Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Ga 551/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2020-10-30

Sygn. akt V Ga 551/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, w składzie:

Przewodniczący – Sędzia Wiesław Kasprzyk,

Sędziowie: Małgorzata Tomkiewicz, Maciej Rzewuski (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 30 października 2020 r. w Olsztynie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa G. M. i R. S.

przeciwko K. K. (1)

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w O.z dnia 20 sierpnia 2019 r., sygn. akt V GC 2440/15

I.  zmienia zaskarżony wyrok w części, tj. w zakresie pkt. I ppkt 1, 3 i 4 wyroku, w ten sposób, że:

-

zasądzoną w pkt. I ppkt 1 kwotę 28.178,69 zł obniża do kwoty 22.909,50 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięć 50/100) złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 17 maja 2015 r. do dnia zapłaty i oddala powództwo w pozostałym zakresie,

-

zasądzoną w pkt. I ppkt 3 kwotę 2.272,23 zł obniża do kwoty 1.395,34 (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt pięć 34/100) złotych,

-

zasądzoną w pkt. I ppkt 4 kwotę 931,07 zł obniża do kwoty 756,95 (siedemset pięćdziesiąt sześć 95/100) złotych,

a w konsekwencji powyższego – także w zakresie pkt. I ppkt 5 wyroku, poprzez podwyższenie kwoty 620,71 zł do kwoty 794,83 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery 83/100) złotych;

II.  zasądza od powodów na rzecz pozwanego solidarnie kwotę 1.300,00 (jeden tysiąc trzysta 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sędzia Małgorzata Tomkiewicz Sędzia Wiesław Kasprzyk Sędzia Maciej Rzewuski (del.)

Sygn. akt V Ga 551/19

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2019 (sygn. akt V GC 2440/15) Sąd Rejonowy w O.w sprawie:

1.  z powództwa głównego:

a.  zasądził od pozwanego K. K. (1) na rzecz powodów G. M. i R. S. kwotę 28.178,69 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 17 maja 2015 roku do dnia zapłaty,

b.  oddalił powództwo w pozostałym zakresie,

c.  zasądził od pozwanego K. K. (1) na rzecz powodów G. M. i R. S. kwotę 2.272,23 zł tytułem zwrotu kosztów procesu,

d.  zasądził od pozwanego K. K. (2) na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w O.) kwotę 931,07 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa,

e.  nakazał ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w O.) z roszczenia zasądzonego na rzecz powodów G. M. i R. S. kwotę 620,71 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa,

2.  z powództwa wzajemnego:

a.  zasądził od pozwanych wzajemnych solidarnie na rzecz powoda wzajemnego kwotę 16.470,93 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 26 maja 2015 roku do dnia zapłaty,

b.  zasądził od pozwanych wzajemnych solidarnie na rzecz powoda wzajemnego kwotę 3.241,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu,

c.  zasądził od pozwanych wzajemnych solidarnie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w O. kwotę 1.551,78 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.

Apelację od powyższego rozstrzygnięcia wywiódł pozwany (powód wzajemny), zaskarżając wyrok w części, tj. w sprawie z powództwa głównego w zakresie pkt. I-1 co do kwoty 5.269,19 zł, a w konsekwencji postanowienie o kosztach zawarte w pkt. I-3 i I-4 w całości, zarzucając orzeczeniu naruszenie następujących przepisów:

1.  art. 227 i art. 233 § 1 k.p.c.,

2.  art. 471 k.c.

Na podstawie powyższych zarzutów, które szczegółowo uzasadnił w apelacji, wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez obniżenie zasądzonej w pkt I-1 wyroku kwoty 28.178,69 zł do kwoty 22.909,50 zł i oddalenie powództwa w pozostałym zakresie, a także o zasądzenie od powodów solidarnie na rzecz pozwanego kosztów procesu za obie instancje według norm przewidzianych.

W odpowiedzi na apelację powód (pozwany wzajemny) G. M. wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu za instancję odwoławczą.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja jako zasadna, podlegała uwzględnieniu.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że poczynione przez Sąd I instancji ustalenia faktyczne w sprawie były prawidłowe i zostały przyjęte przez Sąd Okręgowy za własne, bez potrzeby przeprowadzania na nowo oceny każdego z dowodów.

Istota apelacji w niniejszym postępowaniu sprowadzała się do podważenia oceny prawnej dokonanej przez Sąd I instancji, a sprowadzającej się do zasądzenia od pozwanego (powoda wzajemnego) na rzecz powodów (pozwanych wzajemnych) odszkodowania w kwocie brutto.

Rację ma strona skarżąca twierdząc, że skoro powodowie (pozwani wzajemni) prowadzili działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, i zawarli z pozwanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowę o dzieło, to będąc podatnikami czynnymi VAT (prowadzili rejestr sprzedaży i zakupu VAT, wystawiali faktury VAT z uwzględnieniem 23% VAT) bezspornie przysługiwała im możliwość odliczenia podatku VAT.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. Sąd Okręgowy zmienił wyrok Sądu Rejonowego w zaskarżonym zakresie, pomniejszając zasądzoną w pkt. I-1 kwotę o należny podatek VAT.

Wskazana reformacja zaskarżonego wyroku miała wpływ na rostrzygnięcia o kosztach procesu (pkt I-3,4 i 5), skoro zmienił się procentowy wynik, w jakiej strony wygrały (przegrały) sprawę w I instancji.

O kosztach procesu za instancję odwoławczą orzeczono na podstawie art. 98 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.

Sędzia Małgorzata Tomkiewicz Sędzia Wiesław Kasprzyk Sędzia Maciej Rzewuski (del.)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Kuciejewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Wiesław Kasprzyk,  Małgorzata Tomkiewicz
Data wytworzenia informacji: