Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 640/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-10-21

Sygn. akt II Cz 640/14

POSTANOWIENIE

Dnia 21 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący - SSO Piotr Starosta

Sędziowie - SO Tomasz Adamski

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 21 października 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) S.A. we W.

przeciwko małżonce dłużnika J. K. B. K.

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce dłużnika

na skutek zażalenia B. K. na postanowienie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 29 stycznia 2014 r., sygn. akt I Co 3495/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

sygn. akt: II Cz 640/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, w sprawie z wniosku (...) S.A. w W. z udziałem B. K., nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 15 marca 2012 r. I Nc 614/12 wydanemu przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu przeciwko dłużnikowi J. K. także przeciwko małżonce dłużnika B. K., z ograniczeniem jej odpowiedzialności do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową (punkt 1) oraz zasądził od dłużników solidarnie na rzecz wierzyciela kwotę 127 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania (punkt 2).

W uzasadnieniu Sąd zwrócił uwagę na treść art. 787 k.p.c., po czym wskazał, że wnioskodawca wykazał fakt pozostawania uczestniczki w związku małżeńskim z dłużnikiem poprzez przedłożenie odpisu skróconego aktu małżeństwa.

Mając na uwadze powyższe Sąd Rejonowy na podstawie wskazanego przepisu orzekł jak w punkcie 1 sentencji postanowienia, zaś o kosztach postępowania orzekł na mocy art. 770 k.p.c.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył uczestniczka domagając się jego zmiany poprzez oddalenie wniosku. Zarzuciła ona Sądowi pierwszej instancji naruszenie art. 787 k.p.c. poprzez nadanie klauzuli wykonalności przeciwko jej jako małżonkowi dłużnika przy braku ku temu przesłanek, albowiem nigdy nie wyrażała zgody na zaciągnięcie przez męża zobowiązania, a wierzyciel nie wykazał tego faktu dokumentem. Wskazała, że niniejsze postanowienie zostało wydane bez uprzedniego jej przesłuchania, nadto, że nie otrzymała zawiadomienia o wydaniu postanowienia. Nadmieniła, że także dłużnikowi nie zostało skutecznie doręczone postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Zaskarżone postanowienie odpowiada prawu, jednakże z jego uzasadnienia nie sposób ustalić jakie okoliczności zadecydowały o tym, że art. 787 k.p.c. o aktualnej treści znalazł w sprawie zastosowanie. O wypełnieniu przesłanek z tego przepisu nie mógł przecież wyłącznie przesądzać przedłożony przez wnioskodawcę skrócony odpis aktu małżeństwa, który jako jedyny został wskazany w uzasadnieniu Sądu Rejonowego.

Warunkiem nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, także przeciwko jej małżonkowi, wedle art. 787 k.p.c., jest nie tylko pozostawanie przez małżonka dłużnika w związku małżeńskim, zarówno w chwili powstania wierzytelności, jak i w dacie nadania klauzuli, ale przede wszystkim wykazanie dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Dokument taki – poświadczony za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika powoda – znajduje się w aktach sprawy. Jak wynika z treści umowy o udzielenie kredytu z dnia 29 czerwca 2001 r. uczestniczka postępowania wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez współmałżonka – dłużnika powoda – kredytu w wysokości i na zasadach określonych w tej umowie, co potwierdziła podpisem /k.33-33v/. Zatem nie polegają na prawdzie jej twierdzenia, że nigdy nie wyrażała zgody na zaciągnięcie przez męża zobowiązania. Wskazany dokument wyraźnie temu przeczy. Wobec tego Sąd pierwszej instancji, pomimo że nie zwrócił uwagi w treści uzasadnienia zaskarżonego postanowienia na powyższą umowę, prawidłowo nadał klauzulę wykonalności także przeciwko małżonkowi dłużnika.

Co prawda umowa kredytowa została zawarta w 2001 r., jednakże tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi w postaci nakazu zapłaty został wydany w dniu 15 marca 2012 r., czyli już znacznie po dacie wejścia w życie art. 787 k.p.c. w aktualnym brzmieniu, co miało miejsce 20 stycznia 2005 r. Biorąc pod uwagę powyższe, a także fakt, iż uczestniczka wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez męża, zasadnym było zastosowanie tego przepisu w obowiązującej treści. Tym samym nie było podstaw do wysłuchania małżonka dłużnika przed nadaniem klauzuli wykonalności.

Nadto Sąd Okręgowy wskazuje, że w celu zachowania słusznych praw wierzyciela dłużnik zostaje poinformowany o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko jego osobie z momentem doręczenia mu przez komornika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Zatem dopiero z tą chwilą uzyskuje on wiedzę o wydaniu postanowienia w przedmiocie klauzuli i ma możliwość jego zaskarżenia (art. 795 § 2 k.p.c.).

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie jako niezasadne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Starosta,  Tomasz Adamski
Data wytworzenia informacji: