Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 736/19 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2020-12-15

Sygn. akt V GC 736/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 grudnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

Protokolant: sekr. sądowy Monika Grodzka

po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2020 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

M. K. NIP: (...)

przeciwko

(...) Spółka Akcyjna w W.
KRS: (...)

o zapłatę 2 900,00 zł

orzeka:

1.  oddala powództwo;

2.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1 900,00 zł, w tym kwotę 900,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego;

3.  nakazuje pobrać od powoda M. K. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrołęce kwotę 185,04 zł (sto osiemdziesiąt pięć złotych cztery grosze) tytułem zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo ze środków budżetowych.

Sędzia

Rafał Rogiński

Sygn. akt V GC 736/20

UZASADNIENIE

Powód M. K. w pozwie wniesionym przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 2 900,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2017 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 09 sierpnia 2017 r. doszło
do kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzeniu uległ pojazd marki (...) o nr rej. (...). Sprawca zdarzenia miał zawartą z pozwanym umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W czasie procesu likwidacji szkody powód wykonał na rzecz poszkodowanego usługę usunięcia pojazdu z drogi.

Poszkodowany dokonał cesji wierzytelności przysługujących mu wobec pozwanego.

W dniu 26 sierpnia 2019 r. wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu.

Od nakazu zapłaty pozwany złożył sprzeciw wnosząc o oddalenie powództwa
w całości oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany zarzucił naruszenie zasady minimalizacji skutków szkody wskazując, że koszty załadunku, rozładunku, dojazdu oraz holowania wskazane przez stronę powodową są wygórowane i nieadekwatne do rynkowych realiów usług holowniczych pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 08 sierpnia 2017 r. doszło kolizji drogowej, w wyniku której uszkodzeniu uległ pojazd marki (...) o nr rej. (...). Sprawca zdarzenia miał zawartą z pozwanym umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Szkodę zgłoszono pozwanemu, który zarejestrował ją pod numerem (...). W czasie procesu likwidacji szkody powód wykonał na rzecz poszkodowanego usługę usunięcia pojazdu z drogi.

W dniu 08 sierpnia 2017 r. działający w imieniu poszkodowanego pracownik zawarł z powodem umowę cesji wierzytelności przysługującej poszkodowanemu
z tytułu szkody o nr (...) z dnia 08 sierpnia 2017 r. powstałej w D. (...) gdzie uszkodzeniu uległ jego pojazd marki (...) nr rej. (...).

Za wykonaną usługę powód wystawił fakturę VAT (...) na kwotę
3 600,00 zł. netto – 4 428,00 zł. brutto.

Decyzją z dnia 09 sierpnia 2017 r. pozwany zawiadomił powoda o przyznaniu odszkodowania w kwocie 700,00 zł.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: Umowy Zlecenia k 6, umowy cesji k 7, oświadczenia k 8, faktury k 9, decyzji pozwanego k 10 zeznań powoda k 44-45, akt szkody na płycie CD k 31.

Sąd zważył co następuje

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie z następujących przyczyn

Pozwany nie kwestionował co do zasady swojej odpowiedzialności związanej
z przedmiotową szkodą ani konieczności holowania uszkodzonego pojazdu. Sporna była wysokość wynagrodzenia za wykonaną przez powoda usługę.

Na podstawie art. 822 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152 ze zm.) obowiązkowym ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Z art.34 ust.1 i art.36 ust. 1 w/w ustawy wynika, że odszkodowanie, które zakład ubezpieczeń, w ramach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zobowiązany jest wypłacić poszkodowanemu, ustala się w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, jeżeli są oni zobowiązani do odszkodowania za szkodę wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu.

Stosownie do art. 361 § 1 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

W ocenie Sądu pozwany wykazał, że poszkodowany naruszył ciążący na nim obowiązek minimalizacji szkody.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że po kolizji niezbędne było holowanie uszkodzonej naczepy czego żadne ze stron nie podważała. Przeprowadzony dowód w postaci opinii biegłego, która na wniosek powoda została uzupełniona wskazuje jednak, że stawki jakie zastosował powód za wykonaną usługę nie odpowiadały stawkom rynkowym i były zawyżone. W ocenie Sądu opinie biegłego są rzeczowe, wyczerpujące więc nie było potrzeby przeprowadzenia kolejnego dowodu z opinii innego biegłego. Zdaniem Sądu sam fakt, że treść opinii jest niekorzystna dla strony nie daje podstaw do powoływania kolejnych dowodów z opinii biegłego.

Z uwagi na wszystkie przedstawione wyżej okoliczności po przeanalizowaniu całego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Sąd uznał, że koszty związane ze zrealizowaną przez powoda usługą nie odpowiadały kosztom rynkowym za usługi holowania i dlatego powództwo zostało oddalone.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Powód jako strona przegrywająca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów postępowania. Na koszty procesu w sprawie, poniesione przez stronę pozwaną składają się: wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 900,00 zł. oraz uiszczona zaliczka w poczet wynagrodzenia biegłego w wysokości 1 000,00 zł. Powód został obciążony również kwotą w wysokości 185,04 zł poniesiona tymczasowo ze środków budżetowych.

Sędzia Rafał Rogiński

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: