Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 932/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2017-02-28

Sygn. akt V GC 932/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 lutego 2017 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Marianna Grzyb

Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Trzeciak

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

Przedsiębiorstwa (...) Spółki z o.o. w J. (nr KRS (...))

przeciwko

(...) Sp. z o.o. w O.

(nr KRS (...))

o zapłatę 31.237,92 zł

orzeka:

1.  zasądza od pozwanej (...) Spółki z o.o. w O. na rzecz powoda „ Przedsiębiorstwa (...) Spółki z o.o. w J. kwotę 31.237,92 zł (trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) z ustawowymi odsetkami od dnia 01.09.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01.01.2016 roku do dnia zapłaty;

2.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 6.379,00 zł, w tym kwotę 4.800,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

SSR Marianna Grzyb

UZASADNIENE

Powódka „ PRZEDSIĘBIORSTWO (...)” Sp. z o.o. w J., w pozwie skierowanym przeciwko (...) Sp. z o.o. w O., wniosła o zasądzenie od pozwanej kwoty 31237,92 zł wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 01.09.2015 r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu swojego żądania powódka podała, że w ramach zawartej z pozwaną umowy świadczyła na jej rzecz usługę polegającą na sukcesywnym odbiorze, wywozie i unieszkodliwianiu stężonych ścieków. Odbiór odpadów następował w siedzibie pozwanego. Powódka wykonywała na rzecz pozwanego szereg usług, za które otrzymywała umówioną zapłatę. Nie otrzymała jednak zapłaty za usługi, które zostały uwzględnione w fakturze VAT nr (...) z dnia 31.07.2015 r. na kwotę 31237,92 zł, z terminem płatności do dnia 30.08.2015 r. Pozwana nie kwestionowała jakości wykonania usługi.

W dniu 17 października 2016 r. został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W ustawowym terminie pozwana wniosła sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty, a w nim o oddalenie powództwa w całości oraz zwrotu kosztów procesu.

Pozwana nie uzasadniła swojego stanowiska w sprawie. Wniosła jedynie o skierowanie stron do mediacji celem ugodowego załatwienia sprawy.

W odpowiedzi na sprzeciw powódka nie wyraziła zgody na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, gdyż w jej ocenie miałoby to służyć jedynie przedłużeniu postępowania. Pozwana otrzymała przedsądowe wezwanie do zapłaty, które było próbą polubownego rozwiązania sporu, a mimo to nie podjęła żadnych rozmów celem uniknięcia sporu sądowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony są przedsiębiorcami.

(dowód: odpis KRS powódki – k. 7-13, odpis KRS pozwanej – k. 14-19)

W 01.02.2013 r. strony zawarły umowę nr (...), której przedmiotem był:

sukcesywny odbiór, wywóz i unieszkodliwienie przez powódkę:

- stężonych ścieków o dużej zawartości zawiesiny, ekstraktu eterowego (związki tłuszczowe) i o podwyższonej zawartości biogenów;

- oraz zagęszczonego osadu ściekowego o kodzie 02 05 02

z podczyszczalni ścieków zleceniodawcy w(...) Sp. z o.o. w O., przy ul. (...).

Zgodnie z § 4 przedmiotowej umowy potwierdzenie odbioru ścieków stężonych i osadów ściekowych odbywać się miało każdorazowo na podstawie kwitu wagowego po zważeniu na wadze towarowej w bramie wjazdowej (przyjęto, że 1000 kg odpowiada 1 m3) przy portierni w (...) Sp. z o.o. w O. oraz karty przekazania odpadów, jako potwierdzenia prawidłowego zagospodarowania osadu ściekowego.

Z kolei w § 5 w/w umowy uzgodniono, że cena jednostkowa ścieków stężonych i osadów wynosić będzie 70,00 zł / m3 + VAT. Należność za wykonaną usługę zleceniodawca zobowiązał się zapłacić przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

(dowód: umowa nr (...) z dnia 01.02.2013 r. – k. 20-21)

W dniu 09.06.2015 r. strony zawarły aneks do umowy nr (...) z dnia 01.02.2013 r., na mocy którego ustaliły m.in., że odbiór ścieków stężonych i osadów będzie się odbywał pojazdami asenizacyjnymi o pojemności min. 25 m3 wg ustalonego przez obie strony harmonogramu wywozów, przy założeniu, że wywozy mogą być realizowane we wtorki i piątki (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w ilości maksymalnie 60 m3 na dzień. Jednocześnie strony uzgodniły, że cena jednostkowa wywozu ścieków stężonych i osadów będzie wynosiła 100 zł / m3 + VAT. Ponadto usługi wywozu będą fakturowane dwukrotnie w ciągu miesiąca, tj. wywozy realizowane od 1 do 15 dnia miesiąca fakturowane będą 15 dnia miesiąca, zaś wywozy od 16 dnia miesiąca fakturowane będą ostatniego dnia miesiąca.

(dowód: aneks do umowy nr (...) z dnia 01.02.2013 r. – k.22-23)

Powódka wykonywała przedmiotową usługę. Odbiór stężonych ścieków oraz zagęszczonego osadu ściekowego od pozwanej był za każdym razem potwierdzany dokumentem „potwierdzenie wykonania usługi”, który był podpisywany przez zleceniodawcę oraz pracownika zleceniobiorcy.

(dowód: potwierdzenie wykonania usługi – k. 25-27)

W dniu 31.07.2015 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanego fakturę VAT nr (...), tytułem „wywóz i unieszkodliwienie ścieków stężonych o dużej zawartości zawiesiny – usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, w ilości 289,24 m3, na kwotę 31237,92 zł brutto, z terminem płatności do dnia 30.08.2015 r. Na w/w fakturze widnieje stempel pozwanej.

(dowód: faktura VAT nr (...) – k. 24)

Pismem opatrzonym datą 16.09.2015 r., powódka zwróciła się do pozwanej z prośbą o zapłatę łącznej kwoty 82143,25 zł, w tym kwoty 31237,92 zł z tytułu nie zapłaconej faktury VAT nr (...) wraz z odsetkami w wysokości 109,55 zł.

(dowód: pismo z dnia 16.09.2015 r. – k. 28)

Pismem opatrzonym datą 06.11.2015 r., powódka wezwała pozwaną do dobrowolnego dokonania zapłaty łącznej kwoty 83055,23 zł, w tym kwoty 31237,92 zł z tytułu nie zapłaconej faktury VAT nr (...) wraz z odsetkami w wysokości 458,73 zł. W/w pismo zostało odebrane przez pozwaną w dniu 12.11.2015 r.

(dowód: pismo z dnia 06.11.2015 r. – k. 29, potwierdzenie odbioru – k. 30-31)

Pismem opatrzonym datą 22.01.2016 r., powódka wezwała pozwaną do niezwłocznej zapłaty łącznej kwoty 84432,16 zł, w tym kwoty 31237,92 zł z tytułu nie zapłaconej faktury VAT nr (...) wraz z odsetkami w wysokości 985,92 zł. W/w pismo zostało odebrane przez pozwaną w dniu 28.01.2016 r.

(dowód: pismo z dnia 22.01.2016 r. – k. 32, potwierdzenie odbioru – k. 33-34)

Pismem opatrzonym datą 21.06.2016 r., zatytułowanym „ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty” pełnomocnik powódki wezwał pozwaną do zapłaty łącznej kwoty 81587,52 zł, w tym kwoty 31237,92 zł z tytułu nie zapłaconej faktury VAT nr (...) z dnia 31.07.2015 r. wraz z odsetkami ustawowymi. W/w pismo zostało odebrane przez pozwaną w dniu 23.06.2016 r.

(dowód: pismo z dnia 21.06.2016 r. – k. 35, potwierdzenie odbioru – k. 36)

Sąd zważył, co następuje:

Roszczenie powódki zasługuje na uwzględnienie w całości.

Poza sporem jest okoliczność zawarcia przez strony umowy o świadczenie usług, w której strony ustaliły m.in. wysokość wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 353 1 k.c. w Polsce obowiązuje swoboda umów. Zgodnie z tą zasadą podmioty prawa cywilnego mogą zawierać umowy o dowolnej treści.

Stosownie do brzmienia art. 750 k.c. do umów o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Przepis art. 750 k.c. reguluje reżim prawny umów, które łącznie spełniają dwie przesłanki: są umowami o świadczenie usług i jednocześnie nie są uregulowane innymi przepisami. Jest to bardzo rozległa kategoria umów, odgrywających w warunkach gospodarki wolnorynkowej istotne znaczenie praktyczne.

Zakres zastosowania art. 750 k.c. jest bardzo szeroki z uwagi na określenie przedmiotu umów, których dotyczy. Pojęcie usług jest bowiem bardzo pojemne i obejmuje wykonywanie lub wykonanie czynności dla innej osoby (innych osób) i w jej interesie.

Zgodnie z art. 750 k.c. do umów o świadczenie usług polegających na wykonaniu czynności faktycznych, nieuregulowanych innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Odpowiednie stosowanie przepisów oznacza konieczność uwzględnienia specyfiki danej umowy i polega na tym, że niektóre z przepisów znajdują zastosowanie wprost, inne z modyfikacjami, a inne ewentualnie nie znajdą w ogóle zastosowania. Spośród przepisów o zleceniu do umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 750 k.c., znajduje wprost zastosowanie m. in. art. 735 k.c. dotyczący zasad odpłatności.

Podnieść należy, że pozwana w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów procesu. Jednakże w żaden sposób nie uzasadniła swojego stanowiska w sprawie. Wniosła ona jedynie o skierowanie stron do mediacji celem ugodowego załatwienia sprawy, na co powódka nie wyraziła zgody, gdyż wcześniejsze próby polubownego rozwiązania sporu okazały się bezskuteczne. Ponadto na rozprawie w dniu 28.02.2017 r. w imieniu pozwanej również nikt się nie stawił.

Wskazać należy, że powódka, „ PRZEDSIĘBIORSTWO (...)” Sp. z o.o. w J., wykazała w przedmiotowym postępowaniu, iż zawarła z pozwaną, (...) Sp. z o.o. w O., w dniu 01.02.2013 r. umowę nr (...), której przedmiotem było:

sukcesywny odbiór, wywóz i unieszkodliwienie przez powódkę:

- stężonych ścieków o dużej zawartości zawiesiny, ekstraktu eterowego (związki tłuszczowe) i o podwyższonej zawartości biogenów;

- oraz zagęszczonego osadu ściekowego o kodzie 02 05 02 z podczyszczalni ścieków zleceniodawcy w(...) Sp. z o.o. w O., przy ul. (...).

Powódka wykazała również, iż wykonywała przedmiotową usługę. Odbiór stężonych ścieków oraz zagęszczonego osadu ściekowego od pozwanej był za każdym razem potwierdzany dokumentem „potwierdzenie wykonania usługi”, który był podpisywany przez zleceniodawcę oraz pracownika zleceniobiorcy.

W dniu 31.07.2015 r. powódka wystawiła na rzecz pozwanego fakturę VAT nr (...), tytułem „wywóz i unieszkodliwienie ścieków stężonych o dużej zawartości zawiesiny – usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków”, w ilości 289,24 m3, na kwotę 31237,92 zł brutto, z terminem płatności do dnia 30.08.2015 r. Na w/w fakturze widnieje stempel pozwanej.

Jak już wyżej wskazano pozwana nie zakwestionowała w przedmiotowym postępowaniu ani jakości wykonanej przez powódkę usługi, ani też wysokości zawartego w fakturze VAT nr (...) wynagrodzenia.

Należy podkreślić, iż obie strony są przedsiębiorcami i winny zachować należytą dbałość o własne interesy. Zatem pozwana wnosząc o oddalenie powództwa w całości zobowiązana była wykazać niezasadność roszczenia powódki, tj. wskazać właściwe okoliczności faktyczne oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

Natomiast powódka w całości udowodniła, że w okresie od dnia 16.07.2015 r. do dnia 31.07.2015 r. wykonywała dla pozwanej usługę, polegającą na wywozie i unieszkodliwienie ścieków stężonych o dużej zawartości zawiesiny – usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Za wykonaną usługę wystawiła na rzecz pozwanej fakturę VAT nr (...), na kwotę 31237,92 zł brutto, z terminem płatności do dnia 30.08.2015 r. Jednocześnie kilkakrotnie wysyłała do pozwanej pisma wzywające do zapłaty. Należy podkreślić, że pozwana w żaden sposób się do tych pism nie ustosunkowała, nie zakwestionowała jakości wykonanej usługi, wysokości wynagrodzenia, jak również nie zwróciła powódce przedmiotowej faktury.

Dlatego też Sąd na podstawie art. 735 § 1 k.c. w zw. z art. 750 k.c. uznał, że powódce należy się wynagrodzenie w umówionej wysokości, tj. kwota 31237,92 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty.

Podstawę rozstrzygnięcia w zakresie odsetek stanowił art. 481 § 1 k.c., zgodnie z którym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry ustalona, należą się odsetki ustawowe (§ 2 art. 481 k.c.).

Koszty postępowania powinna ponieść w całości na podstawie art. 98 k.p.c. przegrywająca proces strona pozwana (...) Sp. z o.o. w O.

Zgodnie z powołanym przepisem strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Przepis ten wyraża jedną z dwóch podstawowych zasad dotyczących rozstrzygania o kosztach procesu, tj. zasadę odpowiedzialności za wynik procesu, zgodnie z którą strona przegrywająca (merytorycznie albo formalnie i niezależnie od tego czy ponosi winę w prowadzeniu procesu) zobowiązana jest zwrócić swemu przeciwnikowi poniesione przez niego koszty procesu (por. m.in. uchwała składu siedmiu sędziów SN – zasada prawna z dnia 23.06.1951 r. – C 67/51, OSN(C) 1951, nr 3, poz. 63; orzeczenie SN z dnia 27.08.1962 r. – II CZ 103/62, OSNC 1963, nr 7-8, poz. 171; postanowienie SN z dnia 10.09.1963 r. I CZ97/63, OSNC 1964, nr 4, poz. 85).

Z powyższych przyczyn orzeczono jak w wyroku.

SSR Marianna Grzyb

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Marianna Grzyb
Data wytworzenia informacji: