Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 671/19 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2020-09-15

Sygn. akt V GC 671/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 września 2020 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

Protokolant: sekr. sądowy Monika Grodzka

po rozpoznaniu w dniu 15 września 2020 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

Zarządca masy sanacyjnej (...) Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą we W. KRS (...)

przeciwko

(...)w P. KRS (...)

o zapłatę 28 440,45 zł

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego (...) w P. na rzecz powoda Zarządcy masy sanacyjnej (...) Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we W. odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 27 400,66 zł (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych sześćdziesiąt sześć groszy) od dnia 17 kwietnia 2019 roku do dnia
30 maja 2019 roku;

2.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3 617,00 zł, w tym kwotę 3 600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

Sędzia

Rafał Rogiński

Sygn. akt V GC 671/19 upr

UZASADNIENIE

Powód Zarządca masy sanacyjnej (...) Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą we W. w pozwie skierowanym przeciwko (...) w P. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego łącznej kwoty 28 440,45 zł wraz z odsetkami za opóźnienie od kwoty 27 400,66 zł od dnia 17.04.2019 r. do dnia zapłaty i od kwoty 1 039,79 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 20 marca 2018 r. zawarł z pozwanym umowę której przedmiotem świadczenia było dostarczanie przez powoda pozwanej energii elektrycznej. W wykonaniu tej umowy powód dostarczał pozwanej energię elektryczną. Do dnia wniesienia pozwu pozwany zalegał z zapłatą na dostarczoną energię w łącznej kwocie 28 440,45 zł.

W dniu 18 lipca 2019 r. wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu. Od nakazu zapłaty pozwany złożył sprzeciw zaskarżając go w całości. W sprzeciwie pozwany zgłosił zarzuty braku zdolności procesowej po stronie powodowej oraz spełnienia świadczenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Strony zawarły umowę, na podstawie której powód dostarczał pozwanemu energię elektryczną. Pozwany nie regulował, swoich zobowiązań w wyznaczonych terminach. W dniu 14 maja 2019 r. ( przed wniesieniem pozwu ) pozwany zapłacił powodowi kwotę 1 039, 79 zł. a w dniu 30 maja 2019 r. kwotę 27 400,66 zł. Powód cofnął pozew co do należności głównej w kwocie 28 440,45 zł. oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 1039,79 zł – zrzekając się w tym zakresie roszczenia.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: umowy nr (...) z dnia 20.03.2018 r. k 17-19, faktury wraz z załącznikami k 22-23, wezwania do zapłaty k 24, odpowiedzi na sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty
k 50-52, oraz okoliczności wskazanych w pozwie i sprzeciwie, których żadna ze stron nie zakwestionowała.

Sąd zważył co następuje.

Powództwo po ograniczeniu go częściowo przez powoda zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Sąd nie podzielił podnoszonego w sprzeciwie zarzutu braku zdolności procesowej. Nie ma wątpliwości, że strona powodowa została w pozwie określona nieprawidłowo ale nieprawidłowość ta została poprawiona przez powoda na późniejszym etapie postępowania co znalazło odzwierciedlenie w pismach procesowych powoda i zostało uwzględnione w wydanych przez Sąd rozstrzygnięciach ( postanowienie i wyrok ).

Na podstawie art 535 k.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Stan faktyczny jest praktycznie bezsporny. Strony nie kwestionowały zawartej między nimi umowy a pozwany w sprzeciwie wskazał, że część należności objętej pozwem ( 1 039,79 zł ) zapłacił pozwanemu jeszcze przed wytoczeniem powództwa
a pozostałą część ( 27 400,66 zł ) w niedługim czasie po wniesieniu pozwu. Okoliczności te zostały potwierdzone przez pozwanego w piśmie procesowym
i spowodowały cofnięcie pozwu co do należności głównej.

Pozwany w sprzeciwie argumentował, że zapłacił dochodzoną przez powoda należność dobrowolnie, całkowicie niezależnie od wniesionego pozwu nie wiedząc nawet o wystąpieniu przeciwko niemu przez powoda z pozwem.

W ocenie Sądu argumentacja pozwanego nie zasługuje na uwzględnienie. Zdaniem Sądu dobrowolne uregulowanie dochodzonej należności po wniesieniu pozwu ma tylko takie znaczenie, że powództwo w tym zakresie staje się bezprzedmiotowe i powinno być umorzone. W przedmiotowej sprawie powód cofnął pozew a na mocy postanowienia z dnia 28 listopada 2019 r. postępowanie zostało częściowo umorzone.

Nie zmienia to faktu, że uregulowanie przez pozwanego należności po wytoczeniu powództwa bez względu na przyczynę z jakiej doszło do opóźnienia
w zapłacie oznacza, iż pozwany jest stroną przegrywającą proces w zakresie w jakim postępowanie nie zostało umorzone. Dlatego Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę, której się on domagał w pozwie z uwzględnieniem częściowego cofnięcia pozwu
i częściowego umorzenia postępowania.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Na koszty procesu w sprawie, poniesione przez stronę powodową składają się: opłata od pozwu w wysokości 30,00 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 3600,00 zł.

Sędzia Rafał Rogiński

ZARZĄDZENIE

. (...)

. (...)

14.10.2020 Sędzia Rafał Rogiński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: