Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 25/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-02-19

Sygn. akt II Cz 25/14

POSTANOWIENIE

Dnia 19 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Piotr Starosta

Sędziowie SO Aurelia Pietrzak

SO Irena Dobosiewicz

po rozpoznaniu w dniu lutego 19 lutego 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Banku (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko dłużnikom: M. N. (1), M. N. (2)

o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

na skutek zażalenia dłużniczki na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2013 roku, sygn. akt XII Co 5197/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Na oryginale właściwe podpisy

Sygn. akt II Cz 25/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 8 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nadał klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu (...) z dnia 13 maja 2013 roku wystawionemu przez Bank (...) spółkę akcyjną przeciwko M. N. (1), M. N. (2) – spadkobiercom dłużnika R. N., z tym ustaleniem, że do chwili działu spadku za dług spadkowy spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność solidarną, a do chwili działu spadku – każdy w ½ części. Sąd Rejonowy orzekł również o kosztach postępowania klauzulowego.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd I instancji wskazał, iż wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przeciwko M. N. (1)i M. N. (2)- spadkobiercom zmarłego dłużnika, wskazując iż przysługuje mu wymagalna wierzytelność wynikająca z czynności bankowej dokonanej przez zmarłego dłużnika, bezpośrednio z bankiem. Dołączył do wniosku kserokopię umowy pożyczki, akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, z którego wynika, że spadek po zmarłym R. N. nabyli M. N. (1) i M. N. (2), każde z nich w ½ części.

Sąd wskazał, iż zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U.2012.1376 ze zm) bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Ponadto podkreślił Sąd Rejonowy, iż bank jest uprawniony do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom dłużnika będącego osobą wymienioną w art. 97 ust. 1 ustawy prawo bankowe, a zakres kognicji sądu w tym postępowaniu zakreśla art. 786 2 k.p.c. Podlega jednak dodatkowo badaniu czy osoby wymienione w bankowym tytule egzekucyjnym jako spadkobiercy dłużnika banku są rzeczywiście jego spadkobiercami.

Sąd wskazał, iż w myśl art. 786 2 § 1 kpc w postępowaniu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności sąd bada, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności.

Bankowy tytuł egzekucyjny przedstawiony przez wierzyciela czynił zadość wymogom art. 96 ust. 2 prawa bankowego oraz 97 ust. 2 ustawy. Wnioskodawca wykazał także, iż dłużnicy są spadkobiercami dłużnika R. N..

Sąd Rejonowy wskazał również, iż stosownie do treści art. 1034 § 1 k.c. spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie do chwili działu spadku.

Mając na uwadze powyższe Sąd Rejonowy nadał bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności na podstawie art. 781 § 2 k.p.c. w zw. z art. 96 i 97 prawa bankowego w zw. z art. 788 § 1 k.p.c. w zw. z art. 1034 k.c. orzekł również o kosztach postępowania.

Na powyższe postanowienie zażalenie wniosła dłużniczka M. N. (1) dłużnik. W uzasadnieniu skarżąca wskazała, iż kredyt był ubezpieczony, ona zaś nabywając spadek nie wiedziała o zaciągniętym kredycie, ani też nie wyrażała mężowi zgody na jego zaciągnięcie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne i w związku z tym podlegało oddaleniu.

Należy podkreślić, iż w postępowaniu toczącym się na skutek wniosku o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności kognicja sądu ma bardzo ograniczony charakter. Sąd ten, zgodnie z treścią art. 786 2 § 1 kpc ogranicza się wyłącznie do badania, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności. Dodatkowo w razie nadawania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przeciwko spadkobiercom dłużnika banku, sąd zobligowany jest do zbadania, czy osoby wymienione w tytule są rzeczywiście spadkobiercami zmarłego dłużnika.

Z tego względu zarzuty podniesione przez skarżącą w treści zażalenia nie podważają trafności postanowienia Sądu I instancji. W niniejszym postępowaniu zarówno Sąd I jak i II instancji nie ma bowiem możliwości badania zarzutów merytorycznych.

Sąd Rejonowy dokonał przy tym prawidłowej interpretacji i zastosowania przepisu art. 786 2 § 1 kpc oraz przepisów art. 96 i 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, trafnie uznając, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki nadania klauzuli wykonalności przedłożonemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu.

Wymogi formalne jakie powinien spełniać bankowy tytuł egzekucyjny określone zostały w art. 96 ust. 2 ustawy. W myśl tego przepisu w bankowym tytule egzekucyjnym należy oznaczyć bank, który go wystawił i na rzecz którego egzekucja ma być prowadzona, dłużnika zobowiązanego do zapłaty, wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności, datę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, jak również oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia, oraz wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia. Bankowy tytuł egzekucyjny należy opatrzyć pieczęcią banku wystawiającego tytuł oraz podpisami osób uprawnionych do działania w imieniu banku.

Zgodnie zaś z treścią art. 97 ust. 2 ustawy oświadczenie, o poddaniu się egzekucji powinno określać kwotę zadłużenia, do której bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, oraz termin, do którego bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności.

Przesądzona została, jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy, możliwość nadania klauzuli bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przeciwko spadkobiercom dłużnika będącego osobą wymienioną w art. 97 ust. 1 ustawy.

Analiza treści bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego w dniu 13 maja 2013 roku prowadzi do wniosku, iż spełnia on wszystkie wymogi wskazane w cytowanych wyżej przepisach. Sąd Rejonowy doszedł do zasadnego wniosku, iż w niniejszej sprawie dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji odpowiadające wymogom określonym w przepisach prawa bankowego. Określa ono bowiem zarówno kwotę, do jakiej bankowy tytuł egzekucyjny może zostać wystawiony, jak również termin, w którym bank może zwrócić się do sądu z wnioskiem o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności.

Ponadto roszczenie, którego dotyczy przedmiotowy bankowy tytuł egzekucyjny wynika z umowy pożyczki pomiędzy wierzycielem Bank (...) S.A. a dłużnikiem. Umowa powyższa jest niewątpliwie czynnością bankową dokonaną bezpośrednio z bankiem w rozumieniu art. 786 2 § 1 kpc.

Również dokument załączony przez wnioskodawcę w postaci aktu poświadczenia dziedziczenia pozwolił na pozytywną weryfikację okoliczności, iż dłużnicy wymienieni w tytule są spadkobiercami dłużnika banku.

Z uwagi na powyższe względy oraz fakt, iż sporządzony przez wierzyciela bankowy tytuł egzekucyjny odpowiada wymogom przewidzianym w art. 96 i art. 97 prawa bankowego Sąd I instancji zasadnie uwzględnił wniosek i nadał temu tytułowi klauzulę wykonalności.

Mając powyższe okoliczności na względzie Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc. oddalił zażalenie jako niezasadne.

Na oryginale właściwe podpisy

Za zgodność z oryginałem

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Wolsztyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Starosta,  Aurelia Pietrzak ,  Irena Dobosiewicz
Data wytworzenia informacji: