Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 1392/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Giżycku z 2019-02-18

Sygn. akt I Co 1392/15

POSTANOWIENIE

Dnia 18 lutego 2019 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Marek Makowczenko

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Urszula Duszak

po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2019 r. w Giżycku na rozprawie

sprawy z wniosku Skarbu Państwa Starosty (...), A. C. A (...) Przedsiębiorstwo Handlowo- (...)-Usługowe z siedzibą w B., Gminy G., (...) Sp. z o.o. w K., G. M. (1), K. S., Gminy Miejskiej G., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w G., C. P., Miejskiej (...) z o.o. w M., (...) S.A. w likwidacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w A.

z udziałem A. S. (1), A. S. (2)

egzekucja z nieruchomości (...), działka (...), Km 718/14 Komornik M. W.

w przedmiocie zarzutów do planu podziału

postanawia:

zatwierdza projekt planu podziału.

SSR Marek Makowczenko

Sygn. akt I Co 1392/15

UZASADNIENIE

Z wniosku wierzycieli Skarbu Państwa – Starosty (...), A. C., Gminy G., (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K., G. M. (2), (...) Spółki Akcyjnej w (...) z siedzibą w T., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziała w A., K. S., Gminy Miejskiej G., Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w G., Miejskiej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikom A. S. (1) oraz A. S. (2).

Egzekucja skierowana była także przeciwko nieruchomości.

W dniu 27 stycznia 2017r. odbyła licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działki numer (...) położonej w G. zapisanej w księdze wieczystej (...).

W tym samym dniu Sąd udzielił przybicia opisanej nieruchomości na rzecz nabywcy C. P. za cenę 381.946,67zł (k. 25).

W dniu 29 marca 2017r. natomiast przysądzone zostało na nabywcę prawo własności opisanej nieruchomości (k.50 ). Postanowienie uprawomocniło się dnia 16 lutego 2018r.

W dniu 26 czerwca 2018r. sporządzony został projekt plan podziału ceny nabycia (k. 203 - 204). Zgodnie z nim Skarbowi Państwa z tytułu opłaty sądowej przypadła kwota 100 zł, komornikowi tytułem kosztów egzekucji przypadła kwota 57.398,80 zł. Ponadto tytułem zwrotu kosztów egzekucji Skarbowi Państwa Staroście (...) ( Km 718/14) przypadła kwota 3.779,51 zł, A. C. (Km 829/13) przypadła kwota 39,39zł, (...) spółka z o.o. w M. ( Km 2395/13) przypadła kwota 34,68 zł, (...) S.A. w likwidacji w T. ( Km 1231/15) kwota 44,35 zł, Gminie G. ( Km 2570/15) kwota 103,10 zł Oprócz tego z tytułu zabezpieczenia hipoteką G. M. (2) (Km 2696/11) otrzymał razem 317.731,82 zł .

Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2018r. Sąd zatwierdził projekt podziału (k. 205).

Na sporządzony plan podziału zarzuty wniósł dłużnik A. S. (1) (k. 261 ). Podnosił on, że należność G. M. (2) w kwocie 141.000 zł zabezpieczona hipoteką umowną została w całości przez niego spłacona. Wierzytelność ta była „ absolutnie, bezwzględnie nienależna” (k. 261v).

Ponadto podnosił zarzut naruszenia art. 1025§ 3 zdanie 3 kpc zgodnie z którym roszczenia o świadczenia uboczne nieobjęte zabezpieczeniem zaspokaja się w kategorii dziesiątej, chyba że należność podlegałaby zaspokojeniu w kategorii wcześniejszej. Dłużnik wskazywał, że G. M. (2) zabezpieczył hipoteką umowną jedynie należność główną w kwocie 141.400 zł, odsetki zaległe nie korzystają z zabezpieczenia hipotecznego i są nienależne. Ponadto niedopuszczalne jest egzekwowanie zobowiązań przedawnionych. Odsetki jako świadczenia okresowe przedawniają się z upływem 3 lat.

Oprócz tego zarzuty wniósł wierzyciel (...) Spółka Akcyjna w (...) z siedzibą w T. (k. 263). Podnosił on brak uznania spółki (...) w likwidacji w planie podziału jako wierzyciela egzekwującego, brak wskazania w planie podziału do wypłaty wierzycielowi środków pozyskanych z licytacji nieruchomości, brak postanowienia o kosztach zgodnie z taksą za czynności komornicze, brak postanowienia o kosztach egzekucyjnych z uwzględnieniem skarżącego wierzyciela. W związku z zarzutami skarżący wierzyciel domagał się uznania swojej wierzytelności, dostarczenia wierzycielom postanowienia o kosztach z uwzględnieniem kwot do wypłaty dla każdego oraz określenia kwoty do wypłaty dla komornika.

W kolejnym piśmie wierzyciel zarzucił brak wskazania w planie podziału do wypłaty wierzycielowi środków uzyskanych z licytacji nieruchomości ( k. 277 – 280). Ponadto nieprawidłowe ustalenie zwrotu wniesionych zaliczek. Wierzyciel wskazał na naruszenie art. 1025§ 3 kpc. Podnosił także, że komornik zaliczył wierzycielowi do wypłaty kwotę 44,35 zł, która jest wzięta z kosmosu i świadczy o braku rzetelności w rozliczaniu zaliczek.

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2019r. Sąd zatwierdził projekt planu podziału.

Sąd zważył, co następuje:

Odnosząc się do zgłaszanych przez skarżących zarzutów należy przede wszystkim wskazać, że stosownie do art. 804 kpc organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Podnoszone zatem argumenty o spłacie zadłużenia w niniejszym postępowaniu nie mogą zostać uwzględnione.

Odnośnie zarzutów dotyczących kosztów postępowania należy wskazać, że stosownie do brzmienia art. 770 kpc dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenie egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszty egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego.

W realiach przedmiotowej sprawy komornik postanowieniem z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie Km 1231/15 z wniosku wierzycielowi (...) Spółka Akcyjna w (...) z siedzibą w T. ustalił częściowe koszty postępowania egzekucyjnego powstałe po dniu 3 czerwca 2015r. na kwotę łączną 58,48 zł ( kwota 1,50 zł koszty doręczeń środków pieniężnych, kwota 56,98 zł koszty doręczenia korespondencji). W postanowieniu wskazano, że koszt te zostały zapłacone przez wierzyciela do kwoty 44,35 zł.

Postanowienie to nie było zaskarżone przez strony postępowania egzekucyjnego.

W tej sytuacji w tym zakresie zarzuty nie były zasadne. Komornik w planie podziału oparł się o prawomocne postanowienie o kosztach postępowania.

W pozostałym natomiast zakresie jak wynika z aktu notarialnego z dnia 5 czerwca 1996r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej K. C. w W. ( repertorium A Nr 2797/96 wierzyciel G. M. (2) zawarł z dłużnikami umowę pożyczki i ustanowienia hipoteki. Na jej podstawie dłużnicy uzyskali pożyczkę w wysokości 141.400,00 zł. Pożyczka była udzielona na wskazany umowie okres jednego roku wraz z odsetkami umownymi w wysokości 16,25% w skali roku. Jako zabezpieczenie dłużnicy ustanowili na nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej (...) hipotekę zwykłą w wysokości 141.400,00 zł, co stanowiło równowartość 80.000 DM wraz z odsetkami w wysokości 16,25% w skali roku i zwrotem kosztów jakie poniósł pożyczkodawca w wysokości 3.535,00 zł (§ 5 aktu notarialnego).

Na tej podstawie w dziale IV księgi wieczystej (...) wpisano hipotekę w wysokości 141.400 zł z oprocentowaniem w wysokości 16,25% w stosunku rocznym ( akta księgi wieczystej (...), z akt Km 2696/11 k. 592). Następnie w akcie notarialnym z dnia 4 czerwca 1997r. ( repertorium A Nr 3071/97) strony dokonał zmiany umowy pożyczki w zakresie terminu płatności pożyczki oraz odsetek . W akcie notarialnym strony zawarły wniosek o dokonanie wpisy w dziale IV księgi wieczystej KW (...) ( obecnie (...)) „odnośnie terminu spłaty pożyczki i odsetek hipoteką tam zabezpieczonej” (k. 58 – 58 akt Km 2696/11, akta księgi wieczystej (...) ).

Postanowieniem z dnia 11 marca 2010r. Sąd Rejonowy w Giżycku w sprawie I Co 449/10 nadał klauzulę wykonalności wskazanemu wyżej aktowi notarialnemu sporządzonemu w Kancelarii Notarialnej notariusza K. C. w dniu 4 czerwca 1997r. (repertorium A Nr 3071/97), w którym dłużnicy zobowiązali się do zapłaty na rzecz wierzyciela kwoty 141.400 zł w terminie do 15 sierpnia 1999r. wraz z odsetkami w wysokości 16,25% w stosunku rocznym ( akta Km 2696/11 – k. 2).

W dniu 12 października 2011r. wierzyciel G. M. (2) złożył wniosek o wszczęcie kolejnej egzekucji wobec dłużników.

W dniu 7 grudnia 2011r. komornik zawiadomił dłużników o wszczęciu przedmiotowego postępowania egzekucyjnego na podstawie opisanego tytułu wykonawczego wskazując, że należność główna wynosi 141.400 zł , natomiast odsetki 418.799,23 zł .

W świetle przedstawionych dokumentów nie ma w sprawie wątpliwości, że hipoteka stanowiąca zabezpieczenie umowy pożyczki kwoty 141.400 zł zawartej pomiędzy wierzycielem G. M. (2) a dłużnikami objęła także wskazane w akcie notarialnym odsetki.

Wszczęta złożony w dniu 12 października 2011r wniosek wierzyciela egzekucja w sprawie Km 2696/11 obejmowała należność główną w wysokości 141.400 zł oraz odsetki w wysokości 418.799,23 zł. Tytuł wykonawczy będący podstawą egzekucji nie został ani w całości ani w części pozbawiony wykonalności.

W tych okolicznościach projekt planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest prawidłowy i z tego powodu na podstawie art. 1027§3 kpc należało orzec jak w postanowieniu .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Kurzynowska-Lubecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Makowczenko
Data wytworzenia informacji: