Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 1310/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie z 2017-04-04

Sygn. akt IV U 1310/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 kwietnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Beata Kurowska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Alina Dziarkowska

po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017 r. w Olsztynie

na rozprawie

sprawy K. P.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

na skutek odwołania K. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 5 lipca 2016 r. nr (...)

o d d a l a o d w o ł a n i e

/-/ SSO B. Kurowska

Sygn. akt: IV U 1310/16

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. decyzją z dnia 05 lipca 2016 roku, odmówił K. P. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Od powyższej decyzji wnioskodawczyni złożyła odwołanie wnosząc o powołanie nowej komisji lekarskiej w celu jej przebadania, ponieważ jest niezdolna do pracy.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie podnosząc, że Komisja Lekarska orzeczeniem z dnia 30.06.2016r. ustaliła, że wnioskodawczyni nie jest niezdolna do pracy.

Sąd ustalił co następuje:

W dniu 22 kwietnia 2016r. roku ubezpieczona, urodzona dnia (...), z zawodu kucharz, złożyła wniosek o przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

W niniejszej sprawie Lekarz Orzecznik orzeczeniem z dnia 07.06.2016r. roku uznał wnioskodawczynię za osobę zdolną do pracy .

Również Komisja Lekarska w orzeczeniu z dnia 30.06.2016r. nie stwierdziła u wnioskodawczyni niezdolności do pracy. Komisja Lekarska rozpoznała u wnioskodawczyni zmiany zwyrodnieniowo-dyskopatyczne kręgosłupa z zachowaną dobrą sprawnością, zawroty głowy w wywiadzie, padaczkę, nadciśnienie tętnicze, żylaki lewego podudzia bez zmian troficznych, jaskrę otwartego kąta obu oczu, osłabienie słuchu. Na podstawie powyższego orzeczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. decyzją z dnia 05.07.2016 roku odmówił wnioskodawczyni prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

(dowód –dokumentacja orzeczniczo-lekarska ZUS, akta rentowe ZUS ).

Okolicznością istotną dla rozstrzygnięcia sprawy była ocena stanu zdrowia odwołującej. Wymagała ona wiadomości specjalistycznych. Celem wyjaśnienia tej kwestii i ustalenia podstawy faktycznej rozstrzygnięcia Sąd przeprowadził dowód z opinii biegłych sądowych – lekarzy specjalistów z zakresu chorób, które zgłaszała skarżąca .

Biegli lekarze: neurolog, ortopeda i okulista po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną zawartą w aktach sprawy oraz po zbadaniu wnioskodawczyni, rozpoznając u badanej astygmatyzm nadwzroczny małego stopnia, starczowzroczność, jaskrę prostą obu oczu ( okulista), chorobę zwyrodnieniowo-dyskopatyczną kręgosłupa bez zaburzenia funkcji, napadowe zaburzenia świadomości o niejasnej etiologii ( neurolog i ortopeda ) uznali ubezpieczoną za osobę zdolną do pracy.

W uzasadnieniu orzeczenia biegły okulista wskazał, że badana ma prawidłową ostrość widzenia do dali w oku prawym i nieznacznie obniżoną w oku lewym, po korekcie szkłami okularowymi. Jaskra wyrównana, pole widzenia nieznacznie ograniczone od nosa i skroni. Biegli neurolog i ortopeda podnieśli, że choroba zwyrodnieniowo dyskopatyczna kręgosłupa bez objawów zespołu bólowego nie ogranicza zdolności do pracy. Zgłaszane zaburzenia świadomości o charakterze krótkotrwałego wyłączenia świadomości są słabo udokumentowane a badanie EEG wykonane w 2013r. i badanie TK głowy z 2013r. nie upoważniają do rozpoznania padaczkowego pochodzenia zaburzenia świadomości.

(dowód – opinie biegłych k. 10-12, 32-33, ).

Na skutek przedłożonej przez wnioskodawczynię dodatkowej dokumentacji medycznej, Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego lekarza kardiologa. Biegły kardiolog w wydanej opinii z dnia 10.03.2016r. po badaniu podmiotowym i przedmiotowym oraz zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną nie uznał badanej za niezdolną do pracy z powodu schorzeń układu sercowo-naczyniowego. W uzasadnieniu biegły wskazał, że powódka ma rozpoznawane nadciśnienie tętnicze jednak brak wzmianek o jego ewentualnych istotnych powikłaniach. W wykonanym echo serca nie stwierdza się istotnych patologii. Rozpoznane schorzenia powodują pewne niewielkie ograniczenia zdolności do pracy jednak nie w stopniu znacznym.

( dowód: opinia k. 61-63)

Strony nie zgłaszały zastrzeżeń do opinii lekarzy biegłych.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 57 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015. poz. 748 ze zm.) renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: 1) jest niezdolny do pracy, 2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, 3) niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych bądź nieskładkowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Z treści cytowanego przepisu wynika, iż jednym z warunków przyznania ubezpieczonemu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy jest taki stan zdrowia, który uzasadnia ocenę, że niezdolność ta występuje i to w rozumieniu przepisu art. 12 cytowanej ustawy.

Zgodnie zaś z przepisem art. 12 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu,

1.  całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy,

2.  częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji,

Oznacza to, że nie każdy stan chorobowy warunkuje prawo do renty, lecz tylko taki, który narusza sprawność organizmu w stopniu ograniczającym lub wykluczającym zdolność do wykonywania pracy zarobkowej

Decydujące znaczenie dla rozważenia zasadności złożonego odwołania miało ustalenie, czy ubezpieczona jest niezdolna do pracy. Zważywszy, iż do rozstrzygnięcia tej kwestii potrzebna jest wiedza specjalna, Sąd powołał zespół biegłych lekarzy sądowych specjalistów z zakresu: okulistyki, neurologii, ortopedii i kardiologii. Biegli zgodnie uznali badaną za zdolną do pracy, podkreślając, że rozpoznane schorzenia nie czynią badanej niezdolną do pracy.

Sąd dał w pełni wiarę zawartym w opiniach wnioskom, są bowiem jasne, logiczne, przekonywujące. W opinii biegli wzięli pod uwagę wiek wnioskodawczyni, wyniki jej badań przeprowadzonych w minionym okresie, dokumentację dotyczącą dotychczasowego leczenia oraz stan zdrowia skarżącej stwierdzony na podstawie badań dokonanych bezpośrednio przed wydaniem opinii. W ocenie Sądu opinie biegłych nie nasuwają wątpliwości co do swojej wiarygodności. Uwzględniają w pełni tezę dowodową zawartą w postanowieniu Sądu z dnia 22.08.2016 roku i z dnia 15.02.2017r. o dopuszczeniu dowodu i znajdują potwierdzenie w pozostałym zgromadzonym przez Sąd materiale dowodowym.

W ocenie Sądu opinie nie nasuwają wątpliwości co do swojej wiarygodności. Brak jest wobec tego podstaw do kwestionowania zasadności powyższych opinii.

Z tego też powodu Sąd podzielił wnioski płynące z opinii biegłych sądowych.

W niniejszej sprawie skarżąca nie przedstawiła merytorycznych argumentów, które podważałyby opinie biegłych.

W świetle powyższego wnioskodawczyni nie spełnia przesłanek koniecznych do przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy zakreślonych przepisem art. 57 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie znajdując zatem podstaw do uznania odwołania wnioskodawczyni, Sąd w oparciu o przepis art. 477 14 § 1 k.p.c. orzekł jak w sentencji wyroku.

SSO B. Kurowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alicja Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Kurowska
Data wytworzenia informacji: