem w toku procesu. Nadto za skutecznie podniesione należy uznać twierdzenia i zarzuty złożone w pozwie.

Pomimo kilku zdarzeń, na które powołują się powodowie na poparcie żądania pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego najdalej idącym i skutkującym uwzględnieniem powództwa jest twierdzenie o przeniesieniu wierzytelności objętej nakazem zapłaty na rzecz innego podmiotu.

Wskazać należy, iż w toku procesu doszło do podziału pozwanej spółki w trybie art. 529 § 1 pkt (...)przez wydzielenie jej majątku, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie dystrybucji i obsługi kart serwisowych (...) oraz systemów opłat za autostrady i drogi, realizowanej na terenie (...)oraz przez Oddział ma L.wraz z działalnością tego Oddziału na Ł., Oddział w E.wraz z działalnością tego Oddziału na Ł.oraz przedstawicielstwo na U., istniejąca spółka przejmująca, tj. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przejęła powyższą część majątku (...) SA na zasadach określonych w planie podziału (...) SA z dnia 20 lutego 2017r. okoliczność też potwierdziły dokumenty przedstawione przez pozwaną (...) SA w W. ( k. 257-258, k. 259 - 259v, k. 260 – 263, k. 280 – 296). Z planu podziału spółki (...) SA w W. z dnia 20.02.2017r. wynika, że (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przejęła m.in. roszczenia (...) SA w W., których źródłem jest umowa i użytkowanie kart serwisowych (...) lub/i systemów autora darowych i dróg lub/i nośników danych z dnia 6 marca 1998r. o nr (...) (k. 296).

Wskazać wpierw należy, iż w orzecznictwie Sądu Najwyższego rozbieżne oceniane są skutki procesowe podziału przez wydzieleni będącej stroną procesu spółki kapitałowej (art. 529 § 1 pkt 4 (...)i art. 531 § 1 (...)). Prezentowany jest pogląd, iż spółka kapitałowa, która w toku procesu nabywa w wyniku podziału przez wydzielenie (art. 529 par 1 pkt 4 (...)) część majątku spółki dzielonej, wstępuje do procesu o prawo objęte wydzielonym majątkiem w miejsce spółki dzielonej bez potrzeby uzyskania zgodny przeciwnika procesowego, a(art. 192 pkt 3 k.p.c. nie ma w tym wypadku zastosowania (tak Uchwała Sądu Najwyższego z dnia (...) grudnia (...)., (...)), ale istnieje również pogląd, że sukcesja procesowa spółki przejmującej w miejsce spółki dzielonej, jako rezultat tej sukcesji materialnoprawnej, wchodzi w rachubę na warunkach określonych w art. 192 pkt 2 k.p.c. (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2016r., (...)). Powodowie opowiadali się za drugim poglądem, zaś pozwana – za pierwszym.

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy, sąd uznał, że (...) SA w W. zachował legitymację procesową bierną. Za takim wnioskiem przemawia okoliczność, iż to właśnie ten podmiot ujęty jest w zaskarżonym tytule wykonawczym oraz to właśnie ten podmiot nadal prowadzi egzekucję przeciwko powodom na podstawie opisanego w pozwie tytułu wykonawczego.

Jednakże okoliczność podnoszona przez samą pozwaną, iż roszczenia objęte tytułem wykonawczym w postaci nakazu zapłaty nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w W.Wydział (...) w dniu 19 sierpnia 2013r., sygn. akt (...), zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 12 listopada 2013r. oraz z dnia 3 stycznia 2014r. zostało przekazane na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. skutkuje tym, zdaniem, sądu, ze powyższy tytuł wykonawczy wystawiony na rzecz (...) SA w W. należy w całości pozbawić wykonalności.

Za takim wnioskiem przemawia, niebezpieczeństwa prowadzenia egzekucji tej samej wierzytelności przez różne podmioty. Dlatego też, na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. sąd orzekł jak w pkt pierwszym sentencji.

Na koniec wskazać należy, iż pozostałe twierdzenia powodów nie stanowiłyby podstawy do pobawienie tytułu wykonawczego.

Twierdzenie dotyczące weksla oraz przedawnienia roszczeń z weksla były bowiem przedmiotem oceny prawnej w sprawie o sygn. (...)przez Sąd Okręgowy w W.oraz w sprawie (...) przez Sąd Apelacyjny w W.. N. jest merytoryczne badanie tych zarzutów na nowo w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Również twierdzenia powodów co do cesji wierzytelności z dnia 12.06.2013r., (k. 25-26) pozostają bez znaczenia dla kwestii wykonalności zaskarżonego tytułu wykonawczego, albowiem powodom uszło z pola widzenia, iż podstawą do wydania nakazu zapłaty przez Sąd Okręgowy w W.w dniu 29 sierpnia 2013r. był weksel wystawiony przez T. (...) oraz, że deklaracja wekslowa była wystawiona przez (...) SA i odnosiła się ona do kontraktu łączącego (...) spółkę z o.o. w L. z (...) SA. Zatem ewentualna umowa cesji (...) (...) z siedzibą w K. nie ma znaczenia dla sprawy, ani o zapłatę, ani o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Nadto wskazać należy, że umowa ta miała charakter ogólnikowy, niekonkretny, nie stanowiła podstawy do wystawienia weksla, a dalszej kolejności – wydania nakazu zapłaty. To nie umowa cesji wierzytelności stanowiła źródło wierzytelności (...) SA wobec powodów, ale umowa łącząca (...) SA z powodem (...) spółką z o.o. w L. oraz deklaracja wekslowa. Podmiot w postaci (...) (...) z siedzibą w K. nie pozostaje w żadnej relacji do stron sporu, w zakresie którego został wydany nakaz zapłaty w sprawie o sygn. (...).

Nadto warto zauważyć, że twierdzenia powodów są wewnętrznie sprzeczne, gdyż skoro twierdzą, że nie łączyła ich z (...) (...) z siedzibą w K. żadna umowa, nie istniały żadne wierzytelności tego podmiotu wobec powodów, to oparcie powództwa na cesji wierzytelności przysługujących (...) (...) z siedzibą w K. wobec powodów nie wywiera skutków materialnych wobec powodów. Nadto niecelowe i bezprzedmiotowe jest żądanie faktur i not odsetkowych odnoszących się do relacji pranych/umownych, których nie ma. W kontekście powyższego, wręcz niezrozumiałym jest również podniesiony zarzut przedawniania roszczeń skoro roszczenia nie istnieją.

W konsekwencji powyższego, sąd oddalił wnioski powodów zgłoszone piśmie procesowym z dnia 19 czerwca 2017r. w zakresie zobowiązania pozwanego do złożenia umowy o współpracy zawartą pomiędzy (...) (...) z siedzibą w K. a (...) spółką z o.o. w L., na mocy której zostały wystawione faktury i noty odsetkowe objęte umową cesji wierzytelności z dnia 12 czerwca 2013r., albowiem okoliczność ta jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Nadto sami powodowie mogli złożyć do akt sprawy umowę o współpracy z (...) (...) z siedzibą w K., skoro być może byli stroną tego kontraktu.

Sąd oddalił również wniosek o zobowiązanie pozwanego do złożenia faktur i not odsetkowych wystawionych przez (...) (...) z siedzibą w K., stanowiące załącznik nr 1 do umowy z dnia 12 czerwca 2013r. oraz dowody ich doręczenia przez (...) (...) z siedzibą w K. firmie (...) spółce z o.o. w L., albowiem okoliczność ta pozostaje bez wpływu na wynik niniejszego procesu w szczególnie w zakresie twierdzeń powodów, iż nie łączyła ich umowa z (...) (...) z siedzibą w K.. Zatem powoływanie się na treść art. 513 k.c. jest bezprzedmiotowe.

Odnośnie oświadczenie o potrąceniu z dnia z dnia 14.06.2017r. (k. 174 – 175) stwierdzić należy, że nie odnosi się ono do skonkretyzowanych wierzytelności powodów. Zatem nie mogłoby również odnieść skutku w postaci wygaśnięcia zobowiązania objętego tytułem wykonawczym.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 102 k.p.c. Strona powodowa wygrała niniejszy spór, ale nie wskutek twierdzeń i zarzutów inicjujących ten proces, lecz wskutek zdarzenia organizacyjnego zaistniałego po stronie pozwanej spółki. W zdecydowanej większości zarzuty powodów był nietrafne i niezasadne, a nadto – nawet tytuły wykonawcze załączone do pism procesowych nie były należycie skompletowane ( np. k. 21 – 24). Zatem sąd stwierdził, że zasady słuszności sprzeciwiają się zasądzeniu od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu.

O nieuiszczonych kosztach sądowych, tj. opłacie od pozwu, rozstrzygnięto na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016r. poz. 623 z późn. zm.).

Na oryginale właściwy podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Gołębiowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Kopania
Data wytworzenia informacji: