Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 569/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Giżycku z 2020-07-29

Sygn. akt IIK 569/19

1.WYROK ŁĄCZNY

2.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 lipca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym

w składzie:

Przewodniczący: SSR Lidia Merska

Protokolant: sek. Anna Rogojsza

w obecności Prokuratora Elżbiety Biernackiej

po rozpoznaniu w dniach 24 czerwca 2020 r. i 29 lipca 2020 r. sprawy

R. K.

urodzonego (...) w M.

syna K. i H. z d. Z.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego w Giżycku V Zamiejscowego Wydziału Karnego w Węgorzewie sygn. akt VK 36/18 z dnia 19 czerwca 2018r, prawomocny dnia – 19 września 2018 – wyrok łączny obejmujący skazania wyrokami Sądu Rejonowego w Giżycku o sygn. akt IIK 197/11 i VK 199/15 – wymierzono karę łączną 4 (cztery) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

Kara jest wykonywana od 01.11.2017r do 22.10.2021r

2)  Sądu Rejonowego w Kętrzynie II Wydziału Karnego sygn. akt IIK 442/17 wyrok z dnia 15 lutego 2019r, prawomocny dnia – 8 maja 2019r – dotyczy skazania za czyn kwalifikowany z art. 224§2kk, art. 226§1kk w zw. z art. 11§2kk – wymierzono karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności

Kara będzie wykonywana od dnia 22.10.2021r do 18.08.2022r

3)  Sądu Rejonowego w Piszu II Wydziału Karnego sygn. akt IIK 80/18 wyrok z dnia 26 marca 2019r, prawomocny dnia – 11 lipca 2019r – dotyczy skazania za czyny kwalifikowane z

- art. 190§1kk w zw. z art. 64§1kk – kara wymierzona 5 (pięć) miesięcy pozbawienia wolności,

art. 193kk - wymierzono karę 1 (jeden) miesiąc pozbawienia wolności

- kara łączna 5 (pięć) miesięcy pozbawienia wolności

Kara będzie wykonywana od dnia 18.08.2022r do dnia 15.01.2023r

4)  Sądu Rejonowego w Giżycku II Wydziału Karnego sygn. akt IIK 523/17 wyrok z dnia 24 kwietnia 2019r, prawomocny dnia – 10 września 2019r – dotyczy skazania za czyny kwalifikowane z

- art. 207§1kk w zb. z art 157§1kk w zw. z art. 11§2kk, art. 64§1– kara wymierzona 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności,

- art. 190§1kk w zw. z art. 91§1kk – kara wymierzona 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności,

- art. 178a§4kk – kara wymierzona 1 (jeden) rok pozbawienia wolności, orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dożywotnio, 10.000zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

- kara łączna 1 (jedne) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności

Kara będzie wykonywana od 15.01.2023r do 11.07.2024r

orzeka

1.  Na podstawie art. 569§ 1 kpk w zw. 85§1 i §2 kk, art. 85a kk, art. 86§1 kk łączy skazanemu R. K. kary pozbawienia wolności podlegające wykonaniu orzeczone wyrokami w sprawach o sygn. VK 36/18 Sądu Rejonowego w Giżycku V Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Węgorzewie, o sygn. akt IIK 442/17 Sądu Rejonowego w Kętrzynie II Wydział Karny, sygn. akt IIK 80/18 Sądu Rejonowego w Piszu II Wydział Karny i sygn. akt IIK 523/17 Sądu Rejonowego w Giżycku II Wydziału Karnego i orzeka karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze 6 (sześć) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Na podstawie art. 577 kpk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy od 02.11.2007r do 03.11.2007r, od 30.10.2008r do 26.01.2009r, od 25.05.2014r do 02.09.2014r, od 18.09.2017r godz. 08.40 do 19.09.2017r godz. 12.45 oraz okres kary pozbawienia wolności dotychczas odbytej w połączonych sprawach.

3.  W pozostałym zakresie nie objętym wyrokiem łącznym połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

4.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. S. kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych w tym kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych podatku VAT tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu.

5.  Zwalnia oskarżonego od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

IIK 569/19

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Giżycku V Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Węgorzewie

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny

Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny

Sąd Rejonowy w Giżycku II Wydział Karny

19.06.2018r

08.05.2019r

26.03.2019r

24.04.2019r

VK 36/18

IIK 442/17

IIK 80/18

IIK 523/17

0.1.Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku V Zamiejscowego Wydziału Karnego w Węgorzewie sygn. akt VK 36/18 z dnia 19 czerwca 2018r, prawomocny dnia – 19 września 2018 – wyrok łączny obejmujący skazania wyrokami Sądu Rejonowego w Giżycku o sygn. akt IIK 197/11 i VK 199/15 – wymierzono karę łączną 4 (cztery) lat i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

Kara jest wykonywana od 01.11.2017r do 22.10.2021r

Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie II Wydziału Karnego sygn. akt IIK 442/17 wyrok z dnia 15 lutego 2019r, prawomocny dnia – 8 maja 2019r – dotyczy skazania za czyn kwalifikowany z art. 224§2kk, art. 226§1kk w zw. z art. 11§2kk – wymierzono karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności

Kara będzie wykonywana od dnia 22.10.2021r do

18.08.2022r

Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu II Wydziału Karnego sygn. akt IIK 80/18 wyrok z dnia 26 marca 2019r, prawomocny dnia – 11 lipca 2019r – dotyczy skazania za czyny kwalifikowane z

- art. 190§1kk w zw. z art. 64§1kk – kara wymierzona 5 (pięć) miesięcy pozbawienia wolności,

art. 193kk - wymierzono karę 1 (jeden) miesiąc pozbawienia wolności

- kara łączna 5 (pięć) miesięcy pozbawienia wolności

Kara będzie wykonywana od dnia 18.08.2022r do dnia 15.01.2023r

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku II Wydziału Karnego sygn. akt IIK 523/17 wyrok z dnia 24 kwietnia 2019r, prawomocny dnia – 10 września 2019r – dotyczy skazania za czyny kwalifikowane z

- art. 207§1kk w zb. z art 157§1kk w zw. z art. 11§2kk, art. 64§1kk – kara wymierzona 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności,

- art. 190§1kk w zw. z art. 91§1kk – kara wymierzona 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności,

- art. 178a§4kk – kara wymierzona 1 (jeden) rok pozbawienia wolności, orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dożywotnio, 10.000zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

- kara łączna 1 (jedne) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności

Kara będzie wykonywana od 15.01.2023r do 11.07.2024r

Dane o karalności

Informacja o pobytach i orzeczeniach

Akta sprawy VK 36/18

Opinia

Akta sprawy IIK 442/17

Opinia

Akta IIK 80/18

Opinia

Akta IIK 523/17

Opinia

k. 62 - 63

k. 62-63

k. 62 – 63

k. 62 – 63

k. 53 - 55

k. 64 – 65

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

1.Ocena Dowodów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Akta spraw VK 36/18, IIK 80/18, IIK 442/17, IIK 523/17

Opinia o skazanym

Dane o karalności

Dowody nie budzą wątpliwości ponieważ wyroki w sprawach są prawomocne, ujęte w danych o karalności skazanego

- skazany osadzony w Areszcie Śledczym do odbycia orzeczonych kar pozbawienia wolności;

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy w Giżycku VK 36/18

Sąd Rejonowy w Kętrzynie IIK 442/17

Sąd Rejonowy w Piszu IIK 80/18

Sąd Rejonowy w Giżycku II K 523/17

Kara łączna 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

Kara 10 miesięcy pozbawienia wolności

Kara łączna 5 miesięcy pozbawienia wolności

Kara łączna 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z art. 568a § 1 pkt.2 kpk Sąd orzeka karę łączną w wyroku łącznym.

W myśl postanowień art. 569 § 1kpk -jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub wobec której orzeczono karę łączną wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierwszej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu.

Art. 85 §1 i 2 kk stanowi, że jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną oraz, że podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

W niniejszej sprawie przedmiotem rozpoznania pod kątem objęcia wyrokiem łącznym określonych skazań były cztery prawomocne jednostkowe wyroki, w tym wyrok łączny, orzekające wobec R. K. kary pozbawienia wolności, w tym kary łączne pozbawienia wolności. Orzeczenia te wydane były przez różne sądy, przy czym ostatni z niniejszych wyroków wydany był przez SR w Giżycku. R. K. był skazany za więcej niż dwa przestępstwa, a za wszystkie z nich wymierzono kary tego samego rodzaju - kary pozbawienia wolności, które podlegają wykonaniu.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Artykuł 85a kk stanowi, że orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zgodnie z art. 86 § 1kk Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach, przy czym w myśl §4 tego artykułu zasady wymiaru kary łącznej określone m. in. § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli przynajmniej jedną z kar podlegających łączeniu jest już orzeczona kara łączna.

Granice kary łącznej wobec skazanego – od 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności do 7 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Przy wymiarze kary łącznej Sąd kierował się częściowo zasadą absorpcji (najsurowsza kara jednostkowa została wymierzona w wysokości 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności wyrokiem łącznym SR w Giżycku VK 36/18) a częściowo zasadą kumulacji ( suma kar jednostkowych to 7 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności).

Sąd uwzględnił stopień zawinienia skazanego – przestępstw dopuścił się z winy umyślnej- wagę tych czynów, ich stopień społecznej szkodliwości.

- skazany R. K. wielokrotnie już wchodził w konflikt z prawem, co wynika z danych o karalności. Skazany dopuścił się przestępstw z winy umyślnej, godził w wolność osobistą, godność, zdrowie i życie pokrzywdzonych, był świadom popełnianych czynów. Powyższe wskazuje, że nie jest on sprawcą „przypadkowym”, który nieświadomie wkroczył na drogę przestępstwa. Mając to na uwadze stwierdzić należy, że skazany lekceważy swoim postępowaniem wszelkie zasady prawa. Wszystkie przestępstwa, za które został skazany, popełnił w 2017r na przestrzeni kilku miesięcy. Taka postawa skazanego powinna spotkać się ze zdecydowaną reakcją i naganą. Sąd nie może przejść do porządku dziennego nad całym postępowaniem skazanego i stosując zasadę pełnej absorbcji orzec wobec niego karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W świetle powyższego Sąd doszedł do przekonania, że zastosowanie zasady mieszanej tj. częściowej kumulacji i częściowej absorpcji kar jednostkowych i w konsekwencji ich redukcja jest w pełni uzasadnione.

Z opinii o skazanym wynika, że był pięciokrotnie karany dyscyplinarnie m.in. za zawracanie się w sposób niewłaściwy do funkcjonariuszy służby więziennej, nie wykonał polecenia, odmawiał wyjazdu na czynności procesowe. Jednocześnie był kilkakrotnie nagradzany kodeksowo m.in., za wykonywanie pracy nieodpłatnie, wyróżniające się zachowanie w czasie odbywania kary, a ostatni raz 21.04.2020r.

Sąd wymierzył skazanemu karę łączną 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

3.

Zaliczenie okresów rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego wynikające z połączonych wyroków oraz kary dotychczas odbytej

Rozstrzygnięcia zawarte w poszczególnych wyrokach, które nie mogły być połączone podlegają odrębnemu wykonaniu

- IIK 523/17 – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, świadczenie pieniężne,

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4.

5.

Wynagrodzenie należne obrońcy oskarżonego wyznaczonemu z urzędu w osobie adw. T. S. wyliczono zgodnie ze stawkami przewidzianymi w § 17 ust. 4 pkt 5 i § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2019r poz. 18)

Sąd zwolnił skazanego z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, których uiszczenie stanowiłoby dodatkowe obciążenie finansowe skazanego.

1.PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Ekstowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Merska
Data wytworzenia informacji: