Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 907/19 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2021-01-22

Sygn. akt V GC 907/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

Protokolant: sekr. sądowy Monika Grodzka

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2021 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

M. G. NIP: (...)

przeciwko

Z. B. NIP: (...)

o zapłatę 32 193,00 zł

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego Z. B. na rzecz powoda M. G. kwotę 28 193,76 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty w 27 822,34 zł od dnia 29 lipca 2020 roku do dnia zapłaty;

oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 198,78 zł od dnia
29 listopada 2019 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5 227,00 zł, w tym kwotę 3 600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sędzia

Rafał Rogiński

Sygn. akt V GC 907/19 upr

UZASADNIENIE

Powód M. G. w pozwie skierowanym przeciwko Z. B. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego kwoty
32 192,76 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty
31 822,34 zł od dnia 17 września 2019 r. do dnia zapłaty oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wysokości określonej w art 481 § 2 k.c. od kwot: 171,64 zł od dnia 25 sierpnia 2019 r. do dnia zapłaty i 198,78 zł od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztów procesu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Pozwany zakupił u powoda towar w postaci pszenżyta i żyta. Towar został dostarczony pozwanemu, który zapłacił za niego tylko część należności ( kwotę
10 000 zł ).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: dokumentów PZ k 10-12, faktur k 13, potwierdzenia wykonanej operacji k 16, wezwania do zapłaty k 17, wezwania do podjęcia mediacji k 18, faktów wskazanych w pozwie, których pozwany nie zakwestionował.

Sąd zważył co następuje.

Powództwo po częściowym umorzeniu postępowania zasługiwało na uwzględnienie w przeważającej części.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że strony zawarły umowę sprzedaży.

Na podstawie art 535 kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz,
a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie był bezsporny. Pozwany nie zakwestionował roszczenia powoda i nie złożył odpowiedzi na pozew. Na rozprawie
w dniu 03 lipca 2020 r. pozwany oświadczył, że widzi możliwość zawarcia ugody
a następnie w dniu 28 lipca 2020 r. częściowo uregulował swoje zobowiązanie. Dlatego powództwo po umorzeniu w zakresie wpłaconej przez pozwanego kwoty zostało uwzględnione w przeważającej części.

Powództwo zostało oddalone tylko w zakresie żądanie przez powoda odsetek od kwoty stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności ( odsetki od kwoty 171,64 zł ). W ocenie Sądu przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dają możliwość zasądzenia od pozwanego tylko kwoty stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności a żądanie odsetek od tej kwoty jest niedopuszczalne. Podobne stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 26 stycznia 2018 r. wydanym w sprawie Sygn. akt XIII Ga 649/17.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Na koszty procesu w sprawie, poniesione przez stronę powodową składają się: opłata od pozwu w wysokości 1610,00 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł, i wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 3 600,00 zł.

Sędzia Rafał Rogiński

ZARZĄDZENIE

-(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: