Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 685/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-10-15

Sygn. akt II Cz 685/13

POSTANOWIENIE

Dnia 15 października 2013 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny-Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Maria Leszczyńska

Sędziowie: SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 15 października 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym sprawy

sprawy z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. (...)w B.

z udziałem małżonka dłużniczki I. T.: D. T.

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2013 roku, sygn. akt XII Co 5729/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II Cz 685/13

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2013 r. oddalił wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. (...) w B., która żądała nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanemu przeciwko I. T. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 10 sierpnia 2012 r. sygn. akt I Nc 4756/ 12, także przeciwko małżonkowi dłużniczki D. T..

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd I instancji wskazał, że w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, badaniu podlega jedynie istnienie podstawa do nadania klauzuli wykonalności, a w szczególności czy przedłożony przez wierzyciela dokument jest tytułem egzekucyjnym, oraz czy wskazana przez wierzyciela osoba jest małżonkiem dłużnika, czy małżonkowie żyją we wspólności majątkowej, czy wierzytelność powstała za zgodą małżonka dłużnika oraz czy wierzyciel wykazał dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej.

Sąd uznał, że w niniejszej sprawie wierzyciel nie wykazał jednak powyższych okoliczności, a zwłaszcza nie wykazał dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużniczki I. T. - D. T.. Nie wykazał również, że zobowiązanie powstało przed dniem 20 stycznia 2005 r., zatem zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu obowiązującym w chwili orzekania w sprawie.

Ponadto Sąd Rejonowy zauważył, że z treści wniosku wynika, iż małżeństwo I. T. i D. T. zostało rozwiązane przez rozwód, zatem ustała wspólność majątkowa, a klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika można nadać wyłącznie wówczas, gdy wierzytelność powstała w czasie trwania wspólności ustawowej i dopóty, dopóki istnieje ta wspólność.

W związku z powyższym Sąd uznał, iż w rozpatrywanym przypadku nie zostały spełnione przesłanki nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, co skutkowało oddaleniem wniosku.

Zażalenie na to postanowienie złożył wnioskodawca zaskarżając je w całości, zarzucając Sądowi I instancji obrazę art. 787 kpc poprzez błędną interpretację oraz art. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Skarżący domagał się zmiany tego orzeczenia poprzez nadanie klauzuli wykonalności przeciwko D. T., ewentualnie o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania. Ponadto wnioskodawca domagał się zasądzenia na jego rzecz od małżonka dłużniczki zwrotu kosztów postępowania klauzulowego i zażaleniowego.

W uzasadnieniu skarżący podniósł, że Sąd I instancji winien uwzględnić jego wniosek na podstawie art. 13, 14 i 15 ustawy o własności lokali, które są przepisami szczególnymi względem art. 787 kpc. Z przepisów tych wynika, że właściciel lokalu ponosi wydatki związane z jego utrzymaniem oraz wydatki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. W ocenie skarżącego tymi przepisami ustawodawca zobowiązał właścicieli lokali do odpowiedzialności finansowej. Skarżący podkreślił, że D. T. jest właścicielem lokalu w równej części z I. T., wobec czego jest dłużnikiem Wspólnoty na równi ze swoją byłą żoną.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie wnioskodawcy nie jest zasadne.

Sąd I instancji słusznie uznał, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanemu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 10 sierpnia 2012 r. sygn. akt I Nc 4756/12 przeciwko dłużniczce I. T., także przeciwko jej małżonkowi D. T..

Jak trafnie zauważył Sąd Rejonowy w niniejszej sprawie nie zostało wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym, że stwierdzona tytułem wykonawczym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą D. T.. Ponadto z treści wniosku wynikało, że I. T. i D. T. nie są już małżeństwem, a co za tym idzie ustała istniejąca pomiędzy nimi wspólność majątkowa małżeńska, której istnienie jest warunkiem koniecznym nadania klauzuli wykonalności w trybie art. 787 kpc.

Odnośnie podniesionej przez skarżącego okoliczności, że I. T. i D. T. są współwłaścicielami mieszkania wchodzącego w skład Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. (...) w B., stwierdzić należy, że nie ma to znaczenia przy rozstrzyganiu o przedmiocie niniejszej sprawy. Wyjaśnić należy, że przy nadawaniu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika w trybie art. 787 kpc, kognicja sądu jest ograniczona wyłącznie do badania okoliczności wskazanych w tym przepisie, tj. czy wierzyciel przedłożył tytuł egzekucyjny, czy wskazana przez niego osoba nadal jest małżonkiem dłużnika i czy była nim już w chwili wydawania tego tytułu egzekucyjnego, czy małżonkowie żyją we wspólności majątkowej małżeńskiej oraz czy wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika na co przedstawiony jest dokument urzędowy lub prywatny. Natomiast wobec byłego małżonka będącego współwłaścicielem lokalu Wspólnota może dochodzić swoich roszczeń związanych z opłatami za lokal, wyłącznie poprzez wytoczenie mu odrębnego procesu o zapłatę.

W konsekwencji należy uznać, że Sąd Rejonowy prawidłowo przyjął, że nie zaistniały podstawy do nadania klauzuli wykonalności przeciwko D. T..

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc i art. 13 § 2 kpc oddalił zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność z oryginałem

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Leszczyńska,  Wojciech Borodziuk
Data wytworzenia informacji: