Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 784/19 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2020-09-22

Sygn. akt V GC 784/19 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 września 2020 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

Protokolant: sekr. sądowy Monika Grodzka

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2020 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

(...) Spółka Akcyjna w M. KRS: (...)

przeciwko

M. B. NIP: (...)

o zapłatę 12 252,03 zł

orzeka:

oddala powództwo w całości

Sędzia

Rafał Rogiński

Sygn. akt V GC 784/19 upr

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w M.
w pozwie skierowanym przeciwko M. B. domagał się zasądzenia od pozwanego łącznej kwoty 12 252,03 zł wraz z odsetkami za opóźnienie
w transakcjach handlowych od kwot: 8 948,25 zł i 3 303,78 zł od dnia 08 grudnia
2018 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu.
W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że dostarczał pozwanemu towar, za który pozwany nie dokonał płatności w oznaczonych terminach.

W dniu 04 września 2019 r. wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu. Od nakazu zapłaty pozwany złożył sprzeciw wnosząc o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany podniósł zarzut nieudowodnienia istnienia roszczenia jaki i jego wysokości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

Powód na podstawie zawartej umowy dostarczał firmie (...) Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w B. towar w postaci betonu, podsypki
i stabilizacji. Pozwany był podwykonawcą firmy (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B.. Współpraca pomiędzy powodem a firma (...) odbywała się w taki sposób, że towar był wydawany podmiotom wskazanym przez firmę (...) przyjeżdżającym po jego odbiór bezpośrednio do powoda. Jednym z takich podmiotów był pozwany. Pozwany lub jego pracownicy kilka razy przyjechali do powoda i odebrali wydany im towar. Po wydaniu towaru wystawione zostały dokumenty wz, w których jako klient został wskazany (...). W fakturach jako nabywca towaru został wskazany pozwany.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: faktur k 16-19, 43-44, dokumentów wz k 20-42, 45-48, ostatecznego wezwania do zapłaty k 49, zeznań świadków: M. S. k 92-93, P. J.
k 93, T. H. k 94, R. M. 94-95.

Sąd zważył co następuje.

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie i należało je oddalić.

Na podstawie art 535 k.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Zdaniem Sądu aby zawarta została jakakolwiek umowa, to jej strony muszą złożyć zgodnie oświadczenia woli i ustalić essentialia negoti dokonanej czynności prawnej.

W ocenie Sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdza, że pozwany odebrał od powoda towar ale nie odbywało się to w ramach łączącej strony umowy lecz pozwany był odbiorcą towaru zamówionego przez inny podmiot - firmę (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B.. Strony nigdy nie złożyły zgodnego oświadczenia woli w jakiejkolwiek formie, więc w praktyce nigdy nie doszło do zawarcia między nimi żadnej umowy. Potwierdzeniem tej okoliczności są wystawione dokumenty wz, w których jako klient został oznaczony (...) oraz zeznania świadków, którzy uznawali pozwanego za podwykonawcę lub nawet pracownika firmy (...).

W ocenie sądu zeznania świadków są wiarygodne, wzajemnie się uzupełniają
i znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym.

Zdaniem Sądu nie można uznać, że doszło do zawarcia między powodem
a pozwanym umowy a pozwany wykonywał jedynie czynności faktyczne w postaci odbioru towaru zamówionego przez inny podmiot. Dlatego nie można przypisać pozwanemu obowiązku zapłaty za wydany mu towar.

Z tego powodu powództwo zostało oddalone.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Ponieważ powództwo zostało oddalone to całość kosztów postępowania ponosi strona powodowa.

Sędzia Rafał Rogiński

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

14.10.2020 Sędzia Rafał Rogiński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: