Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 373/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olecku z 2015-09-17

Sygn. akt: I. C. 373/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 września 2015 roku,

Sąd Rejonowy w Olecku I. Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Adam Kowalczyk

Protokolant:

Sekretarz sądowy Joanna Dzieszkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 roku w Olecku

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą
w W.

przeciwko B. J.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego B. J. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 245,08
( dwieście czterdzieści pięć i 08/100 ) złotych wraz z ustawowymi odsetkami
w wysokości 13 % w stosunku rocznym, liczonymi od tej kwoty od dnia
20 listopada 2014 roku do dnia zapłaty z uwzględnieniem dalszych zmian tak liczonej stopy procentowej odsetek za opóźnienie;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanego B. J. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 90,00 (dziewięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w tym 60,00
( sześćdziesiąt ) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

IV.  w pozostałym zakresie żądanie zasądzenia kosztów procesu od pozwanego B. J. oddala.

SSR Adam Kowalczyk

Sygn. akt I. C. 373/15

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Akcyjna w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego B. J. kwoty 245,81 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 20 listopada 2014 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu.

Uzasadniając swe żądanie powód wskazał, iż przysługuje mu w stosunku do pozwanego wierzytelność z tytułu nieuregulowanej składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Powód podał, iż w dniu 20 listopada 2012 roku pozwany zawarł z nim umowę ubezpieczenia obejmującego szkody związane z ruchem pojazdu F. (...) nr rej. (...). Na kwotę dochodzoną pozwem składa się kwota raty składki w kwocie 205 zł oraz odsetki ustawowe od tej kwoty liczone za okres od 1 maja 2013 roku do dnia poprzedzającego wniesienie powództwa, to jest do 19 listopada 2014 roku. Pozwany wezwany do zapłaty, żądanej przez powoda kwoty nie uiścił.

Na skutek wniesienia przez pozwanego B. J. sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym sprawa została przekazana tut. Sądowi.

Pozwany wskazał, iż w maju 2013 roku nie był już właścicielem tego pojazdu a co za tym idzie nie miał obowiązku uiszczania składki za ubezpieczenie. Samochód ten kupił w kwietniu 2013 roku i 18 maja 2013 roku go sprzedał. W ocenie pozwanego obowiązek zapłaty żądanej w pozwie składki należy do nowego właściciela pojazdu. Pozwany podkreślił, iż strona powodowa nie przedstawiła umowy ubezpieczenia ani też polisy, czy choćby kopii tej umowy z podpisem pozwanego. Wszystkie dokumenty związane z pojazdem pozwany przekazał nabywcy.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 20 listopada 2012 roku została zawarta przez R. S. z powodem jako ubezpieczycielem umowa ubezpieczenia pojazdu – samochodu osobowego F. (...) nr rej. (...) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Umowa obejmowała okres 1 roku. Składka roczna w kwocie 410,00 zł miała być uiszczona w 2 ratach. Pierwsza do 4 grudnia 2012 roku a druga do 19 maja 2013 roku.

/dowód: polisa wraz z kalkulacją składki k. 51-54, wniosek brokerski k. 55/

Pojazd ten w dniu 30 kwietnia 2013 roku nabył pozwany. Zbywca poinformował powoda o powyższym fakcie pismem z dnia 13 maja 2013 roku, które wpłynęło do ubezpieczyciela następnego dnia.

/dowód: umowa sprzedaży k. 56, oświadczenie zbywcy k. 57/

Pozwany nie użytkował długo tego pojazdu. Na podstawie umowy z dnia 18 maja 2013 roku sprzedał go osobie trzeciej. Do 26 czerwca 2013 roku pojazd ten nie został jeszcze przerejestrowany na nabywcę.

/dowód: umowa sprzedaży k. 37, 45 wydruk z fotoradaru k. 4/

W związku z tym, iż ani pozwany ani też osoba, która nabyła od niego ten pojazd nie wypowiedzieli umowy ubezpieczenia, pozwany wystawił potwierdzenie pokrycia ubezpieczeniowego obejmujące kwotę 205 zł tytułem zaległej składki.

/dowód: wydruk pokrycia ubezpieczeniowego k. 19-20/

Pismem z dnia 3 czerwca 2014 roku powód wezwał pozwanego do uregulowania kwoty 232,98 zł na co składało się 205 zł zaległej składki ubezpieczenia OC serii 102 wraz z odsetkami ustawowymi wyliczonymi na dzień sporządzenia wezwania. Wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

/dowód: wezwanie k. 21/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o przywołane wyżej dowody.

Sąd zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż ponad wszelką wątpliwość, pojazd zakupiony przez pozwanego w dniu 30 kwietnia 2013 roku objęty był ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w (...) Spółce Akcyjnej w W. co potwierdza zarówno załączona do akt polisa ( k. 51 ) jak i potwierdzenie pokrycia ubezpieczeniowego.

Umowę taką zawarł R. S. ( poprzedni właściciel pojazdu ) i miała ona obowiązywać do 20 listopada 2013 roku roku. Składka ubezpieczeniowa została podzielona na 2 raty po 205 zł, co potwierdza sama polisa.

W niniejszej sprawie, do ustalonego stanu faktycznego odnośnie stosunku ubezpieczenia znajdą zastosowanie przepisy k.c. dotyczące umowy ubezpieczenia, w szczególności art. 805 § 1 k.c. oraz w zakresie szczegółowym odnoszącym się do praw i obowiązków stron umowy przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 392 ze zm. – dalej. u.u.o.)

Zgodnie z treścią art. 31 ust 1 u.u.o. ( wedle treści obowiązującej na dzień nabycia przez pozwanego ww. pojazdu nadanej ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku Dz. U. z 2011 roku Nr 205 poz. 1210 ) w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się.

Przepis powyższy w zdaniu pierwszym i drugim w sposób szczegółowy wskazuje prawa i obowiązki ubezpieczyciela i nabywcy pojazdu.

Pozwany wskazywał, iż samochód sprzedał w dniu 18 maja 2013 roku. Nie wykazał jednak, aby powoda o powyższym fakcie powiadomił. Należało więc w kontekście treści art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c. uznać, iż pozwany nie wykazał, aby w tym przypadku wykonał ciążące na nim obowiązki. Nie wykazał również, aby umowę ubezpieczenia rozwiązał, doi czego był uprawniony na podstawie art. 31 ust 1 u.u.o.

W okolicznościach niniejszej sprawy przyjąć należało, iż umowa nie uległa rozwiązaniu a tym samym (...) należała się składka za pozostały czas udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

Zgodnie z treścią art. 32 ust 4 u.u.o. posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 tego artykułu.

Odpowiedzialność zbywcy pojazdu i nabywcy za niezapłaconą składkę bądź jej część jest przy tym solidarna ( art. 32 ust 4 u.u.o.), lecz jedynie za okres do powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu. Pozwany aby uwolnić się od odpowiedzialności wobec powoda w tym zakresie winien był wykazać, iż poinformował powoda o sprzedaży samochodu. Tego jednak nie uczynił.

Art. 31 ust 2 u.u.o. w takiej sytuacji ( zbycia pojazdu ) daje zakładowi ubezpieczeń możliwość ponownej kalkulacji składki, z uwzględnieniem zwyżek i zniżek przysługujących nabywcy, a jeżeli nabywca złoży w tym zakresie odpowiedni wniosek, zakładu ubezpieczeń ma obowiązek dokonania ponownej kalkulacji.

Przepis art. 32 ust 1 u.u.o. nakłada na zbywcę pojazdu dwa obowiązki. Po pierwsze wydać nabywcy dokumentację dotyczącą ubezpieczenia a po drugie zawiadomić zakład ubezpieczeń o zbyciu pojazdu w terminie do 14 dni od zbycia pojazdu podając ubezpieczycielowi dane nabywcy.

Konstrukcja tych przepisów wskazuje, iż w istocie w interesie nabywcy pojazdu pozostaje kontakt z ubezpieczycielem celem wskazania danych umożliwiających obliczenie należnej składki z uwzględnieniem wszystkich przysługujących mu zniżek – o ile oczywiście takowe posiada.

Tym samym co do zasady pozwany ponosi wobec powoda odpowiedzialność za składkę przypadającą na okres po zakupie pojazdu. Nie ulega jednak wątpliwości, iż niniejsze postępowanie dotyczy II raty składki za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej. Całość składki określona została na 410 zł ( 2 raty po 205 zł). Potwierdzenie pokrycia nie jest do końca czytelne, albowiem wskazuje na znacznie wyższą ratę składki niż wynika to z samej polisy. Jednocześnie wyraźnie wskazuje się w potwierdzeniu pokrycia, iż do zapłaty pozostało 205 zł. Jeśli tak, to pierwsza rata musiała być uiszczona wcześniej. Uszło uwadze powoda, iż termin płatności II raty składki określony był na 19 maja 2013 roku. Sytuacja pozwanego jako nabywcy pojazdu, bez dokonania przez powoda kalkulacji składki, nie może być gorsza pod względem finansowym niż zbywcy. Skoro zaś dla zbywcy przewidziano taki termin płatności, winien on być stosowany i do pozwanego. O ile oczywiści pozwany co do zasady w kontekście przywołanych przepisów ponosi odpowiedzialność za zaległą składkę do chwili nabycia pojazdu, to powód nie wykazał, aby istniały zaległości w opłacie I raty co uzasadniało by zasądzenie odsetek wskazanych w pozwie od tej daty ( art. 32 ust 4 u.u.o. w zw. z art. 481 § 1 i 2 k.c.). Stąd też odpowiedzialność w tym zakresie, w stosunku do pozwanego rozpoczyna się od dnia nabycia pojazdu, ale termin udzielony zbywcy dotyczy również obowiązku pozwanego. Stąd też Sąd w pkt I wyroku wskazał kwotę 205 zł wraz z odsetkami naliczonymi od dnia 20 maja 2013 roku do dnia 19 listopada 2014 roku włącznie. W pozostałym zakresie, to jest za okres od dnia 30 kwietnia 2013 roku do dnia 19 maja 2013 roku powodowi odsetki się nie należą. Dlatego też w tym zakresie Sąd powództwo oddalił – pkt II wyroku.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. zasądzając od pozwanego na rzecz powoda kwotę poniesionych kosztów sądowych oraz wynagrodzenia pełnomocnika wedle stawki wynikającej z § 6 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( t.j. Dz. U z 2013 roku poz. 490 - w zakresie sprecyzowanym w pozwie k. 16. Jednocześnie oddalono żądanie zasądzenia kosztów ponad tą kwotę jako niewykazane, co się tyczy opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz opłaty e-card - nie dołączono żadnych dokumentów potwierdzających poniesienie takich kosztów. Stąd treść pkt III i IV.

SSR Adam Kowalczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Łukaszewicz-Zaniewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olecku
Osoba, która wytworzyła informację:  Adam Kowalczyk
Data wytworzenia informacji: