Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 607/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2019-10-11

Sygn. akt V GC 607/19

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2019 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

Protokolant: sekr. sądowy Monika Grodzka

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2019 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

D. K. (nr NIP: (...))

przeciwko

(...) Spółka z o.o. w W. (nr NIP: (...))

o zapłatę 12.408,19 zł

orzeka:

1.  Oddalić powództwo w całości.

Sędzia

Rafał Rogiński

Sygn. akt V GC 607/19

UZASADNIENIE

Powód D. K. w pozwie skierowanym przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kwoty 12 408,19 złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 31 stycznia 2019 r. powód i pozwany zawarli umowę, zgodnie

z którą powód zobowiązał się do wykonania transportu jabłek do Wielkiej Brytanii. Za wykonanie usługi powód miał uzyskać wynagrodzenie
w kwocie 12.408,19 brutto. Towar został dostarczony do odbioru zgodnie z umową bez zastrzeżeń. W dniu 15 lutego 2019 r. została wystawiona przez powoda faktura VAT nr (...), która została wysłana do pozwanego
w dniu 18 lutego 2019 r. Pozwany odebrał fakturę w dniu 20 lutego 2019 r. i nie uregulował płatności wystawiając w dniu 01 kwietnia 2019 r. notę obciążeniową na kwotę wynoszącą 100% stawki zlecenia netto.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie faktów wskazanych

w uzasadnieniu pozwu, których pozwany w żaden sposób nie zakwestionował ( uzasadnienie pozwu k – 3 ).

Sąd zważył co następuje

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie i zostało oddalone w całości z następujących przyczyn.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie jest bezsporny. Pozwany pomimo zobowiązania do złożenia odpowiedzi na sprzeciw odpowiedzi nie udzielił i nie odniósł się do żądań powoda oraz jego twierdzeń więc Sąd przyjął za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie.

1

Na podstawie art. 774 kodeksu cywilnego przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia ze wynagrodzeniem osób lub rzeczy.

Zgodnie z zacytowanym przepisem przewoźnik jest zobowiązany do przewiezienia osób lub rzeczy, a podmiot który zleca przewiezienie jest zobowiązany do zapłaty przewoźnikowi wynagrodzenia. Przepis ten jest ogólny i odwołuje się do umowy, która powinna określić szczegóły wykonania przewozu przez przewoźnika i dokonania zapłaty przez podmiot zlecający przewóz. Zawarta między stronami umowa może m.in. określić sytuacje, w których pomimo prawidłowego wykonania umowy przewozu podmiot zlecający jej wykonanie będzie zwolniony z obowiązku zapłaty wynagrodzenia przewoźnikowi.

Powód wywodzi swe roszczenie z zawartego przez strony
i wykonanego przez niego zlecenia transportowo-spedycyjnego z dnia
31 stycznia 2019 r.

Na podstawie pkt 9 podpunkt 11 zlecenia transportowo - spedycyjnego z dnia 31 stycznia 2019 r. obowiązkiem zleceniobiorcy
( w przedmiotowej sprawie powoda ) jest doręczenie zleceniodawcy
( w przedmiotowej sprawie pozwanemu ), podpisanej faktury za wykonanie zlecenia wraz z oryginalnymi potwierdzonymi przez nadawcę
i odbiorcę wszystkimi dokumentami dotyczącymi realizacji zlecenia oraz podpisaną kopią niniejszego zlecenia najpóźniej w ciągu 7 dni od rozładunku.

W myśl pkt 9 podpunkt 14 zlecenia transportowo - spedycyjnego przekroczenie terminu na dostarczenie dokumentów przewozowych ( pkt 11 zlecenia ), niezależnie od przyczyn, jest równoznaczne ze zgodą przewoźnika na potrącenie do 100% stawki zlecenia. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu płatności do zakończenia wyjaśnienia okoliczności związanych z zaginięciem lub uszkodzeniem przesyłki, bądź opóźnieniem w dostawie, oraz do potrącenia
z wynagrodzenia kwoty stanowiącej równowartość odszkodowania.

Zgodnie z twierdzeniami wskazanym w pozwie towar został dostarczony do odbioru w dniu 08 lutego 2019 r. natomiast dokumenty dotyczące realizacji zlecenia zostały doręczone pozwanemu w dniu
20 lutego 2019 r. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że powód uchybił terminowi wskazanemu w pkt 9 podpunkt 11 zlecenia transportowego co zgodnie z pkt 9 podpunkt 14 jest równoznaczne ze zgodą powoda na potrącenie przez pozwanego 100% stawki zlecenia.

2

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że postawę pozwanego należy traktować jako nadużycie prawa, które nie powinno korzystać
z ochrony, zwłaszcza że pozwany nie poniosła żadnego uszczerbku
w swoim majątku na skutek otrzymania dokumentów 3 dni po terminie.

Zgodnie z art. 5 kodeksu cywilnego nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Odnosząc się do zarzutu nadużycia prawa to w orzecznictwie
i doktrynie reprezentowany jest pogląd, że w sprawach wynikających
z umów nie jest wykluczone stosowanie konstrukcji nadużycia prawa ale podkreślić przy tym trzeba, że przepis art. 5 k.c powinien być stosowany niezwykle ostrożnie. Zakres zastosowania tej wyjątkowej normy powinien być wąski, gdyż inaczej udaremniony zostałby cel przepisów o umowach, zgodnie z którym umów należy dotrzymywać. Klauzula z art. 5 kc nie jest nadrzędna w stosunku do innych uregulowań, lecz jest wyjątkiem czyniącym wyłom w prawach podmiotowych i jako taka powinna być interpretowana ściśle.

Zauważyć należy, że powód i pozwany są przedsiębiorcami
a zastrzeganie w umowach między przedsiębiorcami prawa do potracenia wynagrodzenia nie jest niczym szczególnym i jest praktyką często stosowaną. Zapisy takie nie są sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa stron lecz mają na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku jaki zaistniał w przedmiotowej sprawie niezależną od jakichkolwiek przyczyn przesłanką do potrącenia wynagrodzenia jest wystąpienie warunków uzgodnionych przez strony w umowie co faktycznie miało miejsce i nie ma znaczenia czy pozwany poniósł jakąkolwiek szkodę.

Nie ma wątpliwości, że dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorców bardzo istotny jest szybki obieg dokumentów który umożliwia im m.in. terminowe regulowanie należności publicznoprawnych ( podatków ). Dlatego skorzystanie przez pozwanego z przysługującego mu zgodnie z umową prawa podmiotowego do potrącenia wynagrodzenia nie można uznać za nadużycie prawa. Pozwany dokonał potrącenia do czego był w pełni uprawniony zgodnie z warunkami umowy, które powód

3

przyjmując zlecenie zaakceptował. Dlatego w ocenie Sądu biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy roszczenie powoda nie zasługuje na uwzględnienie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jako w sentencji.

Sędzia Rafał Rogiński

4

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: