Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III U 681/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Suwałkach z 2019-10-03

Sygn. akt III U 681/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2019r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Mirosław Kowalewski

Protokolant:

st. sekr. sądowy Marta Majewska-Wronowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2019r. w Suwałkach

sprawy H. D.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

o emeryturę pomostową

w związku z odwołaniem H. D.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

z dnia 4 czerwca 2019 r. znak (...)

oddala odwołanie.

Sygn. akt III U 681/19

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 04.06.2019r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił H. D. przyznania prawa do emerytury pomostowej.

Odmowa prawa do emerytury pomostowej na podstawie art. 4 ustawy z 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1924 ze zm.) wynikała z faktu, że wnioskodawca:

-nie udowodnił okresu pracy w szczególnych warunkach wynoszącego co najmniej 15 lat,

- po dniu 31.12.2008 r. nie wykonywał prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art.3 ust. 1 i 3 ustawy,

- nie udowodnił rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Do pracy wykonywanej w warunkach szczególnych organ rentowy zaliczył okres pracy od 02.08.1976 r. do 31.05.197 r. w wymiarze 1 roku i 10 miesięcy. Nie uwzględnił natomiast okresów: od 19.07.1978r. do 23.10.1978r., od 11.10.1980r. do 5.10.1982r., od 9.01.1983r. do 14.05.1989r. i od 1.09.1989r. do 30.08.2002r., ponieważ na podstawie przedłożonych dokumentów źródłowych nie można stwierdzić, że w okresie zatrudnienia na stanowisku hydraulika wykonywał prace w szczególnych warunkach.

Podniósł również, że po 31.12.2008 r. wnioskodawca nie został zgłoszony w ZUS jako pracownik zatrudniony w warunkach szczególnych, a tym samym nie zostały opłacone składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Odmówił natomiast przyznania emerytury pomostowej na podstawie art. 49 ustawy, ponieważ:

- na dzień 1.01.2009r. wnioskodawca nie udowodnił okresu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy, wynoszącego co najmniej 15 lat,

- nie udowodnił rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Do stażu pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych Zakład nie zaliczył okresów zatrudnienia od 2.08.1976r. do 31.05.1978r., od 19.07.1978r. do 23.10.1978 r. od 11.10.1980r. do 5.10.1982r. od 9.01.1983r. do 14.05.1989r., od 1.09.1989r. do 30.08.2002r., ponieważ pracodawcy nie potwierdzili, że w tych okresach wnioskodawca wykonywał pracę wymienioną w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy o emeryturach pomostowych.

W odwołaniu od tej decyzji H. D. domagał się jej zmiany i przyznania prawa do emerytury pomostowej oraz zasądzenia zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Argumentował, że spełnił ustawowe warunki do przyznania prawa do emerytury pomostowej, ponieważ wykonywał prace w warunkach szczególnych.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie. Podtrzymał podstawy skarżonej decyzji.

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

H. D. (ur. (...)) w dniu 17.05.2019r. wystąpił z wnioskiem o emeryturę pomostową. Legitymował się ogólnym stażem ubezpieczeniowym w wymiarze 42 lat 7 miesięcy i 14 dni okresów składkowych i nieskładkowych. Organ rentowy uwzględnił 1 rok 10 miesięcy okresów pracy w warunkach szczególnych .

Wnioskodawca na dzień wyrokowa nadal pozostawał w stosunku pracy z (...) Sp. z o.o. sp. k. Oddział w S..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 19.12.2008r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664 z późn. zm.) prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5-12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4. ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

6. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7. nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Natomiast prawo do emerytury pomostowej zgodnie z art. 49 ustawy o emeryturach pomostowej przysługuje również osobie, która:

1) po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

2) spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1-5 i 7 i art. 5-12;

3) w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany w przepisach, o których mowa w pkt 2, okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że jednym z podstawowych warunków uzyskania prawa do emerytury pomostowej jest rozwiązanie stosunku pracy. W toku postepowania odwołujący potwierdził, że nie rozwiązano z nim umowy o pracę i nadal pozostaje pracownikiem Spółki (...). Okoliczność ta spowodowała, że bezprzedmiotowym dokonanie rozważań w zakresie spełnienia przez odwołującego pozostałych warunków (por. wyroki Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 9.08.2016 r. sygn. III AUa 1083/16, Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 3.03.2016r. sygn. III AUa 2278/15, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 23.01.2014r. III AUa 604/13).

Sąd ubezpieczeń społecznych w trybie rozpoznania odwołania od decyzji organu rentowego "przyznaje" konkretne świadczenie lub określa jego wysokość (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 25.04.2008 r., sygn. akt I UK 267/08). Nie jest zatem dopuszczalne w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych wydanie wyroku ustalającego spełnienie przez ubezpieczonego niektórych warunków wymaganych do nabycia prawa do świadczenia lub wyroku przyznającego to świadczenie pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków w przyszłości (tak Sąd Najwyższy w wyrokach z 9.03.2010 r., sygn. I UK 267/09, z 9.02.2010 r., sygn. I UK 262/09, z 7.04.2011 r., sygn. akt I UK 363/10). Należy podkreślić, że poczynienie w sprawie niniejszej korzystnych ustaleń dla wnioskodawcy w zakresie spełnienia przez niego pozostałych warunków niezbędnych do uzyskania prawa do emerytury pomostowej (staż pracy w warunkach szczególnych), nie jest wiążące ani dla organu rentowego, ani dla sądu, w razie rozpoznawania ponownego wniosku o emeryturę. Nawet gdyby wnioskodawca w toku niniejszego postępowania udowodnił fakt przepracowania w szczególnych warunkach w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych, to i tak nie nabyłby prawa do emerytury pomostowej, albowiem wbrew wymogom wynikającym z art. 4 pkt 7 ustawy nie rozwiązał stosunku pracy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 477 14 §1 kpc orzeczono, jak w sentencji.

mt

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Chilińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Suwałkach
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosław Kowalewski
Data wytworzenia informacji: