Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 103/20 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2020-08-25

Sygn. akt V GC 103/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

Protokolant: sekr. sądowy Monika Grodzka

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

R. R. NIP (...)

przeciwko

Przedsiębiorstwu (...)

z ograniczoną odpowiedzialnością w O. KRS (...)

o zapłatę 23 741,95 zł

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwo (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w O. na rzecz powoda R. R. kwotę 23 741,95 zł (dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia
18 lipca 2019 r. do dnia zapłaty;

2.  tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4 805,00 zł, w tym kwotę 3 600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Sędzia

Rafał Rogiński

Sygn. akt V GC 103/20

UZASADNIENIE

Powód R. R. w pozwie skierowanym przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w O. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego kwoty 23 741,95 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 lipca 2019 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych.
W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwany zamówił, a powód dostarczył zamówiony towar do siedziby pozwanego oraz, iż pozwany nie zapłacił za towar.

W dniu 19 grudnia 2019 r. wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu. Od nakazu zapłaty pozwany złożył sprzeciw zaskarżając go w całości. W sprzeciwie pozwany wniósł
o oddalenie powództwa w całości, zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych oraz domagał się przeprowadzenia rozprawy również pod nieobecność strony pozwanej. W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany zakwestionował dochodzone przez powoda roszczenie podnosząc, że jest ono niezasadne.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

W dniu 25 czerwca 2019 r. powód złożył pozwanemu ofertę sprzedaży geotkaniny (...). Następnego dnia pozwany zamówił geotkaninę (...) zgodnie z otrzymaną ofertą. Powód dostarczył zamówiony towar do siedziby pozwanego. W dniu 27 czerwca 2019 r. powód przesłał pozwanemu fakturę, która została odebrana w dniu 28 czerwca 2019 r. Pozwany nie zapłacił za dostarczony towar.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: kopii potwierdzenia przyjęcia zamówienia k 18, kopii zamówienia k 19, faktury VAT nr (...) k 20, potwierdzenia nadania k 21, wydruku śledzenia przesyłek k 22, kopi dokumentu WZ k 23, wezwania do zapłaty k 24, oraz okoliczności wskazanych w pozwie, których pozwany nie zakwestionował.

Sąd zważył co następuje.

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Na podstawie art 535 k.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

W ocenie Sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie potwierdza, że strony zawarły umowę sprzedaży przy czym powód ( sprzedawca ) wywiązał się ze swojej części zobowiązania i dostarczył pozwanemu ( kupującemu ) zamówiony towar, natomiast pozwany ( kupujący ) pomimo odebrania towaru nie zapłacił powodowi ( sprzedawcy ) ceny.

Wydając rozstrzygnięcie Sąd miał na uwadze treść art. 6 k.c. zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Podobnie art. 232 k.p.c. stanowi, że strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Jeżeli materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie daje podstawy do dokonania odpowiednich ustaleń faktycznych w myśl twierdzeń jednej ze stron, Sąd musi wyciągnąć ujemne konsekwencje z braku udowodnienia faktów przytoczonych na uzasadnienie żądań lub zarzutów. Należy to rozumieć w ten sposób, że strona, która nie przytoczyła wystarczających dowodów na poparcie swych twierdzeń ponosi ryzyko niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, o ile ciężar dowodu, co do tych okoliczności na niej spoczywał (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18.01.2012 r. w sprawie I ACa 1320/11).

Powód wykazał zasadność swojego żądanie przy pomocy dołączonych do pozwu dowodów a pozwany w sprzeciwie tylko zakwestionował dochodzone przez powoda roszczenie ale na poparcie swoich twierdzeń nie przedstawił żadnych dowodów. Na treść zapadłego orzeczenia wpływ miało również zachowanie się pełnomocnika pozwanego w trakcie rozprawy, który najpierw dążył do zawarcia ugody ( w tym celu zarządzono przerwę ) a dopiero gdy nie udało się do niej doprowadzić zaczął składać wnioski dowodowe. Zdaniem Sądu takie zachowanie jednoznacznie wskazuje, że pozwany nie ma merytorycznych argumentów i nie jest
w stanie przedstawić jakichkolwiek dowodów na poparcie swoich twierdzeń a jego głównym celem jest maksymalne przeciągnięcie postępowania.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Na koszty procesu w sprawie, poniesione przez stronę powodową składają się: opłata od pozwu w wysokości 1188,00 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 3600,00 zł.

Sędzia Rafał Rogiński

ZARZĄDZENIE

. (...)

. (...)

08.09.2020 Sędzia Rafał Rogiński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: