Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 687/19 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2020-12-15

Sygn. akt V GC 687/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 grudnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

Protokolant: sekr. sądowy Monika Grodzka

po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2020 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

W. B. NIP: (...)

przeciwko

(...) Spółka Akcyjna w Ł. KRS: (...)

o zapłatę 16 591,10 zł

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna
w Ł. na rzecz powoda W. B. kwotę 16 591,10 zł (szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy) wraz
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot:

- 16 491,10 zł od dnia 30 marca 2019 roku do dnia zapłaty;

- 100,00 zł od dnia 25 maja 2019 roku do dnia zapłaty;

2.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5 337,00 zł, w tym kwotę 3 600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego;

3.  nakazuje zwrócić powodowi W. B. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrołęce kwotę 110,00 zł (sto dziesięć złotych) tytułem zwrotu części niewykorzystanej zaliczki uiszczonej w poczet wynagrodzenia biegłego.

Sędzia

Rafał Rogiński

Sygn. akt V GC 687/19

UZASADNIENIE

Powód W. B. domagał się zasądzenia na jego rzecz od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. kwoty
16 591,10 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 16 491,10 zł od dnia 30 marca 2019 r. do dnia zapłaty i od kwoty 100,00 zł od dnia 25 maja 2019 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 26 lutego 2019 r. doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego uszkodzony został pojazd marki (...)
o nr rej. (...) będący własnością S. A.. Sprawca zdarzenia miał zawartą z pozwanym umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pozwany tytułem szkody wypłacił poszkodowanemu kwotę 19 285,25 zł.

Poszkodowana na podstawie zawartych z powodem umów cesji przeniósł na powoda swoje wierzytelności wobec pozwanego.

W dniu 24 lipca 2019 r. wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu.

Od nakazu zapłaty pozwany złożył sprzeciw wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.
W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany argumentował, że wypłacone odszkodowanie odpowiada wysokości szkody powstałej w uszkodzonym pojeździe i jest wystarczające do prawidłowej naprawy pojazdu. Ponadto pozwany zakwestionował dołączoną do pozwu kalkulację naprawy i żądanie powoda w zakresie zasądzenia na jego rzecz kwoty 100,00 zł tytułem zwrotu kosztów sporządzenia prywatnej ekspertyzy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 26 lutego 2019 r. doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego uszkodzeniu uległ pojazd marki (...) nr rej. (...) będący własnością S. A.. Sprawca zdarzenia miał zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z pozwanym. Szkoda została zgłoszona (...) S.A. który likwidował ją w imieniu pozwanego. Poszkodowanemu została wypłacona kwota w wysokości 19 285, 25 zł.

Poszkodowany ( cedent ) w dniu 10 maja 2019 r. zawarł z (...) Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w P. ( cesjonariusz ) umowę cesji, na podstawie której cedent przelał na cesjonariusza wszelkie swoje wierzytelności, w tym przyszłe z tytułu szkody o numerze (...) na pojeździe marki (...) o numerze rejestracyjnym (...). W dniu 15 maja 2019 r. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
w P. na podstawie umowy cesji wierzytelności przelał nabytą wierzytelność na rzecz powoda.

Przedsądowym wezwaniem do zapłaty powód wezwał pozwanego do zapłaty łącznej kwoty 16 591,10 zł. Do wezwania dołączona została opinia techniczna, której sporządzenie kosztowało powoda 100,00 zł.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: pisma (...) S.A. z dnia 27 marca 2019 r. k 10; umowy cesji wierzytelności k 11; umowy cesji wierzytelności k 12, przedsądowego wezwania do zapłaty z załącznikami k 13-21; faktury k 22, akt szkody na płycie CD k 37, k 43, okoliczności wskazanych w pozwie których strona pozwana nie zakwestionowała.

Sąd zważył co następuje

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości

W przedmiotowej sprawie sporna była kwota należna powodowi z tytułu naprawienia szkody powstałej w wyniku kolizji drogowej oraz obowiązek poniesienia kosztów sporządzonej kalkulacji naprawy.

Na podstawie art. 822 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Na podstawie art 361 § 1 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152 ze zm.) obowiązkowym ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Z art.34 ust.1 i art.36 ust. 1 w/w ustawy wynika, że odszkodowanie, które zakład ubezpieczeń, w ramach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zobowiązany jest wypłacić poszkodowanemu, ustala się w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, jeżeli są oni zobowiązani do odszkodowania za szkodę wyrządzoną
w związku z ruchem tego pojazdu.

W niniejszej sprawie poza sporem pozostawała sama odpowiedzialność pozwanego za sprawcę szkody. Pozwany w złożonym sprzeciwie argumentował,
że wypłacone poszkodowanemu odszkodowanie umożliwiało naprawę pojazdu
i kwestionował koszty prywatnej ekspertyzy.

W ocenie Sądu należne poszkodowanemu odszkodowanie powinno odpowiadać niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom naprawy pojazdu a jedynym kryterium ustalenia wysokości odszkodowania jest koszt należycie wykonanej naprawy niezależny od tego czy pojazd został faktycznie naprawiony a jeżeli został to za jaką kwotę. Stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie czemu wyraz dał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 20 lutego 2019 r.
( Sygn. akt III CZP 91/18 ) oraz uzasadnieniu wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r.
( Sygn. akt II CNP 41/17 ).

W sprawie został przeprowadzony dowód z opinii biegłego, która na wniosek pozwanego została uzupełniona. W ocenie Sądu sporządzone opinie są rzetelne, wyczerpujące i nie ma jakichkolwiek podstaw do ich zakwestionowania.

Biegły odpowiadając na postawione pytania wskazał, że wysokość kosztów naprawy samochodu (...) numer rejestracyjny (...), powstałych
w wyniku zdarzenia z dnia 26-02-2019 przy użyciu oryginalnych części zamiennych oznaczonych symbolem (...)technologii producenta oraz przyjęciu średnich cen robocizny stosowanych w zakładach naprawczych nieautoryzowanych, w miejscu zamieszkania poszkodowanego w I kwartale 2019 r. wynosiła netto -29 445,82 zł/brutto 36 218,36 zł

Zauważyć należy, że wysokość kosztów naprawy wskazanych przez biegłego
w tym wariancie przewyższała wysokość kosztów podanych w kalkulacji naprawy sporządzonej na zlecenie powoda.

Zdaniem Sądu tylko naprawa pojazdu przy użyciu oryginalnych części z logo producenta powoduje przywrócenie pojazdu do stanu w jakim się znajdował przed zaistnieniem zdarzenia powodującego szkodę, gdyż z opinii biegłego wynika, że takie właśnie części były zamontowane w pojeździe przed jego uszkodzeniem. Ponadto biegły w opinii uzupełniającej wskazał, że możliwe było naprawienie pojazdu przy użyciu części nieoryginalnych, w tym alternatywnych, lub części używanych z rynku wtórnego lub innych części nieoryginalnych – lecz taka naprawa nie zapewniała przywrócenia pojazdu do stanu technicznego jaki posiadał przed szkodą

Sąd nie podzielił również stanowiska pozwanego, kwestionującego domaganie się odszkodowania za sporządzenie prywatnej kalkulacji. W uchwale z dnia
02 września 2019 r. ( Sygn. akt III CZP 99/18 ) Sąd Najwyższy stwierdził,
że ,,poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii ( ekspertyzy ) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.

Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie powód bez sporządzonej kalkulacji mógłby mieć wątpliwości co do wysokości żądanej kwoty a nawet co do celowości wniesienia powództwa. Tak więc mając na uwadze treść zacytowanej uchwały Sąd uznał, za uzasadnione domaganie się przez powoda od pozwanego kwoty wydatków poniesionych na sporządzenie prywatnej kalkulacji naprawy.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c.
Na koszty procesu w sprawie, poniesione przez stronę powodową składają się opłata od pozwu w wysokości 830,00 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 3 600,00 zł. oraz uiszczona zaliczka w poczet wynagrodzenia biegłego, z której wypłacono biegłemu łączną kwotę w wysokości 890,00 zł. Powodowi zwrócona została część zaliczki wpłaconej na wynagrodzenie biegłego, która nie została wykorzystana – 110,00 zł.

Sędzia Rafał Rogiński

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: