Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 603/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2013-11-15

Sygn. akt II Cz 603/13

POSTANOWIENIE

Dnia 15 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Piotr Starosta

Sędziowie SO Irena Dobosiewicz (spr)

SO Aurelia Pietrzak

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w B.

z udziałem D. T.

o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

na skutek zażalenia wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z

dnia 27 czerwca 2013r. sygn. akt XII Co 5090/13

postanawia :

oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

sygn.akt. II Cz 603/13

UZASADNIENIE

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy (...)w B. wniosła o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 13 grudnia 2010r. sygn.akt I Nc 15249/10 wydanemu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przeciwko I. T., także przeciwko małżonkowi dłużniczki – D. T..

Wnioskodawca wskazał, iż w toku prowadzonej egzekucji okazało się, że lokal mieszkaniowy będący przedmiotem egzekucji, stanowi majątek objęty wspólnością majątkową małżeńską dłużniczki i małżonka D. T..

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 czerwca 2013r. wniosek oddalił na podstawie art. 787 kpc a contrario.

Wskazał Sąd Rejonowy, że zgodnie z art. 787 kpc w brzmieniu obowiązującym od 20 stycznia 2005 r., tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową sąd bada czy istnieje podstawa do nadania klauzuli wykonalności, a w szczególności czy przedłożony przez wierzyciela dokument jest tytułem egzekucyjnym, oraz czy wskazana przez wierzyciela osoba jest małżonkiem dłużnika, czy małżonkowie żyją we wspólności majątkowej, czy wierzytelność powstała za zgodą małżonka dłużnika oraz czy wierzyciel wykazał dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej.

W niniejszej sprawie wierzyciel nie wykazał jednak powyższych okoliczności a zwłaszcza nie wykazał dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużniczki I. T.- D. T.. Nie wykazał również, że zobowiązanie powstało przed dniem 20 stycznia 2005r., zatem zastosowanie znajdą przepisu w brzmieniu obowiązującym w chwili powstania zobowiązania.

Wskazał też, iż z treści wniosku wynika, iż małżeństwo I. T. i D. T. zostało rozwiązane przez rozwód, zatem. ustała wspólność majątkowa. Klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika można zaś nadać, jeżeli wierzytelność powstała w czasie trwania wspólności ustawowej i dopóty, dopóki istnieje ta wspólność, (por. postanowienie SN z 8 czerwca 1967 r., I CZ 18/67, 1968. nr 2, poz. 22, z dnia 3 października 1973 IPZ 59/73, OSAPIKA 1975, nr 3, poz. 35, z dnia 12 kwietnia 1976 r. IV CZ 29/76, OSPCP 1977, nr 3, poz. 48).

W zażaleniu wnioskodawca wskazał, iż rzeczą Sądu było wzięcie pod uwagę przepisów art. 13,14 i 15 ustawy z 24 czerwca 1994r. o własności lokali, będących, zdaniem skarżącego przepisami szczególnymi do art. 787 kpc. Tym samym D. T., jako właściciel lokalu /co wynika z treści księgi wieczystej KW (...)/ jest także dłużnikiem Wspólnoty Mieszkaniowej.

Domagał się zmiany postanowienia i uwzględnienia wniosku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlegało oddaleniu.

Dla oceny zasadności wniosku Wspólnoty i późniejszego zażalenia bez znaczenia pozostaje fakt, iż dłużniczka I. T. i D. T. są właścicielami przedmiotowego lokalu.

Wynika to wprost z treści dołączonego do zażalenia odpisu księgi wieczystej Kw nr (...).

Także przywołane w zażaleniu przepisy ustawy o własności lokali nie miały w tej sprawie znaczenia.

Przedmiotem wniosku było nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu – także przeciwko małżonkowi dłużnika.

Reguluje tę kwestię przepis art. 787 kpc, trafnie przywołany przez Sąd Rejonowy.

Tytuł egzekucyjny tj. nakaz zapłaty został wydany w dniu 13 grudnia 2010r., a więc już po 20 stycznia 2005r. /po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 17 czerwca 2004r. o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. Nr 162, poz.1691/.

Wobec tego zastosowanie mają w sprawie przepisy kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym tą ustawą /art.5 ust.6 cyt. wyżej ustawy/, /por. postanowienie SN z dnia 17 maja 2007r., III CZP 44/07/.

A zatem w postępowaniu tym sąd jest zobowiązany do zbadania, czy małżonków łączy ustrój wspólności majątkowej, czy ustrój ten istniał w dniu 13 grudnia 2010r. tj. w dacie wydania nakazu zapłaty oraz czy pozostaje także w dacie postępowania klauzulowego. Jeżeli w tych datach małżeńska wspólność majątkowa już nie istniała, to wówczas przepis art. 787 kpc nie ma w ogóle zastosowania.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać należy, iż we wniosku skarżący wskazał, że co najmniej od kilku lat przed złożeniem tego wniosku dłużniczka jest po rozwodzie z mężem – D. T..

Wobec powyższego nie może być nadana klauzula wykonalności w trybie art. 788 kpc, gdyż przepis ten wyraźnie mówi o osobie pozostającej w związku małżeńskim i nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

Wobec powyższego zażalenie podlegało oddaleniu na mocy art. 385 kpc w zw. z art. 397§2 kpc i art. 13§2 kpc.

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność z oryginałem

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Starosta,  Aurelia Pietrzak
Data wytworzenia informacji: