Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 1025/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-01-20

Sygn. akt II Cz 1025/13

POSTANOWIENIE

Dnia 20 stycznia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Bogumił Goraj

Sędziowie: SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzyciela (...) Bank Spółki Akcyjnej we W.

przeciwko dłużnikowi J. W.

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny w Mogilnie z dnia 4 czerwca 2013 roku, sygn. akt VII Co 318/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

II Cz 1025/13

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 4 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny w Mogilnie nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) z dnia 06.12.2012 r. wystawionemu przez wierzyciela (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we W. przeciwko dłużnikowi J. W. na podstawie księgi tego banku z ograniczeniem odpowiedzialności dłużnika do kwoty 80.106,78 zł oraz zasądził od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 127 zł tytułem kosztów klauzuli wykonalności.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że wierzyciel wniósł o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nr (...) z dnia 06.12.2012r. wystawionemu przeciwko dłużnikowi z ograniczeniem odpowiedzialności dłużnika do kwoty 80.106,78 zł. Uzasadniając wniosek wierzyciel podał, że w księgach banku figuruje zobowiązanie dłużnika na kwotę 26.917,63 zł z tytułu umowy nr (...)z dnia 27.04.2009 r. Do wniosku wierzyciel dołączył wyżej opisany bankowy tytuł egzekucyjny zawierający oznaczenie dłużnika, wysokość zobowiązania wraz z odsetkami, rodzaj czynności bankowej, wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia, ponadto pieczęć banku i podpisy oraz nazwiska uprawnionych osób. Nadto wierzyciel załączył do wniosku umowę pożyczki nr (...)z dnia 27.04.2009 r. zawartą z dłużnikiem, w której to umowie dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji do kwoty 80.106,78 zł. Z bankowego tytułu egzekucyjnego wynika, że w księgach banku figuruje zobowiązanie dłużnika na kwotę 26.917,63 zł z tytułu powyższej umowy.

W ocenie Sądu I instancji wniosek wierzyciela należało uznać za zasadny w całości, gdyż znajduje oparcie w treści art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, w myśl którego bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej na podstawie kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy - roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia. Z kolei z ust. 2 powołanego wyżej art. 97 wynika, iż oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno określać kwotę zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny oraz termin, do którego bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Przedłożone przez wierzyciela dokumenty, tj. bankowy tytuł egzekucyjny oraz oświadczenie dłużnika zawarte w umowie, spełniają wymogi określone w art. 96 i 97 wyżej wymienionej ustawy. Z dokumentów tych jednoznacznie wynika, że dłużnik jest osobą, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej, a bank we właściwym terminie złożył do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Mając powyższe na uwadze Sąd Rejonowy na podstawie art. 781 § 2 k.p.c. orzekł uwzględnił wniosek. O kosztach orzeczono na podstawie art. 770 k.p.c.

Zażalenie na powyższe orzeczenie złożył dłużnik, podnosząc zarzuty merytoryczne dotyczące płatności i wysokości rat kredytu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

W myśl art. 786 2 § 1 k.p.c. w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, sąd bada, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności. Oprócz powyższych przesłanek Sąd bada także czy dokument przedłożony przez bank spełnia wynikające z przepisów prawa bankowego przesłanki ważności i skuteczności bankowego tytułu egzekucyjnego, a nadto inne wymogi, które dotyczą każdego tytułu egzekucyjnego.

Zatem należy uznać, iż w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu zakres kognicji sądu jest ograniczony do zbadania następujących kwestii: czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności, a także czy dokument przedłożony przez bank spełnia wynikające z przepisów prawa bankowego przesłanki ważności i skuteczności bankowego tytułu egzekucyjnego, a nadto inne wymogi, które dotyczą każdego tytułu egzekucyjnego (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie VI ACa 452/11 z dnia 12 października 2011 r., LEX nr 1101528).

W niniejszej sprawie Sąd Rejonowy prawidłowo zbadał wszystkie powyższe przesłanki, które pozwoliły mu na ocenę, iż przedłożonemu przez wierzyciela bankowemu tytułowi egzekucyjnemu można nadać klauzulę wykonalności.

Natomiast okoliczności podnoszone przez dłużnika w żaden sposób nie mają znaczenia w postępowaniu klauzulowym, albowiem nie dotyczą kwestii formalnych, a merytorycznych, których Sąd nie może badać w tym postępowaniu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. Sąd Okręgowy oddalił zażalenie dłużnika jako niezasadne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogumił Goraj,  Wojciech Borodziuk
Data wytworzenia informacji: