Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 641/21 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2022-06-03

Sygn. akt V GC 641/21 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

Protokolant: sekretarz sądowy Renata Nowicka

po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2022 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

P. K. NIP: (...)

przeciwko

(...) Spółka Akcyjna w W.
KRS: (...)

o zapłatę 5 850,00 PLN

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda P. K. kwotę 5 850,00 PLN (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złoty) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty;

2.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2 217,00 zł zł, w tym kwotę 1 800,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty;

3.  nakazuje zwrócić pozwanemu (...) Spółka Akcyjna w W. ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Ostrołęce kwotę 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) tytułem zwrotu zaliczki uiszczonej w poczet wynagrodzenia biegłego, która nie została wykorzystana.

Sędzia

Rafał Rogiński

Sygn. akt V GC 641/21 upr

UZASADNIENIE

Powód P. K. w pozwie wniesionym przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. domagał się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 5 850,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia od pozwanego kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 16 marca 2019 r. doszło do zdarzenia komunikacyjnego, w wyniku którego uszkodzeniu uległ pojazd marki (...) będący cysterną służącą do przewożenia gazu propan-butan. Powód zgłosił pozwanemu szkodę, a pozwany uznając co do zasady swoją odpowiedzialność wypłacił odszkodowanie, lecz zweryfikował koszty wynikające z wystawionej faktury.

W dniu 20 października 2021 r. wydany został nakaz zapłaty
w postępowaniu upominawczym, w którym orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu.

Od nakazu zapłaty pozwany złożył sprzeciw wnosząc o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany argumentował, że roszczenie powoda jest zawyżone
i zakwestionował koszty awaryjnego przepompowania gazu (...) przewożonego w uszkodzonej cysternie oraz zakres usługi wskazany w fakturze VAT nr (...).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 16 marca 2019 r. na trasie E7 w okolicach M. w doszło do zdarzenia komunikacyjnego, w wyniku którego uszkodzeniu uległ pojazd marki (...) numer rejestracyjny (...) będący cysterną służącą powodowi do przewożenia gazu propan-butan w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Na miejsce zdarzenia przyjechały jednostki policji i straży pożarnej, gdyż droga została całkowicie zablokowana i należało zorganizować objazdy. Przybyłe na miejsce zdarzenia jednostki straży pożarnej w obawie przed wybuchem nie podjęły się usunąć uszkodzonego pojazdu. Kierowca cysterny powiadomił o zdarzeniu powoda, który dzwoniąc do różnych firm próbował zorganizować usunięcie cysterny z drogi. Ostatecznie usunięcia skutków zdarzenia podjął się P. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firma (...). Pracownicy P. S. przybyli na miejsce zdarzenia ze specjalistycznym sprzętem i dokonali przepompowania gazu z uszkodzonej cysterny. Łączny czas poświęcony na dotarcie na miejsce zdarzenia, przepompowanie gazu i powrót do firmy wyniósł około 10 godzin.

Za wykonaną usługę P. S. wystawił na rzecz powoda fakturę na kwotę 11 266,80 zł. brutto – 9160,00 zł. netto którą powód opłacił.

Powód zgłosił szkodę pozwanemu, który zweryfikował koszty wskazane w fakturze.

Powód pismem z dnia 11 stycznia 2021 r. wezwał pozwanego do zapłaty kwoty dochodzonej pozwem.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: kopii faktury k 17, wydruku potwierdzenia operacji przelewu k -18, kopii dokumentów prywatnych wystawionych przez P. S. 19-20, pisma (...) k 23, wezwania do zapłaty k 24, pisma (...) k 27, akt szkody na płycie CD k 64, zeznań świadków: D. M. k 93, P. S. k 94, faktów wskazanych w pozwie i sprzeciwie od nakazu zapłaty, których żadna ze stron nie zakwestionowała.

Sąd pominął dowód z opinii biegłego, gdyż w ocenie Sądu był on nieistotny dla rozstrzygnięcia. Natomiast dowód z przesłuchania stron zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie był wyłączony przez przepisy k.p.c., gdyż
w sprawie nie było już niewyjaśnionych faktów istotnych dla rozstrzygnięcia.

Sąd zważył co następuje

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

W przedmiotowej sprawie stan faktyczny był praktycznie bezsporny, pozwany nie kwestionował co do zasady swojej odpowiedzialności związanej
z przedmiotową szkodą. Sporna między stronami była wysokość kosztów jakie poniósł powód w związku z likwidacją skutków wypadku, pozwany uważał,
że koszty te były zawyżone i zarzucił powodowi znaczące przyczynienie się do powiększenia rozmiarów szkody.

Na podstawie art. 361 § 1 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania,
z którego szkoda wynikła.

Zgodnie z art 362 k.c. jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie potwierdził,
że zaistniałe zdarzenie było bardzo niebezpieczne i stanowiło duże zagrożenie dla uczestniczących w nim osób, a ponadto przewrócona cysterna zablokowała ruch na bardzo uczęszczanej drodze. Powyższe fakty zostały potwierdzone zeznaniami świadków D. M. i P. S., które były spójne logiczne i wzajemnie się uzupełniały.

Zdaniem Sądu oczywistym jest że na poszkodowanym ciąży obowiązek minimalizacji szkody ale nie jest to obowiązek priorytetowy i absolutny mający pierwszeństwo przed obowiązkiem zapewnienia przez poszkodowanego bezpieczeństwa dla ludzkiego życia i zdrowia oraz umożliwienia prawidłowego ruchu pojazdów.

W ocenie Sądu nie ma najmniejszych wątpliwości, że zaistniałe zdarzenie było sytuacją wyjątkowo niebezpieczną, stanowiącą duże zagrożenie dla uczestniczących w nim osób oraz osób postronnych. Powodowało ono również znaczne utrudnienie w ruchu pojazdów. Dlatego zdaniem Sądu podstawowym obowiązkiem powoda było dążenie do zlikwidowania tego zagrożenia
i umożliwienie przywrócenia normalnego ruchu pojazdów a nie minimalizacja za wszelką cenę kosztów usunięcia cysterny.

W ocenie Sądu mając na uwadze specyfikę uszkodzonego pojazdu
i konieczność użycia do przepompowania gazu specjalistycznego sprzętu obsługiwanego przez wykwalifikowanych pracowników istnieje tylko minimalne prawdopodobieństwo, że powodowi udało by się powodowi zorganizować usunięcie skutków wypadku za mniejszą kwotę. Jak zeznał świadek P. S. w okolicy zdarzenia były tylko dwie firmy zajmujące się usuwaniem skutków takiego wypadku jaki zaistniał w przedmiotowej sprawie. W ocenie Sądu zeznania tego świadka są w pełni wiarygodne. Zauważyć należy, że powód działał w dużym stresie pod presją czasu i nie mógł pozwolić sobie na kontaktowanie się z wieloma podmiotami i porównywanie poszczególnych ofert i cen.

Dlatego zdaniem Sądu powód postąpił prawidłowo korzystając z usług firmy, która najszybciej podjęła się przepompowania gazu i w najmniejszym stopniu nie przyczynił się do zwiększenia rozmiarów szkody.

Dlatego powództwo zostało uwzględnione w całości.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Pozwany jako strona przegrywająca sprawę musi zwrócić poniesione przez niego koszty procesu, na które składają się: opłata od pozwu w wysokości 400,00 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 1 800,00 zł.

Pozwanemu zwrócono niewykorzystaną zaliczkę uiszczona w poczet wynagrodzenia biegłego.

Sędzia Rafał Rogiński

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: