Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 73/20 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2020-10-30

Sygn. akt V GC 73/20 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2020 roku

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński

Protokolant: st. sekr. sądowy Aneta Szymborska

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2020 roku w Ostrołęce

na rozprawie sprawy z powództwa

R. (...) w K. NIP (...)

przeciwko

G. W. NIP: (...)

o zapłatę 4 848,38 zł

orzeka:

oddala powództwo w całości.

Sędzia

Rafał Rogiński

Sygn. akt V GC 73/20

UZASADNIENIE

Powód R. (...) z siedzibą w K. w pozwie wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko G. W. domagał się zasądzenia od pozwanego kwoty 4 848,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów sądowych w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym wydanym w dniu 02 września 2019 r. Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie orzekł zgodnie z żądaniem pozwu. Od nakazu zapłaty pozwany wniósł sprzeciw zaskarżając nakaz w całości. W sprzeciwie pozwany podniósł zarzuty: braku właściwości rzeczowej i miejscowej oraz zapłacenia świadczenia przed wydaniem nakazu zapłaty wnosząc o uchylenie nakazu zapłaty i przekazanie sprawy zgodnie z właściwością oraz o oddalenie powództwa w całości, a także o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2019 r. sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

Pozwany zawarł z (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Na podstawie umowy cesji z dnia 17 czerwca 2019 r. powód nabył od(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w W. wierzytelność w stosunku do pozwanego. Przedsądowym wezwaniem do spłaty zadłużenia powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 4 822,26 zł. Pozwany w dniu 26 sierpnia 2019 r. wpłacił na konto powoda łączną kwotę
4 866,40 zł ( dwa przelewy na kwoty: 3 000,00 zł i 1 866,40 zł ).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów: kopii przelewów natychmiastowych k 63-64, kopii pisma procesowego R. (...) k 14, okoliczności wskazanych w pozwie, sprzeciwie i odpowiedzi na pozew, których żadna ze stron nie zakwestionowała

Sąd zważył co następuje

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie z następujących przyczyn

Na podstawie art. 56 ust 1. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy oświadczenie usług telekomunikacyjnych

Pozwany nie kwestionował zawartej z wierzycielem pierwotnym umowy ani legitymacji powoda wynikającej z umowy cesji, argumentował jednak, że zapłacił kwotę dochodzoną pozwem jeszcze przed wydaniem nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W ocenie Sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że kwota, której zasądzenia domaga się powód została mu przez pozwanego zapłacona. Dowodem na tą okoliczność są kopie przelewów potwierdzające,
że pozwany w dniu 26 sierpnia 2019 r. przelał na rzecz powoda łącznie kwotę
4 866,40 zł ( 3 000,00 zł i 1 866,40 zł ) oraz pismo powoda z dnia 20.02.2020 r. - Pismo procesowe R. (...), z którego wynika, że pozwany dokonał następujących wpłat: 3000,00 zł 26/08/2019 i 1 866,40 zł 26/08/2019.

Zauważyć należy niekonsekwencję w postępowaniu powoda, składającego pismo, w którym podtrzymuje w całości żądanie pozwu a ponadto cofa pozew wskazując, że pozwany zapłacił mu kwotę większą niż żądana kwota – pismo powoda z dnia 20.02.2020 r. ( Pismo procesowe R. (...).

Mając na uwadze, że pozwany zapłacił powodowi całą żądaną kwotę jeszcze przed wydaniem nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sąd uznał,
że powództwo należy oddalić.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Powód jako strona przegrywająca został obciążany w całości kosztami postępowania.

Sędzia Rafał Rogiński

ZARZĄDZENIE

(...)

(...) Sędzia Rafał Rogiński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Rafał Rogiński
Data wytworzenia informacji: