Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1154/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Giżycku z 2019-07-05

Sygn. akt: I C 1154/18 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 lipca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Bogusława Olszewska - Wojgienica

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Urszula Duszak

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2019 r. w Giżycku na rozprawie

sprawy z powództwa (...) W. Zarządu (...) w W.

przeciwko P. P.

o zapłatę

oddala powództwo

SSR Bogusława Olszewska – Wojgienica

Sygn. akt I C 1154/18 upr

UZASADNIENIE

Powód (...) W. Zarząd (...) w W. wniósł o zapłatę kwoty 270,40 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22.08.2017 roku do dnia zapłaty. Powód wniósł też o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że pozwany w dniu 6.08.2017 r. korzystał z komunikacji miejskiej nie posiadając właściwego/ważnego dokumentu przewozu i został zobowiązany przez powoda do zapłaty kwoty 266 zł tytułem opłaty dodatkowej oraz należności przewozowej w kwocie 4,40 zł do dnia 21.08.2017 r. Powód podkreślił, że domaga się zapłaty opłaty dodatkowej i należności przewozowej wraz z odsetkami. Dodatkowo powód wyjaśnił, że swoje roszczenie opiera na art. 33 a ust 4 ustawy prawo przewozowe ( Dz.U. z 2017 r, poz.1983) i uchwale nr LXVI/1807/2013 Rady (...) W. z dnia 3.10.2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorczego w (...) W., zmianie uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w (...) W. oraz zmianie uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego (...) W.. Do pozwu powód dołączył jedynie wezwanie do zapłaty z dnia 6.08.2017 r.

Pozwany P. P. nieznany z miejsca pobytu reprezentowany przez kuratora wniósł o oddalenie powództwa. Kurator wniósł o podjęcie próby doręczenia pozwanemu odpisu pozwu pod wskazanym przez kuratora adresem, a odnosząc się do żądania pozwu wniósł o jego oddalenie , albowiem roszczenie powoda nie zostało wykazane co do wysokości i jako takie powinno zostać oddalone. Kurator reprezentujący pozwanego wskazał, że powód nie dołączył do pozwu żadnej z uchwał w sprawie opłat przewozowych, co uniemożliwia weryfikację prawidłowego naliczenia tych opłat. W ocenie kuratora ustanowionego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego nie jest rzeczą sądu prowadzenie z inicjatywy sądu postępowania dowodowego na tą okoliczność, skoro sam powód dowodów nie przedstawił.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Pozwany P. P. w dniu 6.08.2017 r. korzystał z komunikacji miejskiej nie posiadając właściwego/ważnego dokumentu przewozu i został zobowiązany przez powoda do zapłaty kwoty 266 zł tytułem opłaty dodatkowej oraz należności przewozowej w kwocie 4,40 zł do dnia 21.08.2017 r.

( dowód- wezwanie do zapłaty- k.6 akt)

Powód (...) W. Zarząd (...) w W. nie dołączył do pozwu żadnej z uchwał w sprawie opłat przewozowych, co uniemożliwia weryfikację prawidłowego naliczenia tych opłat. Tak więc nie udowodnił dochodzonego roszczenia co do wysokości: ani co dochodzonej wysokości należności za przejazd, ani co do dochodzonej należności z tytułu opłaty przewozowej.

Art.33 a ust.4 ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (t.j.- Dz. U. z 2017 r. poz.1983 z późn. zm.) stanowi, że w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Wysokość opłat dodatkowych ustalają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Akty wydane przez te jednostki są to akty prawa miejscowego. Sposób ich ustalania jest określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 34 a ustawy. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej ( Dz.U. 2005.14.117) , wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez danego przewoźnika jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu.

Ciężar udowodnienia faktu, zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego spoczywa na osobie, która z faktu wywodzi skutki prawne. Przepis ten nie tylko nakłada na podmioty dochodzące swych praw podmiotowych obowiązek przedstawiania dowodów na poparcie swych żądań, ale określa również rozkład ciężaru dowodu. Powód, reprezentowany był przez profesjonalnego pełnomocnika. Pismo procesowe kuratora ustanowionego dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego, w którym podnosił on nieudowodnienie roszczenia co do wysokości zostało pełnomocnikowi pozwanego doręczone. Sąd zakreślił termin do złożenia wniosków dowodowych pod rygorem ujemnych skutków procesowych. Termin ten minął bezskutecznie, a pozwany dowodów nie przedstawił.

Powód nie udowodnił dochodzonego roszczenia co do wysokości: co dochodzonej wysokości należności za przejazd i co do dochodzonej należności z tytułu opłaty przewozowej, co legło u podstaw oddalenia powództwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Kucharska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogusława Olszewska-Wojgienica
Data wytworzenia informacji: