Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 166/20 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2021-01-22

Sygn. akt V GC 166/20 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

Protokolant: sekr. sądowy Monika Grodzka

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2021 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

K. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. KRS: (...)

przeciwko

J. A. NIP: (...)

o zapłatę 4 327,79 zł

orzeka:

1.  oddala powództwo w całości;

2.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 917,00 zł, w tym kwotę 900,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sędzia

Rafał Rogiński

Sygn. akt V GC 166/20 upr

UZASADNIENIE

Powód K. (...)Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. w pozwie skierowanym przeciwko J. A. domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego kwoty 4 327,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 marca 2019 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że Spółka (...)
z ograniczoną odpowiedzialnością w N. sprzedała pozwanemu towar, za który pozwany nie zapłacił.

W pozwie powód powołał się na umowę cesji wierzytelności z dnia 10 maja 2019 r., na podstawie której nabył wierzytelność przeciwko pozwanemu.

Postanowieniem z dnia 06 grudnia 2019 r. sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych argumentując, że uregulował swoje zobowiązanie w całości w dniu 15 kwietnia 2019 r. Pozwany wskazał również, że do pozwu dołączono dokumenty, które go nie dotyczą.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Spółka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. sprzedała pozwanemu olej napędowy. Za zakupiony towar wystawiona została faktura na kwotę 4 324,79 zł, którą pozwany uregulował w dniu 15 kwietnia 2019 r.

W dniu 10 maja 2019 r. powód zawarł z (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w W. umowę cesji wierzytelności. Pismem z dnia 17 maja 2019 r. powód poinformował pozwanego
o cesji i wezwał go do zapłaty.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: faktury k 13, umowy cesji wierzytelności z dnia 10 maja 2019 r. k 16, informacji
o cesji wraz z przedsądowym wezwania do zapłaty k 18-20, wydruku potwierdzenia wykonania operacji k 41, zeznań pozwanego k 47-48.

Sąd zważył co następuje.

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdza, że pomiędzy pozwanym a Spółką (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. doszło do zawarcia umowy sprzedaży.

Na podstawie art 535 k.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Zdaniem Sądu nie ma żadnych wątpliwości, że pozwany dobrowolnie uregulował swoje zobowiązanie wobec Spółki (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N.. Dowodami potwierdzającymi ten fakt są: potwierdzenie wykonania operacji, z którego wynika, że pozwany w dniu 15.04.2019 r. przelał na konto Spółki (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w N. kwotę dochodzoną pozwem oraz złożone przez pozwanego zeznania. W ocenie Sądu zeznania pozwanego są szczere, wyczerpujące i wraz z pozostałym materiałem dowodowym tworzą logiczną całość.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że pozwany uregulował swoje zobowiązanie dobrowolnie przed podjęciem przez powoda jakichkolwiek działań windykacyjnych. Potwierdzają to daty poszczególnych czynności: 15 kwietnia 2019 r. przelew kwoty dochodzonej pozwem, 17 maja 2019 r. sporządzenie przez powoda wezwania do zapłaty, 13 sierpnia 2019 r. sporządzenie pozwu.

Ponadto w ocenie Sądu w sprawie nie można pominąć niewykazania przez powoda legitymacji biernej pozwanego. Powód w pozwie swoje roszczenie wywodził z umowy cesji zawartej w dniu 10 maja 2019 r. z (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w W.. Umowa ta została powołana jako dowód w sprawie i dołączona do pozwu. Sąd po zapoznaniu się
z treścią tej umowy stwierdził, że nie dotyczy ona pozwanego gdyż z jej § 1 wynika,
iż cedent jest właścicielem wierzytelności nabytej od Spółki (...)
z ograniczoną odpowiedzialnością w N. wynikającej ze sprzedaży paliwa firmie P. (...). Tak więc w ocenie Sądu nie ma wątpliwości, że powód nie wykazał prawidłowo legitymacji biernej pozwanego.

Nadmienić należy, że Sąd na podstawie art 458 2 § 1 i § 4 k.p.c. pominą dowody, które powód powołał dopiero na rozprawie w dniu 22 stycznia 2021 r.
W ocenie Sądu dowody te należało pominąć gdyż były spóźnione. Część wnioskowanych dowody powinna być powołana już w pozwie ( umowy cesji )
a pozostałe w odpowiedzi na odpowiedź na pozew. Powód pomimo odebrania w dniu 14 września 2020 r. odpowiedzi na pozew nie złożył żadnego pisma procesowego
i nie ustosunkował się do twierdzeń pozwanego.

Dlatego mając na uwadze wszystkie wskazane wyżej fakty powództwo zostało oddalone.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Powód jako strona, która przegrała sprawę jest zobowiązany do zwrotu pozwanemu kosztów na które składają się: opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 900,00 zł.

Sędzia Rafał Rogiński

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: