Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII GC 1907/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy z 2016-06-16

Sygn. akt VIII GC 1907/15 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy
w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Sylwia Roszak

Protokolant stażysta Paulina Piotrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2016 r. w B.

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko A. W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3 497,00 zł (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych) z odsetkami ustawowymi:

- od kwoty 1040 złotych od dnia 10 października 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 2457 złotych od dnia 7 marca 2014r. do dnia zapłaty

II.  oddala powództwo w pozostałej części;

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 75,76 złotych (siedemdziesiąt pięć złotych 76/100 ) tytułem zwrotu kosztów procesu,

IV.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bydgoszczy kwotę 572 złote ( pięćset siedemdziesiąt dwa złote) tytułem kosztów sądowych tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa.

SSR Sylwia Roszak

UZASADNIENIE

Powód (...) spółka akcyjna z siedzibą w W. wniósł pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko A. W. działającemu pod firmą (...) o zapłatę kwoty 3497,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 10 października 2013 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu powód wskazał, że zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia na okres od 9 października 2013 r. do dnia 7 września 2014 r. o numerze (...) (...), której przedmiotem była odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu marki M. (...) (...) (...) (...): (...) Nr rej: (...). Składka ubezpieczeniowa w kwocie 4497 zł miała być zapłacona w 1 racie płatnej do dnia 9 października 2013 r. Pozwany opłacił składkę częściowo w kwocie 1.000 zł. W związku z brakiem zapłaty pełnej kwoty powód wezwał pozwanego do zapłaty.

Sąd Rejonowy L. Z. w L. nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 15 września 2015 r. orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W dniu 7 października 2015 r., pozwany wniósł sprzeciw, w wyniku, czego nakaz zapłaty utracił moc w całości.

W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pozwany podniósł w uzasadnieniu sprzeciwu, iż w dniu 9 października 2013 roku dokonał zakupu od B. G. pojazdu wraz z ważną i w pełni opłaconą polisą ubezpieczeniową do września 2014 roku. Wskazał, iż po otrzymaniu wezwania do zapłaty odpowiedział na nie informując, iż polisa była opłacona. Powołał się przy tym na art. 31 ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Sąd Rejonowy L. Z. w L. postanowieniem z dnia 14 października 2015 przekazał sprawę do rozpoznania sądowi właściwości ogólnej pozwanego, tj. Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy .

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 7 września 2013 r. powód zawarł z właścicielem pojazdu marki M. (...) (...) (...) (...) (...) Nr rej: (...) B. G. umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nr (...) (...), potwierdzona polisą serii (...). Strony ustaliły wysokość składki w kwocie 4.944,- zł, która miała być płatna w dwóch ratach: w kwocie 2.487,- zł do dnia 21 września 2013 r. oraz w kwocie 2457,- zł do dnia 6 marca 2014 r.

Dowód: potwierdzenie pokrycia ubezpieczeniowego z dnia 20.11.2015 – k. 31-32 akt, polisa serii (...) – k. 49 -51 akt.

W dniu 9 października 2013 r. B. G. sprzedał pozwanemu pojazd, który był ubezpieczony u pozwanego.

Dowód: faktura nr (...)– k. 13 akt, zeznania B. G. – k. 65 (protokół skrócony 64-64v akt), zeznania pozwanego A. W. – k. 89 (protokół skrócony 88-88v akt).

W dniu 7 grudnia 2013 B. G. dokonał wpłaty kwoty 404,- zł tytułem składki dotyczącej polisy (...), dotyczącej pojazdu M. (...).(...) (...) (...): (...) Nr Rej: (...).

Dowód: pokwitowanie wpłaty z dnia 7.12. (...). – k. 72 akt, polecenie przelewu – k. 73 akt.

W związku z brakiem płatności składki powód pismem z dnia 12 września 2014r. wezwał pozwanego do zapłaty w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisma kwoty 3939,54 zł, na którą złożyły się należności główne w kwocie (...),- oraz odsetki ustawowe w kwocie 442,54 zł.

Dowód: wezwanie do zapłaty – k. 33 akt.

Pozwany ustosunkowując się do treści powyższego wezwania w korespondencji e-mail z dnia 30 grudnia 2013 r. przyznał, że nabył pojazd z aktualną polisą ubezpieczeniową OC w dniu 9 października 2013 r. wskazał jednakże, że sprzedający oświadczył, że na pojeździe jest aktualne ubezpieczenie opłacone do września 2014 r.

Dowód: korespondencja e-mail z dnia 30 grudnia 2013 r. - k. 14 akt, zeznania pozwanego A. W. – k. 89 (protokół skrócony k. 88-88v akt).

Pozwany nie wypowiedział umowy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu marki M. o nr rej: (...) po kupieniu go od B. G..

okoliczność bezsporna

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny w przedmiotowej sprawie Sąd ustalił w oparciu o wyżej wymienione dowody z dokumentów prywatnych znajdujących się w aktach sprawy, których prawdziwość, autentyczność i moc dowodowa nie budziły wątpliwości oraz na podstawie zeznań świadka B. G., oraz pozwanego A. W..

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka B. G. odnośnie opłacenia całej polisy, albowiem z przedłożonych przez niego dokumentów wynika, iż przedmiotowa polisa została opłacona jedynie w części przez niego tj. do dnia sprzedaży pojazdu.

W pozostałym zakresie Sąd dał wiarę zeznaniom świadka i pozwanego, jako spójnym, logicznym oraz pozostającym w korelacji z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Nie miały one jednak większego znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

W ocenie Sądu roszczenie powoda zasługiwało na uwzględnienie.

W przedmiotowej sprawie bezsporne było, iż pozwany kupił od B. G. pojazd M., który był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej u powoda. Pozwany nie zakwestionował tego, że dokonując zakupu pojazdu wszedł w prawa i obowiązki zbywcy, który ubezpieczył pojazd. Wskazywał jednakże, że poprzedni właściciel B. G. sprzedając pojazd oświadczył, że składka za ubezpieczenie została w całości zapłacona. Powoływał się również, na informację uzyskaną bezpośrednio w Oddziale powoda, zgodnie, z którą polisa obejmująca zakupiony pojazd była opłacona.

Świadek B. G. natomiast zeznał, że sprzedał pozwanemu pojazd marki M. oraz że polisa była opłacona, jednakże żadnych szczegółów nie pamiętał. Zobowiązany przez Sąd przedłożył pokwitowanie wpłaty z dnia 7 grudnia 2013 r., z którego wynika, że składkę opłacono jedynie w kwocie 404,- zł (k. 72 akt) i to za okres do 8.10.2013 roku, a więc do dnia poprzedzającego sprzedaż pojazdu.

W myśl art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Zgodnie zaś z treścią art. art. 31 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy.

W świetle powyżej cytowanych przepisów jednoznaczne jest, iż pozwany – skoro nie wypowiedział umowy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu, co sam przyznawała wszedł we wszelkie prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza pojazdu wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia. Zatem, mógł korzystać z ubezpieczenia pojazdu M., ale także był zobowiązany do zapłaty składki w przypadku jej nie uregulowania przez poprzedniego właściciela. Przy tym obowiązek wykazania, iż B. G. w całości opłacił składkę z tytułu ubezpieczenia pojazdu M. spoczywał na powodzie, zgodnie z art. 6 k.c.

Trzeba zaznaczyć, iż bezsporne było w sprawie, że pierwotny właściciel pojazdu M. (...).(...) (...) (...): (...) Nr Rej: (...) zawarł w dniu 7 września 2013 r. umowę ubezpieczenia, w której strony umowy postanowiły, iż B. G. w zamian za ochronę ubezpieczeniową w niej określoną zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości 4.944,- zł rozłożoną na dwie raty, pierwsza w kwocie 2.487,- zł do dnia 21 września 2013 r., zaś druga w kwocie 2.457,- zł do dnia 6 marca 2014 r.. Niesporne było także, iż pierwotny właściciel B. G. zawarł z pozwanym umowę sprzedaży ubezpieczonego pojazdu i w ten sposób pozwany wszedł we wszelkie prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. To, że sprzedawca pojazdu twierdził, iż opłacił składkę na ubezpieczenia nie zwalnia pozwanego jako nabywcy pojazdu z obowiązku jej zapłaty, w przypadku, gdy poprzedni posiadacz nie opłacił składki, a umowa ubezpieczenia nie została wypowiedziana.

Z przedłożonych natomiast dokumentów do akt sprawy wynika, iż pierwotny właściciel pojazdu B. G. uregulował jedynie część pierwszej raty w kwocie 404,- zł i to od dnia 7 września 2013 roku do dnia 8 października 2013 roku, czyli do dnia poprzedzającego sprzedaż pojazdu. Nie został przy tym przedstawiony jakikolwiek dowód, iż poprzedni posiadacz opłacił w całości składkę za obowiązkowe ubezpieczenie OC sprzedanego pojazdu.

Ponadto powoływanie się przez pozwany się na informację uzyskaną w Oddziale powoda, że należność z tytułu przedmiotowej polisy została uregulowana w całości o tym nie świadczy, albowiem pozwany nie wykazał nawet z kim rozmawiał, a tym samym czy faktycznie uzyskał taką informację. Niezależnie od tego nawet gdyby uzyskał taką informację, to nie przesądzałaby ona, iż faktycznie zapłata nastąpiła, czemu obecnie powód zaprzecza.

Zgodnie z treścią przepisu art. 6 k.c. ciężar udowodnienie faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Pozwany, zatem chcąc zwolnić się w jakiejkolwiek części z obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej, która wynikała z zawartej umowy winien wykazać, okoliczności uzasadniające przedmiotowe zwolnienie. Pozwany tego jednakże nie uczynił.

W sprawie bezsporną kwestą był fakt, że pozwany nabywając pojazd i nie dokonując w zakreślonym terminie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia pojazdu zawartej przez poprzedniego właściciela wszedł w prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza pojazdu, w związku, z czym pomimo tego, że de facto nie zawierał umowy ubezpieczenia ponosi odpowiedzialność, za skutki niewywiązania się z niej, w tym za opłacenie składki.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 805 § 1 k.c. w zw. z art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3497,- zł tytułem nieuregulowane składki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Strony umowy ubezpieczenia, jak wynika z przedłożonej do akt sprawy polisy (...) uzgodniły, że należna składka zostanie zapłacona w dwóch ratach. Pierwsza do dnia 21 września 2013 r. zaś druga do dnia 6 marca 2014 r. Pierwsza z rat stała się wymagalna od dnia 22 września 2013 r. zaś druga od dnia 7 marca 2014. Mając jednakże na uwadze sformułowane przez powoda, żądanie zasądzenia kwoty 3.497,- zł od dnia 10 października 2013 r. Sąd uznał za zasadne żądanie zasądzenia kwoty 1040 zł (stanowiącej pozostałą część pierwszej raty) od dnia 10 października 2013 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 2457,- zł (jako drugiej raty) od dnia 7 marca 2014 r. do dnia zapłaty,.

Tym samym, na podstawie art. 481 § 1 k.c. a contrario w związku z art. 31 powołanej powyżej ustawy Sąd oddalił dalej idące żądanie strony powodowej w zakresie odsetek ustawowych od kwoty 2457 zł stanowiącej drugą ratę od dnia 10 października 2013 roku do dnia 6 marca 2014 roku.

O kosztach procesu orzeczono mając na uwadze przepis art. 98 kpc przewidujący zasadę odpowiedzialności za wynik procesu. Powód wygrał niniejsza sprawę w całości. Koszty poniesione przez powoda wyniosły 75,76 zł i objęły: opłatę od pozwu w wysokości 44,00 zł, koszty notarialne związane z poświadczeniem za zgodność pełnomocnictwa w kwocie 14,76 zł oraz opłatę od pełnomocnictwa w kwocie 17,- zł.

O kosztach wskazanych w pkt IV sentencji wyroku Sąd orzekł na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.623 j.t.) obciążając pozwanego kosztami należności związanych ze stawiennictwem świadka B. G. na rozprawie w dniu 16 lutego 2016r.

SSR Sylwia Roszak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Trojan
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Sylwia Roszak
Data wytworzenia informacji: